Goede praktijken van de lidstaten

Letland

Overheidsbeleid ter bevordering van het gebruik en de bekendheid van het Handvest bij de wetgever, overheids- en rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht.

Inhoud aangereikt door
Letland

In de Letse wetgeving en rechtspraak zijn artikelen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna het “Handvest” genoemd) opgenomen betreffende kwesties in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, de gelijkheid van mensen en de mensenrechten op het gebied van migratie, wetenschap en toegang tot informatie.

Verwijzingen in toelichtingen bij wetsontwerpen

Verwijzingen in de arresten van het Grondwettelijk Hof

  • Arrest nr. 2018-18-01 betreffende de grondwettelijkheid van bepalingen in de wegenverkeerswet. Deze bepalingen zijn ongrondwettelijk bevonden wat betreft de eisen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Er werd verwezen naar artikel 8 van het Handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  • Arrest nr. 2018-15-01 betreffende de grondwettelijkheid van bepalingen in de wet op de instellingen voor hoger onderwijs. Er werd verwezen naar artikel 13 van het Handvest betreffende de academische vrijheid van onderzoeksinstellingen in de menswetenschappen en exacte wetenschappen.
  • Arrest nr. 2018-11-01 betreffende de grondwettelijkheid van bepalingen in de wet op de bezoldiging van ambtenaren en medewerkers van nationale en lokale overheden. Er werd verwezen naar artikel 8 van het Handvest betreffende de bescherming van natuurlijke personen en de eerlijke verwerking van persoonsgegevens.

Instrumenten die een beter inzicht verschaffen in het Handvest en duidelijker maken wanneer het van toepassing is

Voor beroepsbeoefenaren

Letland beschikt over een justitieel opleidingscentrum (Latvijas Tiesnešu mācību centrs, LTMC) dat zorg draagt voor de permanente scholing en beroepsontwikkeling van rechters en gerechtelijk personeel en op dit gebied activiteiten organiseert. Zo worden er regelmatig algemene conferenties over de mensenrechten georganiseerd, waarbij ook het Handvest aan de orde kan komen.

Het LTMC werkt samen met de Academie voor Europees Recht (ERA) en het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO), dat rechters eveneens internationale scholingsmogelijkheden biedt.

  • In 2014 heeft het LTMC zes aan het Handvest gewijde conferenties georganiseerd. In totaal hebben 141 juristen aan deze evenementen uit 2014 deelgenomen.
  • Tussen 2017 en 2019 hebben 43 Letse rechters seminars over het Handvest bijgewoond.
  • In 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Academie voor Europees Recht (ERA) over enerzijds “hoge opleidingen voor gerechtelijk personeel en personeel van rechtshandhavingsinstanties uit Letland” met als doel het opleiden van rechters, gerechtelijk personeel, onderzoekers, officieren van justitie en ambtenaren en anderzijds kwesties van algemeen recht van de Europese Unie.

Voor burgers

Het hooggerechtshof bevordert de transparantie bij de toepassing van de bepalingen uit het Handvest door een apart deel aan het Handvest te wijden in het repertorium van rechtshandelingen. In dit repertorium staan niet alle beslissingen van de Senāts (de afdeling voor de cassatieprocedure van het hooggerechtshof), maar wel de beslissingen die relevant zijn voor wie de wetgeving moet toepassen (zie in het repertorium de wetgeving van de Europese Unie -> verdragen -> Handvest van de grondrechten van de Europese Unie).

Op de website van het hooggerechtshof staat in het deel met de titel “Rokasgrāmatas” (Handboeken) informatie over de uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (zie uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten).

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.