L-aħjar prattiki tal-Istati Membri dwar il-Karta

Ġermanja

Politiki tal-Gvern li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta fost il-leġiżlatur, l-amministrazzjoni, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Fil-livell nazzjonali:

Il-Manwal għall-Abbozzar tal-Leġiżlazzjoni (Handbuch der Rechtsförmlichkeit) ippubblikat mill-Ministeru Federali għall-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), li fih rakkomandazzjonijiet dwar il-forma u l-abbozzar ta’ liġijiet u strumenti statutorji proposti mill-ministeri federali, jiddikjara li l-abbozzi ta’ liġi maħsuba biex iġibu l-liġi federali konformi mad-dritt tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu kompatibbli mal-Karta. Dan irid jiġi spjegat fil-memorandum ta’ spjegazzjoni fejn jeżistu links bħal dawn.

http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/HDR/HDR_node.html

Il-“Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali Kontra r-Razziżmu– Pożizzjonijiet u Miżuri biex jiġu Indirizzati l-Ideoloġiji tal-Inugwaljanza u d-Diskriminazzjoni Relatata” (2017) isemmi b’mod espliċitu l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fil-kuntest tal-bażi u l-qafas legali (p. 12 tat-traduzzjoni Ingliża). Il-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għandu jkompli jitqies bħala qafas stabbilit mill-Gvern Federali li se jibqa’ s-suġġett ta’ skambji mas-soċjetà ċivili fil-futur.

http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nationaler-aktionsplan-gegen-rassismus-1145356

L-Akkademja Ġudizzjarja Ġermaniża (Deutsche Richterakademie) (http://www.deutsche-richterakademie.de/) toffri seminars u konferenzi dwar l-applikazzjoni tal-Karta.

Pereżempju, l-avveniment tal-Akkademja Ġudizzjarja Ġermaniża “Introduzzjoni għad-dritt Ewropew”, li huwa maħsub għall-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi, jittratta l-prinċipji bażiċi tad-dritt tal-UE, inkluża l-Karta, u l-influwenzi tad-dritt tal-UE fuq is-sistemi legali nazzjonali.

Il-konferenza “Ġuriżdizzjoni amministrattiva – protezzjoni ġudizzjarja effettiva fil-prattika ta’ kuljum” offruta mill-Akkademja Ġudizzjarja Ġermaniża hija maħsuba għall-imħallfin amministrattivi u tittratta suġġetti li jinkludu d-drittijiet tal-bniedem fil-prattika ġudizzjarja ta’ kuljum.

Fl-Università Federali tax-Xjenza Amministrattiva Applikata (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung) (http://www.hsbund.de/), il-Karta tittieħed inkunsiderazzjoni f’diversi programmi ta’ studju.

Il-Fergħa Dipartimentali tal-Amministrazzjoni Interna Ġenerali tinkorpora l-Karta fil-kors tad-diploma tal-“ġestjoni amministrattiva”. B’mod ġenerali, id-drittijiet fundamentali u/jew tal-bniedem ma għadhomx jiġu ttrattati fuq bażi nazzjonali biss, iżda pjuttost b’mod olistiku, filwaqt li jitqiesu l-kodifikazzjonijiet kollha tad-drittijiet fundamentali u/jew tal-bniedem applikabbli għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, jiġifieri l-Liġi Bażika (Grundgesetz), il-Karta u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-Fergħa Dipartimentali tal-Pulizija Federali tittratta l-Karta matul il-programm ta’ studju ewlieni tagħha bħala parti mill-modulu “Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-UE”, taħt l-intestatura “Il-Protezzjoni Ewropea tad-drittijiet fundamentali”.

Fil-Fergħa Dipartimentali tal-Pulizija Kriminali Federali, il-Karta hija koperta matul il-programm tal-baċellerat, fejn tiġi diskussa kemm fir-rigward tal-obbligu tal-pulizija li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u tal-bniedem fl-azzjonijiet tagħhom kif ukoll fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/680.

Fil-Fergħa Dipartimentali tas-Servizzi tal-Intelligence, il-Karta hija koperta bħala parti mis-suġġetti “Id-dritt Ewropew u internazzjonali”, “il-liġi dwar is-servizzi tal-intelligence” u “id-dritt kostituzzjonali”.

