Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

L-aħjar prattiki tal-Istati Membri dwar il-Karta

Olanda

L-użu u l-għarfien tal-Karta f’pajjiżek.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

1. Politiki tal-gvern li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta fost il-leġiżlatur, l-amministrazzjoni, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura

Fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali tal-2020 dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-Gvern jispjega kif biħsiebu jipproteġi u jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem fin-Netherlands. Il-Karta hija parti mill-“infrastruttura tad-drittijiet tal-bniedem” deskritta fil-pjan ta’ azzjoni, jiġifieri l-qafas legali għall-organizzazzjonijiet (tal-Gvern) u għall-persuni li jikkontribwixxu għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fin-Netherlands. Din tiddikjara li l-Karta – meta mqabbla mal-Kostituzzjoni u mal-KEDB – hija l-aktar dokument modern u komprensiv dwar id-drittijiet fundamentali. Ir-relazzjoni bejn dawn id-dokumenti dwar id-drittijiet fundamentali hija spjegata wkoll.

Il-qafas ta’ valutazzjoni integrata (IAK) jipprovdi lista ta’ kontroll tad-drittijiet fundamentalihttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 għat-tfassil tal-politika u tar-regoli. Hemm referenza għall-Karta, li tista’ tkun applikabbli. L-istruzzjonijiet għall-abbozzar tal-leġiżlazzjoni jiddikjaraw ukoll li, meta jitfasslu d-dispożizzjonijiet, għandu jittieħed kont ta’ kif dawn jirrelataw mal-liġi superjuri, inkluża l-Karta.

L-Academie voor wetgeving [l-Akkademja għal-Leġiżlazzjoni] toffri korsijiet lill-avukati tal-gvern u lill-abbozzaturi leġiżlattivi (Dritt Ewropew u internazzjonali | Akkademja għal-Leġiżlazzjoni / Akkademija għall-Avukati tal-Gvern) sabiex tippromwovi l-użu u l-għarfien tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (il-Karta). Dawn il-korsijiet huma offruti, fost l-oħrajn, lill-imħallfin (apprendisti), lill-prosekuturi pubbliċi u lill-persunal legali tagħhom, anke fil-forma ta’ tagħlim elettroniku (ara Tfittxijiet – SSR (iċ-Ċentru ta’ Taħriġ u Studju għall-Ġudikatura)).

Issa qed jittieħed kont b’mod regolari wkoll tad-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni. Dan jiġri, pereżempju, fl-implimentazzjoni ta’ direttivi u regolamenti, iżda wkoll fil-każ ta’ leġiżlazzjoni “standard”, bħal fil-qasam tal-COVID-19. Ir-rakkomandazzjonijiet tat-Taqsima Konsultattiva tal-Kunsill tal-Istat lill-Gvern spiss jiddikjaraw li l-Gvern għandu jittestja proposti leġiżlattivi ġodda fl-ambitu tal-Karta. Il-qafas ta’ ttestjar żviluppat mit-Taqsima Konsultattiva dwar is-suġġett tad-diġitalizzazzjoni jitlob speċifikament li tingħata attenzjoni lid-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta (l-Artikoli 7, 8 u 21).

2. Għodod li jgħinu biex il-Karta u meta tapplika jinftiehmu aħjar

Tfassal Manwal speċifiku dwar l-applikazzjoni tal-Kartagħal dawk li jfasslu l-politika u għall-abbozzaturi leġiżlattivi. Id-dokument jispjega meta tapplika l-Karta u liema drittijiet fundamentali mill-Karta joffru protezzjoni akbar mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB). Il-manwal jista’ jiġi kkonsultat, fost postijiet oħra, minn fuq is-sit web tal-Expertisecentrum Europees recht [ECER – Ċentru ta’ Għarfien Espert dwar id-Dritt Ewropew] tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Dan is-sit web joffri aktar informazzjoni (sfond) dwar il-Karta u referenzi għar-rapporti annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tagħha, kif ukoll għar-rapporti tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tal-UE. L-ECER regolament tippubblika rapporti dwar sentenzi ġodda tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QĠUE), li jiġu wkoll distribwiti f’bullettin.

