L-aħjar prattiki tal-Istati Membri dwar il-Karta

Greċja

Politiki tal-Gvern li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta fost il-leġiżlatur, l-amministrazzjoni, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tifforma parti integrali mill-ordinament ġuridiku Grieg, li l-imħallfin Griegi jikkunsidraw ukoll fuq l-inizjattiva tagħhom stess, u kwistjoni tal-ksur tagħha tista’ titqajjem quddiem il-Kunsill tal-Istat (Symvoúlio tis Epikrateías)u l-Qorti Suprema tal-Greċja (Áreios Pesgos). L-uffiċjali pubbliċi kollha, u b’mod partikolari r-rappreżentanti tal-Pulizija bħala l-aġenti tal-infurzar tal-liġi, huma wkoll taħt l-obbligu li japplikaw fedelment id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, kriminali u proċedurali li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-bniedem.

Il-Greċja tikkoopera mill-qrib mal-korpi ta’ kontroll ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u tagħmel dak kollu li tista’ biex tiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem. F’dan il-kuntest, hija twettaq fuq bażi regolari inizjattivi istituzzjonali sabiex tagħmilha ċara li l-kriterji u l-impenji li jirriżultaw mill-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-protezzjoni ta’ dawn id-drittijiet, bħall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, jiġu osservati. Eżempju tipiku huwa l-Liġi 4443/2016 dwar l-iżgurar tat-trattament ugwali tal-individwi irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika, li tirreferi dirett għar-rekwiżiti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u b’mod partikolari għall-Artikolu 21 tagħha.

Għodod li jgħinu biex il-Karta u meta tapplika jinftiehmu aħjar

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fil-Qorti Suprema(Eisangelía Areíou Pistgou) jibgħat, fil-kuntest tal-kooperazzjoni tiegħu mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), lill-uffiċċji kollha tal-prosekutur pubbliku f’qorti tal-appell (Eisangelíes Efetón) u lill-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku f’qorti tal-prim’istanza (Eisangelíes Protodikón) fil-Greċja manwali bil-miktub, fejn disponibbli, tal-Aġenzija u jipprovdi permezz tal-posta elettronika, wara notifika rilevanti tal-Aġenzija minn espert Grieg, il-links tal-Aġenzija li jagħtu aċċess għall-manwali tagħha li ġew ippubblikati dan l-aħħar relatati mal-konfinament kriminali u miżuri alternattivi, mal-vittmi ta’ reati vjolenti, mal-minorenni, mal-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli u l-minoranzi, eċċ. Barra minn hekk, ir-rapport annwali tal-Aġenzija jintbagħat permezz tal-posta elettronika lill-uffiċċji kollha tal-prosekutur pubbliku tal-Greċja f’qorti tal-appell u fl-uffiċċji ta’ prosekutur pubbliku f’qorti tal-prim’istanza.

Barra minn hekk, b’kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku fil-Qorti Suprema (bħala sieħeb) u n-Network Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN), il-prosekuturi pubbliċi tal-Greċja jistgħu jieħdu sehem fi żjarat ta’ studju f’istituzzjonijiet tal-UE bħall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE), il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), eċċ.

Fl-aħħar nett, ordnijiet ċirkolari mill-Uffiċċju tal-Prosekutur pubbliku fil-Qorti Suprema li jinħarġu fir-rigward tad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) u li huma indirizzati lill-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku f’qorti tal-appell u lill-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku f’qorti tal-prim’istanza tal-Greċja, jiġu ppubblikati fis-sit web tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fil-Qorti Suprema bil-għan li jiġu pprovduti linji gwida ġenerali għall-prevenzjoni ta’ ksur relatat tal-artikoli tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB).

Il-Pulizija Ellenika toħroġ, minn żmien għal żmien, ordnijiet, manwali u linji gwida aktar speċifiċi għall-persunal tagħha, dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-rispett għalihom.

B’mod partikolari, skont l-Ordni Ċirkolari Nru 7100/25/14-δ΄ tat-8 ta’ Novembru 2014 maħruġa mill-kap tal-Pulizija Ellenika, intitolata “L-indirizzar tar-razziżmu, il-ksenofobija u d-diskriminazzjoni waqt ix-xogħol tal-pulizija”, l-Istat u speċifikament id-diversi korpi tiegħu huma taħt l-obbligu li ma joffendux, fl-eżerċizzju tal-awtorità tal-Istat, id-dinjità tal-bniedem b’mod ġenerali, irrispettivament minn kwalunkwe karatteristika distintiva li persuna jista’ jkollha, u li jieħdu miżuri attivi sabiex jipprevjenu tali reat.

