Harta: dalībvalstu paraugprakse

Šajā iedaļā aprakstītas dalībvalstu iniciatīvas, ar kurām veicina ES Pamattiesību hartas izmantošanu un informētību par to.

Šīs iedaļas mērķis ir sniegt šādu informāciju:

  • valdības iniciatīvu piemēri dalībvalstīs, aktīvi veicinot Hartas izmantošanu un izpratni par to likumdevēju, pārvaldes iestāžu, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu vidū;
  • piemēri tam, kā dalībvalstis informē pilsoņus par viņu Hartā noteiktajām tiesībām un kā tās sadarbojas ar dažādiem dalībniekiem, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valstu cilvēktiesību iestādēm, līdztiesības iestādēm vai akadēmiskajām aprindām, lai pārliecinātos, ka Harta tiek piemērota efektīvi;
  • tādu nevalstisko iniciatīvu piemēri, ar kurām veicina Hartas izmantošanu un informētību par to.
Lapa atjaunināta: 22/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.