Goede praktijken van de lidstaten

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Gebruik en bekendheid van het Handvest in uw land

Overheidsbeleid ter bevordering van het gebruik en de bekendheid van het Handvest bij de wetgever, overheids- en rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht

In zijn rechtspraak beroept het grondwettelijk hof zich steeds vaker op de bepalingen van het Handvest. Ook de gewone rechtbanken laten zich bij hun beslissingen meer en meer leiden door het Handvest. Deze tendens is niet los te zien van het feit dat er steeds meer cursussen en seminars over het thema grondrechten in verschillende vormen worden aangeboden aan rechters.

Het nationaal instituut van de magistratuur heeft programma’s samengesteld die informatie bevatten over het Europees recht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in nauwe samenhang met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en waarbij de nadruk wordt gelegd op het beginsel van justitiële samenwerking. Zowel toekomstige openbare aanklagers als toekomstige rechters nemen aan deze cursussen deel. Rechters en openbare aanklagers in functie volgen deze cursussen in het kader van hun permanente educatie. Een recent voorbeeld hiervan is een webinar over het gebruik van het Handvest in asielprocedures.

Het Handvest komt aan bod in het programma van rechtenfaculteiten en andere faculteiten van universiteiten in Roemenië en de programma’s die worden uitgevoerd door het nationaal instituut van de magistratuur.

Andere Roemeense overheidsinstanties gebruiken de bepalingen van het Handvest om beleid te ontwikkelen (bijvoorbeeld werkgelegenheids- en werkloosheidsbeleid; beleid voor duurzame ontwikkeling) of sancties te onderbouwen (zie bijvoorbeeld de praktijk van de nationale raad voor de bestrijding van discriminatie). Charterpedia en, meer in het algemeen, de gegevens die, in welke vorm dan ook, door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) worden verstrekt, zijn zeer nuttige instrumenten, die met name worden gebruikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn eigen opleidingsstructuren, die voor het personeel van rechtshandhavingsinstanties de opleiding op het gebied van eerbiediging van de mensenrechten verzorgen. In deze cursussen komen alle internationale instrumenten voor de bescherming van de mensenrechten aan bod, waaronder het Handvest.

Naast andere noodzakelijke maatregelen ter vervulling van de voorwaarde “Doeltreffende toepassing en uitvoering van het Handvest van de grondrechten van de EU” moet het ministerie van Europese fondsen erop toezien dat er doeltreffende mechanismen bestaan om de eerbiediging van het Handvest te waarborgen, zoals aangegeven in bijlage III bij het voorstel voor de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening). Hiertoe heeft het directoraat-generaal dat verantwoordelijk is voor de programmering en coördinatie van het systeem een gids samengesteld voor de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie met het oog op de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen (Gids), die gericht is op de ondersteuning van zowel het personeel van het ministerie van Europese fondsen, de ministeries die bevoegd zijn voor het beheer van de EU-middelen, de agentschappen en de andere overheidsinstanties in de programmerings- en uitvoeringsfase, voor de begrotingsperiode 2021-2027, als de potentiële begunstigden die om financiering uit de Europese fondsen verzoeken, met het oog op de doeltreffende toepassing en uitvoering van de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het ministerie acht het van belang een regelmatige dialoog te voeren over de toepassing van het Handvest en de door de EU in dit verband te verlenen institutionele bijstand.

Instrumenten die een beter inzicht verschaffen in het Handvest en de toepassing ervan

Charterpedia en, meer in het algemeen, de documenten van het FRA over het Handvest zijn nuttige instrumenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld heeft aangegeven dat het de documenten van het FRA gebruikt.

Gebruik en bevordering van instrumenten betreffende het Handvest die zijn ontwikkeld door andere EU-landen of andere belanghebbenden in de EU

Zie het antwoord op vraag 2 - de door het FRA ontwikkelde instrumenten zijn relevant en worden gebruikt.

Samenwerking met belanghebbenden ter bevordering van het gebruik en de bekendheid van het Handvest van de grondrechten van de EU

Voorbeelden van samenwerking tussen mensenrechtenverdedigers en nationale autoriteiten die bijdraagt tot een betere bekendheid en een beter gebruik van het Handvest

Het in juni 2020 door het nationaal instituut van de magistratuur georganiseerde webinar over het gebruik van het Handvest in asielprocedures is een voorbeeld van deze samenwerking. Verschillende nationale en internationale ngo’s hebben deelgenomen aan dit evenement met de orde van advocaten van Boekarest.

Het Roemeense instituut voor de mensenrechten heeft in 2019 en 2020 een reeks cursussen samengesteld en georganiseerd voor een diverse groep personen en organisaties die vanuit hun werkveld te maken hebben met mensenrechten en daar dus goed ingevoerd over moeten zijn. De cursussen gingen over de bepalingen van het Handvest. Die zijn uitvoerig belicht en tevens besproken in het kader van de cursussen die door het directoraat-generaal politie en drie territoriale directies (Timisoara, Giurgiu en Constanța) voor de grenspolitie zijn georganiseerd over het thema mensenrechten en illegale migratie (onder specifieke verwijzing naar de artikelen 2, 3, 4, 6 en 35 van het Handvest).

De in 2019 gegeven cursussen zijn hier te vinden.

Voor wat betreft de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, zijn de bepalingen van het Handvest opgenomen in de cursussen die werden georganiseerd voor de functionarissen van de nationale centra voor detentie en voorlopige hechtenis.

Tijdens een cursus ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de invoering van het Handvest zijn de bepalingen daarvan, met name die betreffende de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, aan bod gekomen in workshops voor docenten en onderwijsinspecteurs van het departement Vâlcea.

In 2020 werd het Handvest bevorderd via opleidingsbijeenkomsten voor politiefunctionarissen van de nationale centra voor detentie en voorlopige hechtenis, directies van de grenspolitie en advocaten.

De in 2020 gegeven cursussen zijn hier te vinden.

Voorbeelden van samenwerking tussen nationale autoriteiten en de academische wereld die bijdraagt tot een betere bekendheid en een beter gebruik van het Handvest

Alle bovengenoemde, door het Roemeense instituut voor de mensenrechten georganiseerde cursussen zijn opgezet in samenwerking met overheidsinstellingen en partners uit de onderwijs-/academische wereld, zoals:

  • het centrum voor overheidsstudies (voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, voor het personeel van de centra voor detentie en voorlopige hechtenis);
  • de Roemeense grenspolitie, het directoraat-generaal immigratie, de directie corruptiebestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (in het kader van het gemeenschappelijke actieplan DGA-IGPF-IGI ter voorkoming van corruptie in de context van illegale immigratie);
  • de lycea, scholen en opleidingscentra voor docenten op nationaal niveau, die de opleiding van de docenten van het nationale onderwijsstelsel verzorgen.

Zie ook het antwoord op vraag 1 - het Handvest komt aan bod in het programma van de vakgebieden Europees recht en internationaal publiekrecht van de rechtenfaculteiten in Roemenië.

Voorbeelden van niet-gouvernementele initiatieven die het gebruik en de bekendheid van het Handvest in uw land bevorderen

  • Het Roemeense instituut voor de mensenrechten ondersteunt onophoudelijk het gebruik van het Handvest en de bevordering van de kennis van de daarin vervatte rechten.
  • De Civil Liberties Union for Europe (Liberties) is een ngo met afdelingen in meerdere landen, waaronder Roemenië. De website is vertaald in het Roemeens en bevat richtsnoeren voor het gebruik van het Handvest.
Laatste update: 25/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.