Fl-istess ħin, id-Digriet Presidenzjali 254/2004 dwar il-kodiċi ta’ kondotta tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jistabbilixxi mhux biss l-obbligu ġenerali li tiġi osservata d-dinjità tal-bniedem u li jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem iżda wkoll dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar il-kondotta tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi waqt ix-xogħol tal-pulizija, dejjem mill-perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-persunal tal-Pulizija Ellenika ġie pprovdut, minn żmien għal żmien, b’manwali bħal: “Gwida ta’ kondotta tajba tal-Pulizija Ellenika lejn gruppi soċjali reliġjużi u vulnerabbli”, “Id-diskors ta’ mibegħda: ir-rotot tar-razziżmu fid-diskors pubbliku”, sponsorjat mill-Ministeru għall-Ġustizzja (Ypourgeío Dikaiosýnis) bl-appoġġ tal-Kunsill tal-Ewropa, “Sorveljanza tal-pulizija għal reati ta’ mibegħda kontra persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI)” tal-Kunsill tal-Ewropa, “Approċċ tal-Amministrazzjoni Pubblika fil-konfront tal-kriminalità razzista” tal-Kunsill nazzjonali kontra r-Razziżmu u l-intolleranza, u l-“Manwal tat-Taħriġ Interkulturali” taċ-Ċentru għall-Istudji dwar is-Sigurtà.

F’dan ir-rigward, innota li d-dipartimenti u l-uffiċċji huma involuti fil-ġlieda kontra l-vjolenza razzista bil-għan li jiġġieldu b’mod effettiv il-vjolenza li tidher li għandha motivazzjoni jew sfond razzista u li għandha fil-mira tagħha individwi speċifiċi jew gruppi speċifiċi ta’ individwi. Barra minn hekk, ġew stabbiliti servizzi li jindirizzaw il-vjolenza domestika fil-Greċja kollha bil-għan li jirrispondu b’mod effettiv għal inċidenti ta’ vjolenza domestika u li jipproteġu lill-vittmi.

Fir-rigward tat-taħriġ tal-persunal tal-pulizija fi kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, innota li l-kurrikulu tal-Iskejjel għall-Uffiċjali u l-Pulizija tal-Pulizija Ellenika jinkludi, fil-livell bażiku, il-modulu “id-drittijiet tal-bniedem” bħala suġġett indipendenti (b’mod indikattiv, il-kurrikulu jinkludi dan li ġej: il-protezzjoni internazzjonali tad-drittijiet fundamentali; il-protezzjoni tad-drittijiet fl-UE; il-korpi u r-riċevituri tad-drittijiet fundamentali; ir-razziżmu – il-ksenofobija; il-libertà u s-sigurtà personali; il-protezzjoni tat-tfal, tan-nisa u tar-relazzjonijiet ta’ impjieg; il-projbizzjoni tat-tortura; il-minoranzi, eċċ.).

Fir-rigward tat-taħriġ mill-ġdid vokazzjonali, il-persunal tal-Pulizija Ellenika jipparteċipa regolarment, kemm fil-Greċja kif ukoll barra mill-pajjiż, f’taħriġ u f’seminars speċjali dwar il-qafas leġiżlattiv previst għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem (eż. l-identifikazzjoni ta’ motivi għal vjolenza razzista; id-drittijiet tal-bniedem u l-etika tal-pulizija; id-drittijiet fundamentali u l-approċċ tal-pulizija; l-approċċ u l-ġestjoni ta’ gruppi soċjali vulnerabbli; l-indirizzar tal-vjolenza domestika u l-protezzjoni tal-vittmi, eċċ.).

Minbarra dan ta’ hawn fuq, il-Pulizija Ellenika tikkoopera ma’ korpi u awtoritajiet oħra li għandhom l-għan li jiżguraw ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem waqt ix-xogħol tal-pulizija [bħall-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament jew Pieni Inumani jew Degradanti (CPT) tal-Kunsill tal-Ewropa, Il-Grupp ta’ Ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Detenzjoni Arbitrarja, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), il-Mekkaniżmu Nazzjonali għall-Investigazzjoni ta’ Inċidenti Arbitrarji tal-Ombudsman Grieg (Synígoros tou Políti), is-Segretarjat Ġenerali għall-Politika tal-Familja u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, il-Kummissjoni Nazzjonali Griega għad-Drittijiet tal-Bniedem( Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), kif ukoll l-NGOs – The Smile of the Child, in-Network Ewropew ta’ Kontra l-Vjolenza, li kollha joperaw fil-kuntest tal-ġestjoni ta’ inċidenti ta’ vjolenza domestika, eċċ.].

Bħala parti mill-istrateġija l-ġdida tal-Karta, il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri, inter alia, biex jaħtru punt fokali għall-Karta sabiex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni. Filwaqt li aċċetta s-sejħa tal-Kummissjoni, il-Ministeru għall-Ġustizzja ħatar, fi ħdan il-Ministeru, punt fokali għat-tisħiħ tal-involviment u l-kontribut tal-Ministeru għall-implimentazzjoni tal-Karta minn korpi domestiċi. Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Għoti ta’ Klemenza tal-Ministeru għall-Ġustizzja huwa nominat bħala l-punt fokali. L-inizjattiva hija bbażata fuq il-kooperazzjoni bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (it-Taqsima tad-dritt tal-Unjoni Ewropea tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin), filwaqt li l-punt fokali għandu l-għan, minn naħa, li jiffaċilita l-fluss ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiki rigward il-Karta u, min-naħa l-oħra, biex jiġu kkoordinati l-isforzi fl-iżvilupp ta’ inizjattivi għall-implimentazzjoni effettiva tal-Karta fil-Greċja. Il-Greċja rċeviet tifħir għal din l-inizjattiva matul konferenza bil-vidjo tal-Grupp ta’ Ħidma dwar id-Drittijiet Fundamentali, id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Moviment Liberu tal-Persuni (FREMP) u l-Istati Membri l-oħra ġew imħeġġa wkoll jadottaw din il-prattika.

