NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Bune practici ale statelor membre privind Carta

Ţările de Jos

Utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

1. Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în rândul legiuitorilor, al autorităților administrative, al organismelor de aplicare a legii și al instanțelor judecătorești

În planul național de acțiune privind drepturile omului pentru 2020, guvernul explică modul în care intenționează să protejeze și să promoveze drepturile omului în Țările de Jos. Carta face parte din „infrastructura pentru drepturile omului” descrisă în planul de acțiune, și anume cadrul juridic pentru organizațiile (guvernamentale) și persoanele care contribuie la protecția drepturilor omului în Țările de Jos. În planul menționat se afirmă că, în comparație cu Constituția Țărilor de Jos și cu CEDO, Carta este documentul cel mai modern și mai cuprinzător privind drepturile fundamentale. În plan este explicată, de asemenea, relația dintre aceste documente privind drepturile fundamentale.

Cadrul integrat de evaluare (Integraal Afwegingskader - IAK) oferă o listă de verificare a respectării drepturilor fundamentalehttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 pentru elaborarea politicilor și a normelor. Cadrul face trimitere la Cartă, care poate fi aplicabilă. Instrucțiunile de redactare a actelor legislative prevăd, de asemenea, că, la elaborarea dispozițiilor acestor acte, ar trebui să se țină seama de modul în care ele se raportează la dreptul superior, inclusiv la Cartă.

Pentru a promova utilizarea și cunoașterea Cartei drepturilor fundamentale a UE (Carta), Academia pentru activitatea legislativă (De Academie voor wetgeving) le oferă avocaților publici și persoanelor responsabile cu redactarea textelor legislative o serie de cursuri [Europees en internationaal recht (Drept european și internațional) | / Academie voor Wetgeving / Academie voor Overheidsjuristen (Academia pentru avocații publici)]. Cursurile le sunt oferite, inclusiv online, judecătorilor (stagiari), procurorilor și personalului lor juridic, dar nu numai acestora [a se vedea Zoeken – SSR (funcția de căutare de pe site-ul Centrului de formare și studii pentru magistratură – Studiecentrum Rechtspleging/SSR)].

În prezent, la elaborarea legislației, se ține seama, de asemenea, în mod sistematic, de drepturile fundamentale prevăzute în Cartă. Acest lucru este valabil, de exemplu, în cazul punerii în aplicare a directivelor și a regulamentelor, dar și în cazul legislației „standard”, cum ar fi în domeniul COVID-19. Potrivit recomandărilor adresate guvernului de către Departamentul de consiliere al Consiliului de Stat, guvernul ar trebui să verifice dacă noile propuneri legislative respectă Carta. Cadrul de testare privind digitalizarea elaborat de Departamentul de consiliere solicită în mod specific să se acorde atenție drepturilor fundamentale prevăzute în Cartă (articolele 7, 8 și 21).

2. Instrumente care permit o mai bună înțelegere a Cartei și a situațiilor în care se aplică

A fost elaborat un manual specific privind aplicarea Cartei, destinat factorilor de decizie și autorilor de acte legislative. Documentul explică în ce situații se aplică această cartă și ce drepturi fundamentale prevăzute în Cartă oferă o protecție mai mare decât Constituția și Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO). Manualul poate fi consultat pe o serie de site-uri, printre care cel al Centrului de expertiză în materie de drept european (Expertisecentrum Europees recht - ECER) al Ministerului Afacerilor Externe. Site-ul web menționat oferă mai multe informații (generale) cu privire la Cartă și trimiteri la rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind aplicarea acesteia, precum și la rapoartele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA). ECER publică periodic rapoarte privind noile hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care sunt distribuite și prin intermediul unui buletin informativ.

Buletinul informativ privind jurisprudența europeană (Nieuwsbrief Rechtspraak Europa) al Curții de Apel din Amsterdam include o prezentare lunară atât a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cât și a Curții de Justiție în domeniile acoperite, printre altele, de Cartă. Buletinul informativ include informații despre formarea și seminarele relevante privind Carta, în general, sau despre domenii specifice (de exemplu, dreptul penal sau legislația privind migrația).

În plus, sunt disponibile diverse publicații academice (olandeze) privind Carta, în mai multe domenii de drept (a se vedea secțiunea 5 de mai jos).

3. Utilizarea și promovarea instrumentelor Cartei dezvoltate de alte țări din UE sau de alte părți interesate din UE

Rapoartele FRA și orientările privind aplicarea Cartei, instrumentele de e-learning privind Carta și manualele pot fi găsite pe site-ul web al ECER. Tot aici pot fi găsite și Rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind domeniul de aplicare al Cartei și fișa tematică a Direcției Cercetare și Documentare a Curții de Justiție a UE.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și a cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

4. Exemple de cooperare între instituțiile de apărare a drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Recent, a fost dezvoltată Platforma „Drepturile omului și administrațiile locale”, în scopul de a oferi informații cu privire la drepturile omului și de a permite schimbul de cunoștințe în cadrul administrațiilor locale. Platforma este un proiect de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne și al Relațiilor din cadrul Regatului, Asociația municipalităților olandeze (de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten - VNG), Institutul pentru Drepturile Omului din Țările de Jos și Ombudsmanul național. Aceasta ar putea fi utilizată și pentru a face schimb de informații și de expertiză cu privire la (drepturile fundamentale specifice prevăzute în) Cartă.

5. Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Universitățile olandeze abordează în mod sistematic semnificația (practică) a Cartei. De exemplu, cu ocazia aniversării a 10 ani de la publicarea Cartei, au fost organizate diferite simpozioane, inclusiv de către Universitatea Radboud, în cadrul cărora cadre universitare, avocați publici și judecători au discutat despre importanța Cartei în diferite domenii de drept. În urma acestor simpozioane a fost publicată o carte [J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele și K. M. de Zwaan (ed.) - „Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment („Zece ani de la adoptarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în Țările de Jos – o evaluare a impactului), Deventer: Wolters Kluwer 2019].

De asemenea, Universitatea din Utrecht organizează zile de studii pentru judecători, avocați și procurori, pentru a spori cunoașterea și sensibilizare cu privire la Cartă.

6. Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

În 2020, Comitetul Juriștilor din Țările de Jos pentru drepturile omului (Het Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten - NJCM) a organizat cel de al treilea simpozion privind Carta. Cu această ocazie, a fost discutată valoarea adăugată a Cartei pentru practica juridică. Contribuțiile vorbitorilor au fost apoi grupate în publicația Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – volumul 45, 2020, nr. 1).

Ultima actualizare: 21/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.