Harta: dalībvalstu paraugprakse

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Kā Hartu izmanto jūsu valstī un kāda ir informētība par to

Valsts politika, ar ko likumdevēju, pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesnešu vidū veicina Hartas izmantošanu un informētību par to

Konstitucionālā tiesa ir noteikusi, ka Harta ir uzskatāma par jaunu praksi tās judikatūrā. Arī parastās tiesas savos spriedumos mēdz atsaukties uz Hartas noteikumiem. Šī tendence ir saistīta ar kursu un semināru skaita pieaugumu par tēmām, kas saistītas ar tiesnešiem dažādās formās piešķirtajām tiesībām.

Nacionālais tiesu darbinieku institūts (Institutul Național al Magistraturii) ir izstrādājis programmas, saskaņā ar kurām tiek sniegta informācija par ES tiesībām un ES Tiesas judikatūru ciešā saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, īpašu uzmanību pievēršot tiesu iestāžu sadarbībai. Šādus kursus apmeklē topošie prokurori, kā arī topošie tiesneši. Tiesneši un prokurori, kas atrodas amatā, apmeklē šādus kursus kā daļu no savas tālākizglītības. Nesens piemērs šajā sakarā ir tīmekļseminārs par Hartas izmantošanu patvēruma procedūrās.

Harta ir iekļauta Rumānijas juridisko fakultāšu un citu universitāšu mācību programmās, kā arī Nacionālā tiesu darbinieku institūta īstenotajās mācību programmās.

Citas Rumānijas valsts iestādes izmanto Hartas noteikumus politikas veidošanā (piemēram, nodarbinātības un bezdarba politikā, ilgtspējīgas attīstības politikā) vai norādot pamatu sodu piemērošanai (sk., piemēram, Nacionālās diskriminācijas izskaušanas padomes (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) praksi). “Charterpedia” un, kopumā, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sniegtie dati visos veidos ir ļoti noderīgi instrumenti, uz kuriem savā darbā balstās, piemēram, Iekšlietu ministrija (Ministerul Afacerilor Interne). Iekšlietu ministrijai ir savas mācību nodaļas, kas nodrošina apmācību par cilvēktiesībām tiesībaizsardzības iestādēm. Šo mācību kursu pamatā ir visi starptautiskie cilvēktiesību aizsardzības instrumenti, tostarp Harta.

Starp pasākumiem, kas nepieciešami, lai izpildītu priekšnoteikumu “ES Pamattiesību hartas efektīvai piemērošanai un īstenošanai”, Eiropas Fondu ministrija (Ministerul Fondurilor Europene) ir atbildīga arī par efektīvu mehānismu ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību ES Pamattiesību hartai, kā paredzēts III pielikumā priekšlikumam Kopīgo noteikumu regulai (KNR). Šajā sakarā Plānošanas un sistēmu koordinēšanas ģenerāldirektorāts (Direcția Generalī Programare și Coordonare Sistem) ir sagatavojis Vadlīnijas par ES Pamattiesību hartas piemērošanu, īstenojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (Vadlīnijas), kuru mērķis ir sniegt palīdzību Eiropas fondu ministrijas darbiniekiem (Ministerul Fondurilor Europene), kompetentajām ministrijām, kurām uzticēts pārvaldīt Eiropas fondus, aģentūrām un citām valsts iestādēm plānošanas un īstenošanas posmos 2021.–2027. finanšu gadā, kā arī potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, kas piesakās finansējumam no ES fondiem, attiecībā uz ES Pamattiesību hartas noteikumu efektīvu piemērošanu un īstenošanu. Ministrija uzskata, ka svarīgs ir regulārs dialogs par Hartas piemērošanu un ES institucionālās palīdzības piešķiršanu šajā sakarā.

Instrumenti, kas palīdz labāk izprast Hartu un tās piemērošanu

Noderīgi instrumenti ir “Charterpedia” un, kopumā, FRA materiāli, kas saistīti ar Hartu. Piemēram, Iekšlietu ministrija ir norādījusi, ka tā izmanto FRA materiālus.

