Goede praktijken van de lidstaten

Slowakije

Wat betreft de toepasselijkheid van het Handvest in Slowakije, heeft het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek (Ústavný súd Slovenskej republiky) in zijn arrest PL. ÚS 10/2014, dat een richtinggevende uitspraak is, uitdrukkelijk geoordeeld dat het in de grondwettelijke orde van de Slowaakse Republiek noodzakelijk was het Handvest hetzelfde gewicht toe te kennen als het gewicht dat in artikel 7, lid 5, van de Grondwet is toegekend aan internationale verdragen over mensenrechten en fundamentele vrijheden, en dat het Handvest dus voorrang heeft op nationaal recht. Nieuwe wetgeving kan alleen worden aangenomen als er een bepaling over de verenigbaarheid met het recht van de Unie in is opgenomen. Indien de nieuwe wetgeving betrekking heeft op uit het Handvest voortvloeiende rechten, moet er tevens in worden opgenomen dat de wetgeving verenigbaar is met het Handvest.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Gebruik en bekendheid van het Handvest in uw land

Overheidsbeleid ter bevordering van het gebruik en de bekendheid van het Handvest bij de wetgever, overheids- en rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht

In onderstaande documenten wordt verwezen naar het Handvest en naar het belang van het Handvest voor de internationale en Europese wetgeving op het gebied van mensenrechten.

Het EU-Handvest maakt deel uit van het opleidingsplan van de Gerechtelijke Academie (Justičná akadémia) van de Slowaakse Republiek. In het document “Opleidingsplan van de Gerechtelijke Academie van de Slowaakse Republiek” (Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky) is bepaald hoe de Gerechtelijke Academie van de Slowaakse Republiek invulling moet geven aan haar opleidingsmissie voor de doelgroepen die zijn aangewezen bij Wet nr. 548/2003 inzake de Gerechtelijke Academie, zoals gewijzigd bij latere verordeningen van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek en de procureur-generaal van de Slowaakse Republiek (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky). De hieronder vermelde vormen van permanente opleiding zijn bedoeld voor rechters, rechters-bijzitters en griffiers in het kader van hun specialisatie en vaardigheden.

• Het opleidingsplan van de Gerechtelijke Academie van de Slowaakse Republiek (van kracht sinds 25 september 2019)

 • is onderdeel van de permanente opleiding; het Europees recht is opgenomen in het gedeelte “Opleiding in actuele vraagstukken in verband met de rechtspleging op de verschillende rechtsgebieden”.
 • De opleidingen sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in Europa. De pijlers ervan zijn het onderwijs, de waarborging van het recht en de rechtspleging en de beginselen van de rechtsstaat.
 • De opleidingsactiviteiten vinden overwegend plaats in de vorm van groepsbesprekingen, workshops en uitwisseling van kennis en ervaring uit de praktijk van de rechtspleging, waarbij niet alleen Slowaakse maar ook buitenlandse opleiders zijn betrokken. Tijdens de interactieve bijeenkomsten worden casestudy’s en specifieke zaken geanalyseerd die zijn ontleend aan de praktijk van de rechtspleging.

• Op het gebied van het Europees en internationaal recht ligt de nadruk op:

 • de toepassing van het recht van de Unie door de nationale rechterlijke instanties, de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU en de jurisprudentie van de grondwettelijke hoven van de lidstaten van de EU;
 • het stellen van prejudiciële vragen en de prejudiciële procedures;
 • de bescherming van de mensenrechten in de EU – het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 2009 en de toepassing ervan in de praktijk (jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJ-EU” genoemd));
 • schadevergoedingen in het kader van de rechtspraak van het HvJ-EU en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna “EHRM” genoemd);
 • het Europees consumentenrecht
 • arbeidsrecht van de EU op de vrije markt, in het bijzonder wetgeving op het gebied van de bestrijding van discriminatie, gendergelijkheid en sociale zekerheid.

Instrumenten die een beter inzicht verschaffen in het Handvest en duidelijker maken wanneer het van toepassing is:

• voor beroepsbeoefenaren (wetgever, overheids- en rechtshandhavingsinstanties, rechterlijke macht en beoefenaren van juridische beroepen):

 • publicaties van de Europese Commissie, zie onder voor een gedetailleerd overzicht van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten;

• voor burgers:

 • de website over gendergelijkheid beheerd door het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Gezinszaken van de Slowaakse Republiek
 • informatieblad met basisgegevens over het Handvest
 • Uw rechten in de EU – website met informatie van de Europese Commissie.

Gebruik en bevordering van instrumenten betreffende het Handvest die zijn ontwikkeld door andere EU-landen of andere belanghebbenden in de EU

Diverse documenten van het Bureau voor de grondrechten zijn kosteloos toegankelijk, veel daarvan ook in het Slowaaks. Enkele essentiële documenten en instrumenten:

Jaarverslag van het Bureau voor de grondrechten over het gebruik van het Handvest door de lidstaten – Fundamental Rights Report 2019, hoofdstuk 2 “EU Charter of Fundamental Rights and its use by Member States”

Charterpedia is een online-instrument met gemakkelijk toegankelijke informatie over alle grondrechten in verschillende artikelen en een samenvatting van de volledige tekst, met een juridische toelichting bij de verschillende artikelen van het Handvest, relevante Europese en nationale jurisprudentie en gerelateerde publicaties van het Bureau voor de grondrechten. Dit instrument is tevens beschikbaar als mobiele app.

Daarnaast, bijvoorbeeld, het Verslag over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU van het Europees Parlement van 30 januari 2019.

Samenwerking met belanghebbenden ter bevordering van het gebruik en de bekendheid van het Handvest van de grondrechten van de EU

Voorbeelden van samenwerking tussen mensenrechtenverdedigers en nationale autoriteiten die bijdraagt tot een betere bekendheid en een beter gebruik van het Handvest

• Publicatie van het nationale Slowaakse centrum voor de rechten van de mens (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva): richtlijnen voor mensenrechtenkwesties in verband met het EU-lidmaatschap van de Slowaakse Republiek (Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii)

• Gespecialiseerde websites met informatie over de rechtspleging in de praktijk, gespecialiseerde en wetenschappelijke artikelen

 • Website van de Slowaakse orde van advocaten (Slovenská advokátska komora) en van de Slowaakse kamer van belastingadviseurs (Slovenská komora daňových poradcov)
 • Bulletin van de Slowaakse orde van advocaten (Bulletin Slovenskej advokátskej komory)
 • Website pravnelisty.sk, juridisch onlinevaktijdschift
 • Website epravo.sk

Voorbeelden van samenwerking tussen nationale autoriteiten en de academische wereld die bijdraagt tot een betere bekendheid en een beter gebruik van het Handvest

Geen informatie beschikbaar.

Voorbeelden van niet-gouvernementele initiatieven die het gebruik en de bekendheid van het Handvest in uw land bevorderen

 • Website van het Europees juridische centrum Euroiuris (Európske právne centrum) – regelgeving inzake de bescherming van de mensenrechten in de Europese Unie en in het kader van de Raad van Europa en de toepassing ervan in de Slowaakse Republiek (Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky)
 • De website euractiv.sk is een portaal met nieuws over gebeurtenissen in de Europese Unie en Europese gebeurtenissen in Slowakije
Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.