L-Akkademja Federali tal-Amministrazzjoni Pubblika (Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung – BAköV) (https://www.bakoev.bund.de/DE/00_Home/Functions/StartseitenTeaser/Fortbildung.html) tittratta l-Karta matul is-seminars bażiċi tagħha dwar l-UE. Fil-passat, il-BAköV offriet ukoll seminars dwar il-“Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE” bħala parti mis-serje “Speċjali tal-UE”.

Fil-livell tal-istat federali (għażla):

L-għarfien u l-fehim tal-Karta huma promossi fil-livell tal-istat federali, b’mod partikolari fil-kuntest tat-taħriġ legali.

Skont it-tielet sentenza tat-Taqsima 5a(2) tal-Liġi Ġermaniża dwar l-Imħallfin (Deutscches Richtergesetz – DRiG), is-suġġetti obbligatorji li għandhom jiġu koperti matul l-istudji legali huma l-oqsma ewlenin tad-dritt ċivili, tad-dritt kriminali, tad-dritt pubbliku u tad-dritt proċedurali, inklużi r-rabtiet mad-dritt Ewropew. Għalhekk, il-Karta, li għaliha ssir referenza fl-Artikolu 6(1) tat-TUE, tifforma wkoll parti mis-sillabu tal-edukazzjoni u l-eżami.

Eżempju tas-Sassonja t’Isfel:

Permezz tal-firxa wiesgħa ta’ suġġetti li jagħżel għal eżamijiet bil-miktub taħt sorveljanza, b’mod partikolari għal suġġetti obbligatorji, l-Uffiċċju tal-Eżami Ġudizzjarju tal-Istat tas-Sassonja t’Isfel (Landesjustizprüfungsamt) jiżgura li l-istudenti jittrattaw id-dritt Ewropew u, konsegwentement, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali matul it-taħriġ tagħhom. L-istess japplika għall-eżamijiet orali għal suġġetti obbligatorji, li jkopru suġġetti bħall-protezzjoni tad-data personali skont l-Artikolu 8 tal-Karta u l-protezzjoni tal-ambjent skont l-Artikolu 37 tal-Karta.

F’Baden-Württemberg , id-drittijiet relatati mas-solidarjetà ggarantiti mill-Artikolu 27 et seq. tal-Karta (inklużi l-kura tas-saħħa, il-ħajja tal-familja u dik professjonali, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti) huma s-suġġett ta’ diversi avvenimenti fl-oqsma tat-taħriġ tal-ġestjoni, it-taħriġ tal-kunsill tal-persunal u l-ġestjoni tas-saħħa. Konferenzi speċjalizzati li jittrattaw id-dritt sostantiv jittrattaw ukoll oqsma koperti mill-Karta. Eżempji jinkludu konferenzi dwar id-drittijiet tal-kura (l-Artikoli 25 u 26), id-drittijiet tal-familja (l-Artikoli 9 u 24) u d-dritt għall-ażil (l-Artikolu 18).

Id-drittijiet tal-ugwaljanza ggarantiti mill-Karta (in-nondiskriminazzjoni, id-diversità kulturali, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-anzjani u l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità) huma indirizzati matul għadd ta’ avvenimenti ta’ taħriġ. Fil-livell tal-istat federali, pereżempju, tingħata informazzjoni dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità severa bħala parti mill-kors ta’ taħriġ dwar il-ġestjoni sovrareġjonali. Fl-2021 se jiġi organizzat ukoll avveniment ta’ taħriġ għar-rappreżentanti tal-membri tal-ġudikatura b’diżabilità severa.

