Bune practici ale statelor membre privind Carta

Grecia

Politici guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către organul legislativ, administrație, organismele de asigurare a respectării legii și sistemul judiciar.

Conținut furnizat de
Grecia

Carta drepturilor fundamentale face parte integrantă din ordinea juridică elenă, iar judecătorii eleni o iau în considerare și din oficiu. O chestiune de încălcare a acesteia poate fi invocată în fața Consiliului de Stat (Symvoúlio tis Epikrateías) și a Curții Supreme a Greciei (Áreios Págos). Toți funcționarii publici, în special reprezentanții poliției în calitate de agenți de aplicare a legii, au, de asemenea, obligația de a aplica cu fidelitate dispozițiile constituționale, penale și procedurale care protejează drepturile omului.

Grecia cooperează îndeaproape cu organismele de control ale organizațiilor internaționale și face tot ce îi stă în putință pentru a garanta drepturile omului. În acest context, își asumă în mod regulat inițiative instituționale pentru a clarifica faptul că sunt respectate criteriile și angajamentele care decurg din convențiile internaționale privind protecția acestor drepturi, cum ar fi Carta drepturilor fundamentale. Un exemplu tipic este Legea nr. 4443/2016 privind asigurarea egalității de tratament a persoanelor, indiferent de origine etnică sau de rasă, care se referă în mod direct la cerințele Cartei drepturilor fundamentale a UE, în special la articolul 21.

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă (Eisangelía Areíou Págou) trimite, în contextul cooperării sale cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel (Eisangelíes efetón) și parchetelor de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție (Eisangelíes protodikón) din Grecia, manuale, în cazul în care sunt disponibile, întocmite de agenție și furnizează prin e-mail, în urma unei notificări relevante a agenției de către un expert grec, linkurile agenției care oferă acces la manualele sale recent publicate referitoare la măsuri penale privative de libertate și măsuri alternative, victime ale infracțiunilor violente, minori, protecția grupurilor vulnerabile și a minorităților etc. Mai mult, raportul anual al agenției este trimis pe e-mail tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și parchetelor de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție din Grecia.

În plus, în continuarea cooperării dintre Parchetul de pe lângă Curtea Supremă (în calitate de partener) și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), procurorii din Grecia pot participa la vizite de studiu la instituții ale UE, cum ar fi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) etc.

În sfârșit, ordinele circulare emise de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă cu privire la hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și adresate parchetelor de pe lângă curțile de apel și parchetelor de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție din Grecia sunt publicate pe site-ul web al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă pentru a oferi orientări generale pentru prevenirea încălcărilor conexe ale articolelor Convenției europene a drepturilor omului (CEDO).

Poliția elenă emite periodic pentru personalul său ordine, manuale și orientări mai specifice privind protecția și respectarea drepturilor omului.

În special, în temeiul Ordinului circular nr. 7100/25/14-δ΄ din 8 noiembrie 2014 emis de șeful poliției elene, intitulat „Combaterea rasismului, a xenofobiei și a discriminării în timpul activității poliției”, statul și, în special, diferitele sale organisme au obligația ca, în exercitarea autorității publice, să nu aducă atingere demnității umane în general, indiferent de orice caracteristică distinctivă pe care o persoană o poate avea, și să ia măsuri active pentru a preveni astfel de infracțiuni.

În același timp, Decretul prezidențial nr. 254/2004 privind codul de conduită al agenților de aplicare a legii prevede nu numai obligația generală de a respecta demnitatea umană și de a proteja drepturile omului, ci și dispoziții mai specifice privind conduita agenților de aplicare a legii în timpul activității poliției, întotdeauna din perspectiva drepturilor omului.

Personalului poliției elene i s-au pus la dispoziție, din când în când, manuale precum: „Ghidul de bună conduită al poliției elene față de grupurile religioase și sociale vulnerabile”, „Discursul de incitare la ură: căi către rasism în discursul public”, sponsorizate de Ministerul Justiției (Ypourgeío Dikaiosýnis) cu sprijinul Consiliului Europei, manualul „Acțiunile poliției privind infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI)” al Consiliului Europei, manualul „Abordarea administrației publice în fața infracțiunilor rasiste” al Consiliului Național împotriva Rasismului și Intoleranței și „Manualul privind formarea interculturală” realizat de Centrul pentru Studii de Securitate.

În acest sens, vă rugăm să rețineți că departamentele și birourile se implică în lupta împotriva violenței rasiste cu scopul de a combate în mod eficace violența care pare să aibă o motivație sau un context rasist și care vizează anumite persoane sau grupuri de persoane. În plus, pe întreg teritoriul Greciei au fost înființate servicii care au rolul de a combate violența domestică, răspunzând în mod eficace la incidentele de violență domestică și protejând victimele.

În ceea ce privește formarea personalului de poliție în chestiuni legate de protecția drepturilor omului, vă atragem atenția asupra faptului că programa de învățământ a școlilor pentru ofițeri și agenți de poliție din cadrul poliției elene include, la nivel de bază, modulul „drepturile omului” ca materie independentă (cu titlu indicativ, programa de învățământ include următoarele: protecția internațională a drepturilor fundamentale; protecția drepturilor în UE; organismele din domeniul drepturilor fundamentale și beneficiarii acestor drepturi; rasismul – xenofobia; libertate și securitate personală; protecția copiilor, a femeilor și a raporturilor de muncă; interzicerea torturii; minorități etc.).