Citu ES valstu vai citu ES ieinteresēto personu izstrādāto Hartas instrumentu izmantošana un veicināšana

Skatīt atbildi uz 2. jautājumu — FRA izstrādātie instrumenti ir būtiski un tiek izmantoti.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu ES Pamattiesību hartas izmantošanu un informētību par to

Tiesību aizstāvju un valsts iestāžu sadarbības piemēri, kas veicina labāku informētību par Hartu un tās izmantošanu

Šādas sadarbības piemērs ir nesen, t. i., 2020. gada jūnijā, Nacionālā tiesu darbinieku institūta rīkotais tīmekļseminārs par Hartas izmantošanu patvēruma procedūrās. Šajā pasākumā piedalījās vairākas valsts līmeņa un starptautiskas NVO, kā arī Bukarestes advokatūra.

Rumānijas Cilvēktiesību institūts (Institutul Român pentru Drepturile Omului) 2019. un 2020. gadā izstrādāja un nodrošināja virkni kursu, kas paredzēti dažādām profesionālās darbības kategorijām, kuras, ņemot vērā to darba specifiku, ir aicinātas apzināties un piemērot cilvēktiesības. Kursi attiecās uz Hartas noteikumiem. Tie tika rūpīgi pārskatīti un apspriesti robežpolicijai paredzētajos kursos (kurus organizēja Policijas ģenerālinspekcija (Inspectoratul General al Poliției) un trīs citas teritoriālās inspekcijas: Timišoaras, Džurdžu, Konstancas) par cilvēktiesību jautājumiem saistībā ar nelikumīgu migrāciju (īpaši atsaucoties uz Hartas 2., 3., 4., 6. un 35. pantu).

Ar 2019. gadā sniegtajiem kursiem var iepazīties šeit.

Turklāt attiecībā uz jautājumu par spīdzināšanas un necilvēcīga un pazemojoša soda un attieksmes novēršanu Hartas noteikumi tika iekļauti kursos, kas tika izstrādāti nacionālo ieslodzījuma un pirmstiesas aizturēšanas centru darbiniekiem.

Saistībā ar kursu, kas tika organizēts, lai atzīmētu Hartas pieņemšanas desmito gadadienu, Hartas noteikumi, it īpaši noteikumi par privātumu un persondatu aizsardzību, tika apspriesti Vilčas žudecas skolotāju un skolu inspektoru diskusiju semināros.

2020. gadā Harta tika popularizēta, organizējot apmācības nacionālo ieslodzījuma un pirmstiesas aizturēšanas centru un robežpolicijas inspekciju darbiniekiem un juristiem.

Ar 2020. gadā sniegtajiem kursiem var iepazīties šeit.

Valstu iestāžu un akadēmisko aprindu sadarbības piemēri, kas veicina labāku informētību par Hartu un tās izmantošanu

Visus minētos kursus organizēja Rumānijas Cilvēktiesību institūts kopā ar valsts iestādēm un izglītības / akadēmiskās vides partneriem. Tie bija:

  • Sabiedriskās kārtības izpētes institūts (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (“Spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās novēršana” — apmācības nacionālo ieslodzījuma un pirmstiesas aizturēšanas centru darbiniekiem);
  • Rumānijas robežpolicija (Poliția Română de Frontieră), Imigrācijas ģenerālinspekcija (Inspectoratul general pentru Imigrări), Iekšlietu ministrijas Pretkorupcijas direkcija (Direcția Anti-corupție) (saskaņā ar Vispārējās pretkorupcijas direkcijas kopīgo rīcības plānu (Direcția Generală Anticorupție — DGA) — Rumānijas robežpolicijas ģenerālinspekcija (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române — IGPF) — Imigrācijas ģenerālinspekcija — IGI korupcijas novēršanai nelikumīgas imigrācijas kontekstā);
  • vidusskolas, skolas, valsts skolotāju sagatavošanas centri, kas iesaistīti nacionālās izglītības sistēmas skolotāju apmācībā.

Skatīt arī atbildi uz 1. jautājumu — Harta ir iekļauta Rumānijas juridisko fakultāšu ES tiesību un starptautisko publisko tiesību mācību programmās.

Nevalstisko iniciatīvu piemēri, kas veicina Hartas izmantošanu un informētību par to jūsu valstī

  • Rumānijas Cilvēktiesību institūts pastāvīgi veicina Hartas izmantošanu un izpratni par tajā paredzētajām tiesībām.
  • “Pilsoņu brīvību savienība Eiropai” ir nevalstiska organizācija, kurai ir biroji vairākās valstīs, tostarp Rumānijā. Tīmekļa vietne ir tulkota rumāņu valodā, un tajā ir ieteikumi par Hartas izmantošanu.
Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.