Fil-25 ta’ Mejju 2016, il-Parlament ta’ Bremen għadda riżoluzzjoni intitolata “Il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali madwar l-Ewropa” (id-Dokument Parlamentari 19/370). F’dan jenfasizza l-importanza tal-Karta u jitlob lis-Senat jindirizza l-importanza tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-livell nazzjonali u Ewropew, kif ukoll fil-konfront tas-sħab Ewropej (b’mod partikolari fil-kuntest tal-ġemellaġġ bejn l-ibliet), u biex jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-protezzjoni ta’ dawn id-drittijiet tiġi osservata u implimentata.

http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/protokoll/b19l0021.pdf
http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/drucksache/D19L0370.pdf

Il-Belt Ħielsa u Anseatika ta’ Hamburg ilha impenjata li toħloq soċjetà ħielsa mid-diskriminazzjoni u li tiżgura parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, l-oriġini, l-età, id-diżabilità, ir-reliġjon jew it-twemmin. Hija twettaq firxa wiesgħa ta’ kompiti f’dan il-kuntest, kif rifless b’mod partikolari fil-programmi u l-pjanijiet qafas tas-Senat li ġejjin:

 • Programm tal-istat federali ta’ Hamburg – Belt b’Kuraġġ: “Prevenzjoni u Ġlieda kontra l-Estremiżmu tal-Lemin”
 • Kontinwazzjoni tal-programm qafas dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri
 • Pjan ta’ azzjoni tal-istat federali ta’ Hamburg li jimplimenta l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b'diżabilità
 • Pjan ta’ azzjoni għall-promozzjoni tal-aċċettazzjoni tal-ġeneru u tad-diversità sesswali
 • Pjan ta’ integrazzjoni ta’ Hamburg
 • Pjan demografiku – Hamburg 2030: Akbar. Eqdem. Aktar diversa
 • Detezzjoni u ġlieda kontra l-antisemitiżmu. Żvilupp ta’ strateġija tal-istat federali għall-ġlieda u l-prevenzjoni tal-antisemitiżmu
 • Kontinwazzjoni ta’ azzjoni effettiva kontra s-Salafiżmu vjolenti u l-estremiżmu reliġjuż fil-futur
 • Kontinwazzjoni tal-istrateġija tas-Senat kontra d-diskriminazzjoni

L-Istat Liberu tal-Bavarja qed jimplimenta d-dritt għan-nondiskriminazzjoni stabbilit fl-Artikolu 21 tal-Karta fil-qasam tal-prosekuzzjoni kriminali permezz tal-prosekuzzjoni konsistenti ta’ reati razzisti, ksenofobiċi u b’xi mod ieħor degradanti. Fl-1 ta’ Jannar 2017, il-ġudikatura Bavarjana stabbiliet l-Unità Ċentrali għall-Ġlieda kontra l-Estremiżmu u t-Terroriżmu (Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terramismus) fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali ta’ Munich. Din hija awtorità investigattiva li taġixxi kemm bħala korp ta’ koordinazzjoni kif ukoll bħala punt ta’ kuntatt intern u estern. Biex tiżdied il-ġlieda kontra r-reati ta’ mibegħda online, fl-1 ta’ Jannar 2020 ġew stabbiliti dipartimenti speċjali għad-diskors ta’ mibegħda fl-uffiċċji kollha tal-prosekuturi pubbliċi u nħatar kummissarju għad-diskors ta’ mibegħda għall-ġudikatura Bavarjana. Il-ġudikatura Bavarjana żviluppat ukoll, b’mod partikolari, pjanijiet ta’ azzjoni biex jiġu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi, bħall-ġlieda kontra r-reati b’motivazzjonijiet antisemitiċi u estremisti tal-lemin.

Barra minn hekk, il-ġudikatura Bavarjana hija involuta b’mod attiv fil-proġett “Naħdmu mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-livell deċentralizzat – materjal ta’ taħriġ u seminars legali għall-prosekuturi, l-imħallfin tal-investigazzjoni u l-avukati tad-difiża”. Dan il-proġett tal-Akkademja tad-dritt Ewropew għandu l-għan li jiżviluppa, flimkien mal-esperti nazzjonali u Ewropej, sett ta’ materjali ta’ taħriġ dwar il-kooperazzjoni mal-UPPE u li jorganizza avvenimenti nazzjonali ta’ taħriġ.

