Goede praktijken van de lidstaten

In dit deel worden de initiatieven beschreven die de lidstaten hebben genomen om het gebruik en de bekendheid van het Handvest van de grondrechten van de EU te bevorderen.

In dit deel wordt met name de volgende informatie verstrekt:

  • voorbeelden van overheidsinitiatieven die in elke lidstaat zijn genomen om het gebruik en de bekendheid van het Handvest bij de wetgever, de overheid, de rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht actief te bevorderen;
  • voorbeelden van manieren waarop de lidstaten burgers informeren over hun rechten uit hoofde van het Handvest en hoe zij samenwerken met verschillende actoren, zoals maatschappelijke organisaties, nationale mensenrechteninstellingen, organen voor gelijke behandeling of de academische wereld om te waarborgen dat het Handvest vakkundig wordt toegepast;
  • voorbeelden van niet-gouvernementele initiatieven die het gebruik en de bekendheid van het Handvest bevorderen.
Laatste update: 22/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.