În ceea ce privește recalificarea profesională, personalul poliției elene participă în mod regulat, atât în Grecia, cât și în străinătate, la cursuri de formare și seminare speciale privind cadrul legislativ care reglementează protecția drepturilor omului (de exemplu, identificarea motivelor violenței rasiste; drepturile omului și deontologia poliției; drepturile fundamentale și deontologia poliției; abordarea și gestionarea grupurilor sociale vulnerabile; combaterea violenței domestice și protejarea victimelor etc.).

Pe lângă cele de mai sus, poliția elenă cooperează cu alte organisme și autorități care urmăresc să asigure respectarea și protecția drepturilor omului în timpul activității poliției [cum ar fi Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) din cadrul Consiliului Europei, Grupul de lucru al Organizației Națiunilor Unite privind detenția arbitrară, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Mecanismul național pentru investigarea incidentelor arbitrare ale Ombudsmanului elen (Synígoros tou Políti), Secretariatul General pentru Politica Familială și Egalitatea de Gen, Comisia națională pentru drepturile omului din Grecia (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), precum și ONG-uri - „The Smile of the Child”, Rețeaua europeană anti-violență, toate desfășurându-și activitatea în contextul gestionării incidentelor de violență domestică etc.].

Ca parte a noii strategii privind Carta, Comisia a invitat statele membre, printre altele, să desemneze un punct focal pentru Cartă, pentru a facilita coordonarea și cooperarea. Acceptând invitația Comisiei, Ministerul Justiției a desemnat, în cadrul ministerului, un punct focal pentru consolidarea implicării și a contribuției ministerului la punerea în aplicare a Cartei de către organismele naționale. Direcția pentru drepturile omului și acordarea de clemență din cadrul Ministerului Justiției este desemnată ca punct focal. Inițiativa se bazează pe cooperarea dintre Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe (Secția pentru dreptul Uniunii Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe), în timp ce punctul focal vizează, pe de o parte, facilitarea fluxului de informații și de bune practici privind Carta și, pe de altă parte, coordonarea eforturilor pentru elaborarea inițiativelor în vederea punerii efective în aplicare a Cartei în Grecia. Grecia a primit aprecieri pentru această inițiativă în cadrul unei videoconferințe a Grupului de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor (FREMP), iar celelalte state membre au fost, de asemenea, încurajate să adopte această practică.

Întrucât punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a UE pe baza recomandărilor Comisiei, astfel cum sunt reflectate în noua sa strategie, reprezintă o prioritate absolută pentru Grecia, sunt în curs de examinare alte inițiative pentru îndeplinirea acestui obiectiv. De exemplu: instituirea unui mecanism de sprijinire a punctului focal, cu implicarea reprezentanților mai multor ministere; sensibilizarea membrilor profesiilor juridice și îmbogățirea cunoștințelor acestora cu privire la aspectele legate de punerea în aplicare a Cartei, prin intermediul unor seminare și conferințe organizate de practicieni specializați în domeniul dreptului din Grecia și din străinătate, precum și de judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE); monitorizarea constantă a jurisprudenței CJUE și a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în ceea ce privește evoluția jurisprudenței și aplicarea sa la nivel național; cooperarea continuă cu alte organisme naționale din domeniul drepturilor omului; un accent sporit pe completarea analizei impactului reglementărilor în ceea ce privește dispozițiile referitoare la Carta drepturilor fundamentale, în urma consultării ministerului însărcinat cu punerea în aplicare.

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Ministerul Justiției

Secretariatul General pentru Politica Familială și Egalitatea de Gen – Centre de consiliere pentru femeile care sunt victime ale violenței

Ombudsmanul elen

Centrul de cercetare pentru egalitatea de gen (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Centrul Național pentru Solidaritate Socială (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Consiliul elen pentru refugiați (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Monitorul elen Helsinki (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – Secția greacă (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

-

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Autoritatea elenă pentru protecția datelor (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) acționează în cadrul legislativ specific privind protecția datelor. În acest context, în special atunci când emite avize și examinează cazuri, autoritatea invocă în principal și face trimitere la dreptul prevăzut la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE referitor la protecția datelor cu caracter personal, precum și la dreptul conex prevăzut la articolul 7 privind respectarea vieții private și de familie.

În plus, autoritatea menține o cooperare de lungă durată cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, și anume cu organismul UE care este principalul responsabil cu protecția drepturilor fundamentale. Această cooperare constă în acordarea de asistență prin furnizarea de observații cu privire la un manual relevant, elaborat de agenție, privind protecția datelor cu caracter personal, precum și prin traducerea acestuia și, de asemenea, în contribuții periodice la conținutul rapoartelor trimestriale/lunare întocmite de agenție prin intermediul legăturii naționale a Greciei, precum și în monitorizarea acestor rapoarte.

În cele din urmă, Autoritatea pentru protecția datelor utilizează în mod regulat instrumentele care au fost dezvoltate de agenția menționată mai sus, cum ar fi o fișă informativă (produsul cooperării dintre agenție și Grupul de coordonare a supravegherii Eurodac – cu implicarea Autorității elene pentru protecția datelor) pentru autoritățile naționale responsabile de chestiuni legate de azil, care este în curs de traducere de către autoritatea elenă pentru a fi publicată pe site-ul său web și transmisă autorităților menționate mai sus.

Ultima actualizare: 14/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.