Bune practici ale statelor membre privind Carta

Lituania

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în rândul legiuitorilor, al autorităților administrative, de aplicare a legii și judiciare.

Conținut furnizat de
Lituania

Temeiul pentru a se asigura evaluarea în cadrul procesului legislativ a compatibilității proiectelor legislative cu Carta este articolul 9 alineatul (4) din Legea privind principiile de legiferare (Teisėkūros pagrindų įstatymas), care prevede că organismele autorizate de guvern emit concluzii cu privire la compatibilitatea proiectelor legislative cu dreptul Uniunii, cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu tratatele internaționale la care Republica Lituania este parte semnatară, cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cu hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Concluziile respective sunt furnizate și entității care adoptă actul juridic. Deși această dispoziție nu menționează în mod explicit obligația de respectare a Cartei, cerința de a asigura respectarea dreptului Uniunii include și asigurarea respectării Cartei. Practica arată că acesta este modul în care este înțeleasă dispoziția. De exemplu, în concluziile sale referitoare la proiectul de lege de modificare a Legii lituaniene privind alegerile pentru Parlamentul European (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas), Departamentul de drept european (Europos teisės departamentas) a declarat că dispozițiile care limitează exercitarea dreptului consacrat la articolul 39 alineatul (1) din Cartă de a alege și de a fi ales în Parlamentul European (și anume dispoziția care prevede că aceeași persoană nu poate fi aleasă în Parlamentul European mai mult de două ori la rând), dar care nu îndeplinesc condițiile care justifică o astfel de limitare, după cum se prevede la articolul 52 din Cartă (limitările trebuie să fie prevăzute de lege, să respecte substanța drepturilor în cauză și să fie proporționale), ar trebui să fie considerate contrare dreptului Uniunii (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

Pe site-ul Ministerului Justiției (Teisingumo ministerija) a fost publicat un ghid al jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos vadovas), care oferă, de asemenea, informații cu privire la aspecte legate de aplicarea Cartei. Tot pe site-ul web respectiv este disponibil și un link către informațiile publicate pe site-ul Comisiei Europene cu privire la apărarea drepturilor conferite de legislația UE (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas – link către https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_ro). Un link către Manualul privind aplicarea Cartei la nivel național, publicat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, va fi, de asemenea, furnizat după ce manualul va fi tradus în limba lituaniană.

Ca parte a proiectului „Consolidarea răspunsului la infracțiunile motivate de ură și la discursurile de incitare la ură în Lituania”, pus în aplicare de Ministerul de Interne (Vidaus reikalų ministerija), de Parchetul General (Generaline prokuratūra) și de Biroul inspectorului pentru etică jurnalistică (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), se asigură o formare comună pentru ofițerii de poliție, procurori și judecători, finanțată prin programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” al Uniunii Europene (2014-2020). Atunci când publică informații juridice relevante pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură, destinate atât ofițerilor, cât și victimelor, Ministerul de Interne include un link către secțiunea dedicată acestui subiect de pe site-ul web al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbas link către https://fra.europa.eu/en/themes/hate-crime).

Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

A se vedea informațiile furnizate mai sus cu privire la linkurile către site-urile web ale instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Lituania a adoptat practica de a organiza anual Forumuri naționale pentru drepturile omului (Nacionaliniai žmogaus teisių forumai). În 2019, forumul a fost organizat de Forumul lituanian al persoanelor cu handicap (Lietuvos negalios organizacijų forumas), Biroul Avocatului Poporului pentru egalitatea de șanse (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Biroul Avocatului Poporului din Seimas (Seimo kontrolierių įstaiga), Comisia pentru drepturile omului a Seimas (Seimo Žmogaus teisių komitetas), Ministerul Afacerilor Externe (Užsienio reikalų ministerija), Biroul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), Universitatea „Vytautas Magnus” (Vytauto Didžiojo universitetas) și Coaliția organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului (Žmogaus teisių organizacijų koalicija).

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Consiliul de cercetare din Lituania (Lietuvos mokslo taryba) a finanțat un studiu de cercetare realizat de Universitatea din Vilnius (Vilniaus universitetas) cu privire la „Aplicarea Cartei UE ca standard pentru apărarea drepturilor individuale la nivel supranațional și național”. Studiul a cercetat măsura în care Carta este aplicată și dispozițiile acesteia invocate de autoritățile lituaniene – care, în domeniile lor de activitate, se ocupă probabil cel mai adesea de investigarea plângerilor privind drepturile individuale care intră în domeniul de aplicare al Cartei – precum și de instanțe și de organismele de anchetă preliminară. Scopul studiului a fost de a afla dacă publicul și comunitatea juridică sunt suficient de conștiente de importanța Cartei pentru apărarea drepturilor fundamentale și dacă aceasta este considerată un standard cu adevărat eficace pentru apărarea drepturilor fundamentale, precum și de a examina chestiuni legate de utilizarea Cartei pentru apărarea unor drepturi specifice. Rezultatele studiului au fost făcute publice.

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Pe portalul său intitulat „Drepturile mele” (Mano teisės), ONG-ul Centrul lituanian pentru drepturile omului (Lietuvos žmogaus teisių centras) a publicat un link către site-urile instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, inclusiv Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Textele publicate pe acest portal abordează, de asemenea, aspecte legate de punerea în aplicare a Cartei.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.