Peress li l-implimentazzjoni effettiva tal-Karta tal-UE tad-drittijiet fundamentali abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni kif riflessi fl-istrateġija l-ġdida tagħha hija prijorità ewlenija għall-Greċja, qed jiġu kkunsidrati aktar inizjattivi biex jintlaħaq dan l-objettiv. Pereżempju: l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu li jappoġġa l-punt fokali bl-involviment ta’ rappreżentanti minn diversi ministeri; is-sensibilizzazzjoni u l-għarfien fost il-membri tal-professjonijiet legali dwar kwistjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-Karta, permezz ta’ seminars u lectures mogħtija minn prattikanti legali speċjali kemm Griegi kif ukoll barranin u mħallfin tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); monitoraġġ kostanti tal-ġurisprudenza tal-QĠUE u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fir-rigward tal-iżviluppi fil-ġurisprudenza tal-firxa domestika tagħhom; kooperazzjoni kontinwa ma’ korpi domestiċi oħra tad-drittijiet tal-bniedem; aktar enfasi fuq l-issupplimentar tal-analiżi tal-impatt regolatorju fir-rigward tad-dispożizzjonijiet relatati mal-Karta tad-drittijiet fundamentali, wara konsultazzjoni mal-ministeru li qed ifittex l-infurzar.

L-użu u l-promozzjoni tal-għodod tal-Karta żviluppati minn pajjiżi oħrajn tal-UE jew minn partijiet ikkonċernati oħrajn fl-UE

Kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn id-difensuri tad-drittijiet u l-awtoritajiet nazzjonali li jikkontribwixxu għal għarfien u użu aħjar tal-Karta

Ministeru għall-Ġustizzja

Segretarjat Ġenerali għall-Politika tal-Familja u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri– Ċentri ta’ konsulenza għan-nisa li jbatu mill-vjolenza

L-Ombudsman Grieg

Ċentru tar-Riċerka għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (Kényro Erevnón gia Thémata Isótitas– KETHI)

Ċentru nazzjonali għas-Solidarjetà Soċjali (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Kunsill Grieg għar-Refuġjati (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – it-Taqsima Griega (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-akkademja li jikkontribwixxu għal għarfien u użu aħjar tal-Karta

-

Eżempji ta’ inizjattivi nongovernattivi li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta f’pajjiżek

L-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data (Archí Prostasías Dadomanénon Prosopikoú Charaktíra) taġixxi fil-qafas leġiżlattiv speċifiku għall-protezzjoni tad-data. F’dan il-kuntest, u b’mod partikolari meta toħroġ opinjonijiet u teżamina każijiet, l-Awtorità prinċipalment tinvoka u tagħmel referenza għad-dritt tal-Artikolu 8 dwar il-protezzjoni tad-data personali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE kif ukoll għad-dritt relatat tal-Artikolu 7 tagħha dwar ir-rispett għall-ħajja privata u tal-familja.

Barra minn hekk, l-Awtorità żżomm kooperazzjoni fit-tul mal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali, jiġifieri l-korp tal-UE li huwa primarjament responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Din il-kooperazzjoni tikkonsisti f’assistenza permezz tal-għoti ta’ kummenti dwar, u permezz ta’ traduzzjoni ta’, manwal rilevanti, maħruġ mill-Aġenzija, dwar il-protezzjoni tad-data personali u, ukoll, f’kontribuzzjonijiet perjodiċi għall-kontenut tar-rapporti trimestrali/ta’ kull xahar abbozzati mill-Aġenzija permezz tal-Link Nazzjonali tal-Greċja, kif ukoll fil-monitoraġġ ta’ dawn ir-rapporti.

Fl-aħħar nett, l-Awtorità tisfrutta b’mod regolari għodod li ġew żviluppati mill-Aġenzija msemmija hawn fuq, bħal skeda informattiva ta’ informazzjoni (il-prodott ta’ kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Grupp ta’ Koordinazzjoni tas-Superviżjoni tal-Eurodac – bl-involviment tal-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data) għall-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-ażil, li bħalissa qed jiġu tradotti mill-awtorità Griega sabiex jiġu ppubblikati fuq is-sit web tagħha u jintbagħtu lill-awtoritajiet imsemmija hawn fuq.

L-aħħar aġġornament: 14/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.