Harta: dalībvalstu paraugprakse

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Valsts politika, ar ko likumdevēju, pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesnešu vidū veicina Hartas izmantošanu un informētību par to

Latvijas tiesību aktos un judikatūrā ir ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk - Hartas) panti, kas attiecas uz personas datu aizsardzības jautājumiem, cilvēku vienlīdzību, kā arī cilvēku tiesībām migrācijas, zinātnes un informācijas pieejamības jomās.

Atsauces likumprojektu anotācijās

Atsauces Satversmes tiesas spriedumos

  • Spriedums lietā Nr. 2018-18-01 par Ceļu satiksmes likuma pantu atbilstību Satversmei. Panti tika atzīti par neatbilstošiem, sakarā ar prasībām personu datu aizsardzībā. Tika izmantota atsauce uz Hartas 8.pantu par personu datu aizsardzību.
  • Spriedums lietā Nr. 2018-15-01 par Augstskolu likuma pantu atbilstību Satversmei. Atsauce uz Hartas 13.pantu par pētījuma akadēmisko brīvību humanitārajās un eksaktajās zinātnēs.
  • Spriedums lietā Nr. 2018-11-01 par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības likuma pantu atbilstību Satversmei. Atsauce uz Hartas 8.pantu par personas aizsardzību un personas datu godprātīgo apstrādi.

Rīki, kas palīdz labāk saprast Hartu, un situācijas, kad tā piemērojama

Praktiķiem

Latvijā darbojas Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC), kas organizē un nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību un profesionālas pilnveides pasākumus. Regulāri tiek organizētas vispārējas cilvēktiesību lekcijas, kurās ir iespējams diskutēt arī par Hartu.

LTMC sadarbojas ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA) un Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklu (EJTN), piedāvājot arī starptautisko apmācību iespējas tiesnešiem.

  • 2014. gadā LTMC organizēja 6 lekcijas par Hartu. Kopumā 2014. gadā pasākumus apmeklēja 141 jurists.
  • No 2017. gada līdz 2019. gadam seminārus saistībā ar Hartu apmeklēja 43 tiesneši no Latvijas.
  • 2018. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA) par “Latvijas tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku augsta līmeņa apmācību pakalpojumiem” tiesnešu, tiesu darbinieku, izmeklētāju, prokuroru un ierēdņu apmācīšanai, tajā skaitā ES vispārējo tiesību jautājumos.

Iedzīvotājiem

Augstākā tiesa Hartas normu piemērošanas pārskatāmību veicina ar tiesību aktu katalogā izveidotu atsevišķu sadaļu Hartai. Šajā katalogā netiek pievienoti visi Senāta nolēmumi, bet tie, kas ir nozīmīgi tiesību normu piemērotājiem (sk. katalogā Eiropas Savienības tiesību akti -> Līgumi -> Eiropas Savienības Pamattiesību harta).

Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā "Rokasgrāmatas" ir pievienota informācija par Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras izdevumiem (sk. Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras izdevumi).

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.