In-Nieuwsbrief Rechtspraak Europa [il-bullettin Ewropew tal-ġurisprudenza] tal-Qorti tal-Appell ta’ Amsterdam jinkludi ħarsa ġenerali ta’ kull xahar lejn il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-oqsma koperti, fost affarijiet oħra, mill-Karta. Il-bullettin jinkludi informazzjoni dwar taħriġ u seminars rilevanti dwar il-Karta b’mod aktar ġenerali jew dwar oqsma speċifiċi (eż. il-liġi kriminali jew il-liġi dwar il-migrazzjoni).

Barra minn hekk, diversi pubblikazzjonijiet akkademiċi (Netherlandiżi) dwar il-Karta huma disponibbli, f’diversi oqsma tad-dritt (ara hawn taħt fit-Taqsima 5).

3. L-użu u l-promozzjoni ta’ għodod tal-Karta żviluppati minn pajjiżi oħrajn tal-UE jew minn partijiet ikkonċernati oħrajn fl-UE

Ir-rapporti mill-FRA u l-gwida dwar l-applikazzjoni tal-Karta, l-għodod ta’ tagħlim elettroniku dwar il-Karta u l-manwali jinstabu kollha fis-sit web tal-ECER. Ir-rapporti annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Karta u l-iskeda tematika mid-Direttorat tar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni tal-Qorti tal-UE kollha jinstabu b’dan il-mod.

Kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

4. Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn id-difensuri tad-drittijiet u l-awtoritajiet nazzjonali li jikkontribwixxu għal għarfien aħjar u użu aħjar tal-Karta

Dan l-aħħar ġiet żviluppata l-pjattaforma tad-drittijiet tal-bniedem u tal-gvern lokali sabiex tipprovdi informazzjoni dwar u tiskambja l-għarfien dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-gvern lokali. Il-pjattaforma hija inizjattiva kollaborattiva bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Interni u r-Relazzjonijiet tar-Renju, l-Assoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet Netherlandiżi (VNG), l-Istitut Netherlandiż għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ombudsman Nazzjonali. Din tista’ tintuża wkoll biex jiġu skambjati informazzjoni u għarfien espert dwar (drittijiet fundamentali speċifiċi inklużi fil-) il-Karta.

5. Eżempji ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u d-dinja akkademika li jikkontribwixxu għal għarfien aħjar u użu aħjar tal-Karta

L-universitajiet Netherlandiżi jindirizzaw b’mod regolari t-tifsira (prattika) tal-Karta. Pereżempju, ġew organizzati diversi simpożji għall-anniversarju ta’ 10 snin tal-Karta, inkluż mill-Università ta’ Radboud, fejn akkademiċi, avukati tal-Gvern u mħallfin iddiskutew is-sinifikat tagħha f’diversi oqsma tad-dritt. Dan irriżulta fil-pubblikazzjoni ta’ ktieb (J. Krommenjittiekel, H. C. F. J. A. de Waele u K. M. de Zwaan (edituri), “Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment” [10 snin tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fin-Netherlands – Valutazzjoni tal-impatt) Deventer: Woodters Kluwer 2019).

Il-jiem ta’ studju huma organizzati wkoll mill-Università ta’ Utrecht għall-imħallfin, l-avukati u l-prosekuturi pubbliċi sabiex iżidu l-għarfien u s-sensibilizzazzjoni dwar il-Karta.

6. Eżempji ta’ inizjattivi nongovernattivi li jippromwovu l-użu u l-għarfien tal-Karta f’pajjiżek

In-Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten [NJCM – il-Kumitat tan-Netherlands għal Ġuristi tad-Drittijiet tal-Bniedem] organizza it-tielet Simpożju dwar il-Karta fl-2020. F’din l-okkażjoni, ġie diskuss il-valur miżjud tal-Karta għall-prattika legali. Il-kontribuzzjonijiet tal-kelliema mbagħad inġabru fin-Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – Volum 45, 2020, Nru 1).

L-aħħar aġġornament: 21/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.