Bil-ħsieb li l-għalliema jiġu mħarrġa fl-iskejjel tal-Istat f’Rhineland-Palatinate, l-istudenti għalliema li jsegwu, b’mod partikolari, il-programm ta’ ċertifikazzjoni tat-taħriġ tad-drittijiet tal-bniedem fl-Università ta’ Koblenz-Landau jittrattaw ukoll kwistjonijiet tad-dritt Ewropew u, konsegwentement, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/mrb/zertifikat/Moduluebersicht

Għodod li jgħinu biex il-Karta u meta tapplika jinftiehmu aħjar

 • għall-prattikanti (il-leġiżlatur, l-amministrazzjoni, l-infurzar tal-liġi, il-ġudikatura, il-ġuristi)
 • għaċ-ċittadini

Fl-2019, l-Aġenzija Federali kontra d-Diskriminazzjoni (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) ippubblikat rapport legali biex tiċċara u twessa’ l-karatteristiċi msemmija fl-Att Ġenerali dwar it-Trattament Ugwali (Gleichbhanderlungsgesetz), li jieħu inkunsiderazzjoni d-drittijiet mogħtija mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/rechtsexpertise_merkmalserweiterung_im_agg.html

Fil-livell tal-istat federali (għażla):

Baden-Württemberg

F’Lulju 2020, ġie organizzat avveniment dwar “l-istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea” f’Karlsruhe mill-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ewropa tal-Istat federali (Ministerium der Justiz und für Europa) biex jimmarka l-bidu tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-UE. L-avveniment kien maħsub mhux biss għal madwar ħamsin mistieden mill-oqsma tal-ġustizzja, tal-politika u tal-liġi, iżda kien miftuħ ukoll għal udjenza usa’ permezz ta’ live stream.

Fis-sajf tal-2017, il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ewropa żviluppa programm li jipprovdi lir-refuġjati b’informazzjoni dwar l-istat tad-dritt. Dan għandu l-għan li jattrezzahom, b’mod aċċessibbli, b’għarfien bażiku tal-istruttura kostituzzjonali liberali-demokratika tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Il-valuri fundamentali kkomunikati matul it-tagħlimiet, bħad-demokrazija, l-istat tad-dritt, il-libertà tar-reliġjon u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, huma ggarantiti wkoll mill-Karta.

Bil-proġett tiegħu “Stat tad-dritt fil-klassi”, il-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Istat federali, f’kooperazzjoni mal-Ministeru għall-Intern tiegħu (Innenministerium), qed joffri logħba ta’ simulazzjoni lill-iskejjel sekondarji kollha fl-istat federali. L-għan huwa li l-istudenti jsiru familjari mar-rwoli u mal-funzjonijiet tal-ġudikatura u mal-prinċipji fundamentali tal-istat tad-dritt, inkluża l-garanzija tad-drittijiet fundamentali.

http://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Projekt_+Rechtsstaat+macht+Schule

Stat Liberu tal-Bavarja

Fil-bidu tal-2016, il-ġudikatura Bavarjana nediet “tagħlim legali għar-refuġjati u għal dawk li jfittxu l-ażil”, li huwa pprovdut mill-imħallfin u mill-prosekuturi pubbliċi, kif ukoll mill-uffiċjali ġudizzjarji u mill-uffiċjali tal-probation. L-għan huwa li jiġu kkomunikati r-regoli fundamentali u l-valuri komuni tal-ħajja komunitarja u l-ordinament ġuridiku fil-Ġermanja u fl-Ewropa lil persuni bi prospetti tajbin li jibqgħu fil-Ġermanja. Dawn il-valuri jinkludu, b’mod partikolari, dawk stabbiliti fil-Karta, kif ukoll dawk minquxa fil-Liġi Bażika, l-istat tad-dritt, eċċ. Din it-tagħlim legali huwa disponibbli wkoll għall-klassijiet kollha ta’ integrazzjoni vokazzjonali (klassijiet offruti lir-refuġjati u lil dawk li jfittxu l-ażil li ma jitkellmux bil-Ġermaniż f’livell suffiċjenti) fl-iskejjel vokazzjonali Bavarjani. Biex jikkumplimenta s-sessjonijiet ta’ tagħlim, il-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Istat Bavarjan (Staatsministerium der Justiz) jippubblika materjali edukattivi li jwasslu wkoll il-valuri stabbiliti fil-Karta.

http://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6078/rechtsbildungsunterricht-vermittelt-rechtsordnung-in-deutschland.html

Belt Anseatika Ħielsa ta’ Bremen

F’dawn l-aħħar snin, Europapunkt Bremen (EPB) (http://www.europapunktbremen.de), il-punt ta’ informazzjoni dwar l-UE tal-belt, organizza diversi avvenimenti relatati mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Il-Karta u s-suġġetti assoċjati jiffurmaw parti integrali mill-ħidma ta’ sensibilizzazzjoni bbażata fuq il-grupp tal-EPB ma’ diversi gruppi fil-mira (tfal tal-iskola, studenti u adulti).

