Harta: dalībvalstu paraugprakse

Portugāle

Kā Hartu izmanto jūsu valstī un kāda ir informētība par to.

Saturu nodrošina
Portugāle

Valsts politika, ar ko likumdevēju, pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesnešu vidū veicina Hartas izmantošanu un informētību par to

Konkrētas atsauces uz Hartu vai skaidrojumi par tās piemērošanu

 • 2019. gadā Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts (Tieslietu ministrija) izstrādāja rokasgrāmatu par Hartas piemērošanu attiecībā uz Eiropas līdzekļu apgūšanu, rokasgrāmata bija paredzēta attiecīgajā jomā strādājošajiem profesionāļiem.

Mācības par Hartas piemērošanu

 • Mācības tiesnešiem un citiem praktizējošiem juristiem.
  • Tieslietu studiju centrs (Centro de Estudos Judiciários) piedāvā tiesnešiem un prokuroriem sākotnējās un turpmākās mācības par ES tiesībām kopumā un par konkrētiem ES tiesību jautājumiem. Šajās mācībās ir ietverta arī Harta. Arī advokāti un citi praktizējoši juristi var piedalīties centra organizētajās konferencēs un semināros.
  • 2018. gadā centrs organizēja vienas dienas mācību kursus konkrēti par Eiropas Savienības Tiesu (Tiesu) un Hartu. Kursu programma, videoieraksti un attiecīgie materiāli ir atrodami šeit.
  • Programmas “HELP in the EU III” ietvaros centra 2022. un 2023. gada tiesnešu un prokuroru profesionālās tālākizglītības plānā ir paredzēta pastāvīga apmācība tiesnešiem un prokuratūras (Ministério Público) darbiniekiem, lai veicinātu prasmes Hartas piemērošanā.
 • Mācības labumguvējiem, kas iesaistīti ES līdzekļu apguvē.
  • 2019. gada jūnijā Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts visām Tieslietu ministrijas struktūrām organizēja mācību kursus par Hartas piemērošanu attiecībā uz ES līdzekļu apgūšanu.

Rīki, kas palīdz labāk saprast Hartu, un situācijas, kad tā piemērojama

Attiecīgajās jomā praktizējošajiem (likumdevēju, pārvaldes, tiesībaizsardzības, tiesu sistēmā strādājošajiem un praktizējošiem juristiem):

 • Tieslietu studiju centrs regulāri publicē informatīvu biļetenu par Tiesas judikatūru http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • 2019. gadā Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts izstrādāja rokasgrāmatu par Hartas piemērošanu attiecībā uz Eiropas līdzekļu apgūšanu, rokasgrāmata bija paredzēta attiecīgajā jomā strādājošajiem profesionāļiem.

Iedzīvotājiem:

Rīki Hartas izmantošanai un informēšanai par to, kurus izstrādājušas citas ES valstis vai citas ieinteresētās personas ES

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē atrodama konkrēti Hartai veltīta tīmekļa lapa, kurā ir atsauces uz Pamattiesību Aģentūras (FRA) pieejamajiem rīkiem un ietverta saite uz aģentūras tīmekļa vietni.

Sadarbība ar ieinteresētajām personām nolūkā veicināt ES Pamattiesību hartas izmantošanu un informētību par to

Piemēri sadarbībai starp tiesībsargiem un valsts iestādēm, kuras rezultātā tiek palielināta informētība par Hartu un tās izmantošana

[nav]

Piemēri sadarbībai starp valstu iestādēm un akadēmiskajām aprindām, kuras rezultātā tiek palielināta informētība par Hartu un tās izmantošana

[nav]

Nevalstisku iniciatīvu piemēri, ar kurām sekmē Hartas izmantošanu un informētību par to jūsu valstī

 • Projekts “Eiropas Savienības Pamattiesību harta darbībā”.
  Šo projektu finansēja Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts un izstrādāja Eiropas universitāšu konsorcijs (Katalonijas Cilvēktiesību institūts, Utrehtas Universitātes Juridiskā skola un Ščecinas Universitāte). Portugālē projektu koordinēja Pastāvīgais tiesiskuma novērošanas punkts (Observatório Permanente de Justiça) Koimbras Universitātes Sociālo zinību centrā (Centro de Estudos Sociais), un tajā bija iesaistīta Tiesnešu Augstākā padome (Conselho Superior da Magistratura), Prokuratūra, Tieslietu studiju centrs un Advokātu asociācija (Ordem dos Advogados). Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt plašu mācību programmu, lai stiprinātu tiesu sistēmā strādājošo prasmes attiecībā uz Hartas piemērošanu, uzlabojot viņu spējas interpretēt un piemērot Hartu. Projekta mērķis bija ne vien palīdzēt pārvarēt grūtības saistībā ar zināšanu par Hartu trūkumu, uzsverot nepieciešamību palielināt informētību par Hartu, bet arī labāk izskaidrot Hartas nozīmīgumu valsts līmenī un Eiropas tiesiskuma telpā.
  2018. gadā projekta ietvaros tika organizēti dažādi mācību kursi un konferences, kas bija pirmām kārtām paredzēti tiesu sistēmā strādājošajiem. Tika nodrošinātas arī mācības tiešsaistē: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Projekta rezultātā tika izstrādāta arī Paraugprakses rokasgrāmata un Mācību rokasgrāmata.
  Visa informācija par minētajām iniciatīvām ir pieejama šeit: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Projekts “Valsts aktīvās mācības par Hartu e-vidē” (e-NACT).
  Šo projektu finansē no Eiropas Komisijas Pamattiesību un pilsonības programmas, un tajā ir iesaistītas vairākas Eiropas universitātes, tai skaitā Publisko tiesību izpētes centrs (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) pie Lisabonas Universitātes Juridiskās fakultātes. Tā mērķis ir nodrošināt mācību metodiku un mācību pasākumus, kas kopā ar iesaistīto mācībspēku pieredzi sekmēs vienotas pamattiesību kultūras izveidi un konsolidāciju.
  Šī iniciatīva arī piedāvā mācību kursus e-vidē un tematiskas rokasgrāmatas dažādās tiesību jomās.
  2019. gadā Lisabonas Universitātes Juridiskajā fakultātē notika trīs darbsemināri par datu aizsardzību, patvērumu un migrāciju un vārda brīvību, tie pirmām kārtām bija domāti advokātiem, tiesnešiem un Prokuratūras prokuroriem: https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Papildu informācija par šo projektu atrodama šeit: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konference “ES Pamattiesību harta un Tiesas sniegtā interpretācija: spiedienam pakļauts tiesību kopums?”
  2017. gadā Lisabonas Universitātes Juridiskā fakultāte organizēja konferenci par Hartu un Tiesas sniegto interpretāciju. Pēc konferences 2018. gadā tika publicēts šim jautājumam veltīts publisko tiesību tiešsaistes izdevuma “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” numurs (5. sējums, Nr. 2, 2018. gada jūlijs).
Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.