Fl-2017 u l-2019, ġew organizzati żewġ avvenimenti ewlenin taż-żgħażagħ mid-Dipartiment tal-Ewropa ta’ Bremen, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, fil-forma ta’ “BarCamps” bit-titolu “il-mistoqsija tiegħek lill-Ewropa”. Id-drittijiet fundamentali tal-UE ġew koperti b’mod intensiv matul dawn l-avvenimenti ta’ ġurnata sħiħa.

L-użu u l-promozzjoni tal-għodod tal-Karta żviluppati minn pajjiżi oħrajn tal-UE jew minn partijiet ikkonċernati oħrajn fl-UE

Fil-livell Ewropew, l-Akkademja tad-dritt Ewropew (http://www.era.int/) toffri taħriġ għall-imħallfin u għal membri oħra tal-ġudikatura.

L-avveniment regolari tal-Akkademja tad-dritt Ewropew “l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea” jipprovdi lill-parteċipanti bl-għarfien tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-implimentazzjoni prattika tagħha fl-ordinamenti ġuridiċi nazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tad-dritt għal proċess imparzjali.

Ħafna membri tal-ġudikatura nazzjonali u tal-istat federali jipparteċipaw fil-programmi ta’ taħriġ u ta’ skambju offruti min-Network Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju (http://www.ejtn.eu/) .

In-Network Ġermaniż tal-NGOs kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.– KOK) (http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/) jippreżenta u janalizza l-iżviluppi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, Ewropea u internazzjonali u l-ġurisprudenza fuq bażi kontinwa fis-sit web tiegħu, f’diversi bullettini u f’bażi tad-data tal-ġurisprudenza. F’dawn l-analiżijiet, il-Karta u l-ġurisprudenza tal-QĠE relatati mal-Karta jittieħdu inkunsiderazzjoni u jiġu applikati regolarment. L-informazzjoni pprovduta mill-KOK hija maħsuba għal avukati u konsulenti li jiġu f’kuntatt mal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u għall-membri interessati tal-pubbliku.

Kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn id-difensuri tad-drittijiet u l-awtoritajiet nazzjonali li jikkontribwixxu għal għarfien aħjar u użu aħjar tal-Karta

L-Istitut Ġermaniż għad-Drittijiet tal-Bniedem (Deutscches Institut für Menschenrechte(https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) jagħti pariri lill-atturi u lill-istituzzjonijiet politiċi fil-qasam tal-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u huwa impenjat li jkompli jintegra l-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-leġiżlazzjoni tal-iskejjel, fil-kurrikuli u fil-pjanijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan jinkludi wkoll il-Karta.

Il-proġett “Mobilità Ġusta” (https://www.faire-mobilitaet.de/tal-Konfederazzjoni Ġermaniża tat-Trade Unions (Deutscher Gewerkschaftsbund), iffinanzjat mill-Ministeru Federali għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), jinforma u jagħti pariri lill-ħaddiema staġunali u lil ħaddiema mobbli oħra minn Stati Membri oħra tal-UE dwar kwistjonijiet tal-liġi tax-xogħol u dik soċjali. Il-konsulenti, li jitkellmu mill-inqas lingwa waħda tal-Ewropa tal-Lvant flimkien mal-Ġermaniż, issa jaħdmu fi 11-il ċentru konsultattiv. Il-kontinwazzjoni ta’ dan il-proġett ġiet inkorporata fil-liġi li timplimenta d-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta’ Ħaddiema, li daħlet fis-seħħ fit-30 ta’ Lulju 2020. Mill-1 ta’ Jannar 2021, il-proġett “Mobilità Ġusta” twettaq abbażi ta’ intitolament statutorju u ġiet estiża b’mod sinifikanti. Dan se jappoġġa wkoll l-applikazzjoni prattika tad-drittijiet fundamentali skont il-Kapitolu IV “Solidarjetà” tal-Karta.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ewropa ta’ Baden-Württemberg jorganizza avvenimenti regolari ma’ atturi tal-UE bħall-Europa Union (http://www.europa-union.de), il-Moviment Ewropew (http://www.netzwerk-ebd.de), Europe Direct (http://www.ec.europa.eu/germany/services/contact-points_de) u l-IB (Internationaler Bund) (http://www.internationaler-bund.de).

Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-akkademja li jikkontribwixxu għal għarfien u użu aħjar tal-Karta

Matul il-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-UE fit-tieni nofs tal-2020, il-Ġermanja ppromwoviet il-protezzjoni tal-libertà tax-xjenza u tar-riċerka fil-kooperazzjoni internazzjonali. L-impenn kontinwu għad-dritt fundamentali tal-libertà xjentifika (l-Artikolu 13 tal-Karta) ġie minqux fil-Komunikazzjoni Ministerjali adottata fil-Konferenza taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Ogħla fid-19 ta’ Novembru 2020 u fid-Dikjarazzjoni ta’ Bonn dwar il-Libertà tar-Riċerka Xjentifika tal-20 ta’ Ottubru 2020. Id-Dikjarazzjoni ta’ Bonn (http://(www.bmbf.de/files/Bonner_Erklaerung_DEU.pdf) ġiet iffirmata minn kważi l-Istati Membri kollha tal-UE, mill-Kummissjoni Ewropea u minn pajjiżi sħab oħra barra mill-Unjoni.

Id-dikjarazzjoni ssaħħaħ il-valuri kondiviżi taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Il-gvernijiet firmatarji jilqgħu l-istabbiliment ta’ monitoraġġ kontinwu tal-istat tal-libertà tar-riċerka fil-pajjiżi tagħhom u “jikkundannaw b’mod qawwi kull ksur tal-libertà tar-riċerka xjentifika u se jopponuh bis-sħiħ”.

L-Alleanza għal-Libertà Xjentifika (Allianz der Wissenschreiheit) (http://www.wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/), li tlaqqa’ flimkien l-aktar organizzazzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka importanti fil-Ġermanja, hija impenjata lejn il-libertà tar-riċerka madwar id-dinja u tappoġġa d-Dikjarazzjoni ta’ Bonn.

Eżempji ta’ inizjattivi nongovernattivi li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta f’pajjiżek

L-Istitut Ġermaniż għad-Drittijiet tal-Bniedem (Deutscches Institut für Menschenrechte) (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) għandu rabtiet ma’ assoċjazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali u fora ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem. Dawn jinkludu l-Forum dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Forum Menschenrechte), organizzazzjonijiet nongovernattivi individwali, universitajiet u istituzzjonijiet nazzjonali oħra tad-drittijiet tal-bniedem.

Bħala parti mill-proġett tal-arti “Galley proof” (“Korrekturfahnen”) (http://www.korrekturfahnen.mozello.eu/), żewġ artisti, Sylvia Winkler u Stephan Köperl, stiednu lill-popolazzjoni tiddiskuti l-artikoli differenti tal-Karta u “ttejjibhom” bil-formulazzjoni tagħhom stess. Għal dan il-għan, il-Preambolu u l-54 artikolu ġew stampati fuq għadd ta’ banners kbar u ġew ippreżentati f’wirja fi Stuttgart u Stendal għal diversi jiem. Ir-riżultati tal-kampanja tal-arti ġew ippreżentati f’konferenza li saret fi Brussell f’Novembru 2019 fl-10 anniversarju tad-dħul fis-seħħ tal-Karta.

Barra minn hekk, għadd ta’ istituzzjonijiet edukattivi rikonoxxuti fil-qasam tal-edukazzjoni ċivika qed jindirizzaw il-kontenut tal-Karta fil-ħidma tagħhom, inkluża l-Aġenzija Federali għall-Edukazzjoni Ċivika (Bundeszentrale für politische Bildung) (http://www.bpb.de/).

L-aħħar aġġornament: 24/02/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.