Bune practici ale statelor membre privind Carta

Spania

Politicile guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către legiuitor, administrație, organismele de asigurare a respectării legii și sistemul judiciar.

Conținut furnizat de
Spania

Există discrepanțe mari între conștientizarea și utilizarea Cartei la nivelul executivului și al administrației.

Ori de câte ori guvernul își afirmă angajamentul față de drepturile omului, acesta menționează importanța Cartei. De exemplu, cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, din 10 decembrie.

Utilizarea Cartei de către Ministerul Afacerilor Externe, al Uniunii Europene și al Cooperării se remarcă din motive evidente.

Site-ul web al ministerului afirmă angajamentul Spaniei față de promovarea și protecția drepturilor omului, subliniind că această Cartă a drepturilor fundamentale face parte din sistemul juridic intern al Spaniei și completează „lista drepturilor și libertăților din Constituția spaniolă”.

Ministerul de Interne cunoaște foarte bine dispozițiile Cartei referitoare la infracțiunile motivate de ură [Planul de acțiune pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio), 2019], azil [Oficiul pentru azil și refugiați (Oficina de Asilo y Refugio) și Subdirecția generală pentru protecție internațională (Subdirección General de Protección Internacional)] și protecția datelor [Centrul de informații pentru combaterea terorismului și a criminalității organizate (Centro de la Inteligencia)].

În 2014, a fost adoptată Instrucțiunea nr. 16/2014 a Secretariatului pentru securitate, prin care se aprobă „Protocolul de acțiune pentru forțele de securitate privind infracțiunile motivate de ură și comportamentele care încalcă reglementările legale privind discriminarea” („Protocol de actuación de las fuerzas y Cuerpos de seguridad en materia de «delitos motivados por el odio» y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación”). Această instrucțiune a fost modificată anul următor prin Instrucțiunea nr. 16/2015, ca urmare a mai multor reforme legislative. Protocolul menționat anterior a fost citat în mod specific în culegerea de bune practici din întreaga Uniune Europeană privind modalitățile de combatere a infracțiunilor motivate de ură, culegere publicată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Acesta conține măsuri și acțiuni elaborate de statele membre ale UE pentru a combate „infracțiunile motivate de ură”, iar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost una dintre numeroasele reglementări pe care le-a aplicat, deși nu a reprezentat un element fundamental: Textul protocolului.

Același Secretariat de stat pentru securitate din cadrul Ministerului de Interne a aprobat un „Plan de acțiune pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură” („Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio”), prin care poliția națională participă la programe de formare și la schimburi de bune practici între statele membre, desfășurate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA): Textul planului de acțiune.

Ministerul Justiției are competențe în domeniul drepturilor omului și acordă o atenție deosebită Cartei atunci când elaborează proiecte de lege, atât în expunerea de motive, cât și în pregătirea rapoartelor de evaluare a impactului reglementărilor, în special în ceea ce privește transpunerea directivelor europene, adaptarea sistemului juridic spaniol la legislația europeană sau respectarea tratatelor sau convențiilor internaționale semnate de Spania în aceste domenii.

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită Oficiului pentru coordonare și calitate în materie de reglementare (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) [din cadrul Ministerului Președinției, Relațiilor cu Parlamentul Spaniol și Memoriei Democratice (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)], creat în 2017 cu scopul de a asigura coordonarea și calitatea activității de reglementare desfășurate de guvern. În cadrul acestei misiuni generale, oficiul trebuie să examineze „coerența inițiativei de reglementare cu restul sistemului juridic, atât național, cât și al Uniunii Europene”, în conformitate cu articolul 26 alineatul (9) din Legea 50/1997 din 27 noiembrie 1997. Oficiul a început recent să solicite în rapoartele sale ca, în rapoartele de evaluare a impactului reglementărilor, să se analizeze dacă proiectele de acte legislative sunt conforme cu Carta. De aceea, se consideră că acest oficiu ar putea juca un rol foarte important în promovarea luării în considerare a Cartei în elaborarea legislației, conducând la o conștientizare sporită a importanței Cartei în toate ministerele executivului.

Carta este, de asemenea, un factor important luat în considerare atunci când se decide dacă statul spaniol ar trebui să participe la procedura hotărârilor preliminare inițiată de instanțele din celelalte state membre, după ce a făcut deja acest lucru în ceea ce privește interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (articolul 4 din Cartă privind condițiile de detenție în cauzele legate de detenție C-128/18 din 15 octombrie 2019, C-220/18 PPU din 25 iulie 2018 și C-496/16 din 15 noiembrie 2017), respectarea vieții private și de familie și protecția datelor cu caracter personal (articolele 7 și 8 din Cartă, cauza C-73/16 din 27 septembrie 2017), egalitatea în fața legii și nediscriminarea (articolele 20 și 21 din Cartă, cauza C-205/15 din 30 iunie 2016), precum și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47 din Cartă, cauza C-73/16 din 27 septembrie 2017).

La 9 mai, Ziua Europei, Federația spaniolă a municipalităților și provinciilor (Federación Española de Municipios y Provincias) a emis „Manifestul pentru o Europă locală și regională” (Manifiesto por una local y regional), prin care s-a propus: „Promovarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a istoriei UE în școlile din toate statele membre și promovarea cunoștințelor privind funcționarea instituțiilor. Este important să se instituie condiții financiare și juridice adecvate pentru a se asigura că toți elevii au posibilitatea de a vizita instituțiile europene pe parcursul vieții lor școlare.”

În Adunarea legislativă, în cadrul expunerilor de motive ale legilor se fac uneori trimiteri la Cartă; în dezbaterile parlamentare, CEDO și hotărârile acesteia sunt adesea utilizate ca autoritate sau criteriu, spre deosebire de Cartă sau de CJUE, care, în general, nu sunt utilizate atât de des; cu toate acestea, Carta începe să fie utilizată din ce în ce mai mult, deși cu siguranță nu în sens larg. Europenismul parlamentarilor spanioli este dincolo de orice îndoială, dar ar trebui ca aceștia să beneficieze de o formare mai bună sau să aibă mai ușor acces la informații, domeniu în care se pot aduce întotdeauna îmbunătățiri, după cum se indică mai jos. În urma monitorizării activității Comitetului mixt pentru Uniunea Europeană (Comité Mixto para la Unión Europea) [Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană (Comisión Mixta para la Unión Europea)], s-a constatat că această Cartă nu se numără printre chestiunile căreia comitetul îi acordă cel mai mult timp.

Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană a Congresului deputaților din Spania (Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană) ar putea monitoriza în mod regulat chestiuni legate de Cartă, cum ar fi adoptarea legislației europene, jurisprudența relevantă etc.

În cadrul sistemului judiciar, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a „recunoscut rolul din ce în ce mai important al instanțelor naționale în asigurarea eficacității Cartei”. Gradul de sensibilizare cu privire la Cartă este din ce în ce mai mare în rândul judecătorilor, în pofida faptului că aceasta nu reprezintă un element fundamental în programa examinărilor de stat pentru a deveni judecător. Studiul Cartei a fost introdus în programă în sesiunea din 2016, în cadrul materiei la care se studiază tratatele privind drepturile omului, împreună cu Declarația universală a drepturilor omului, alte tratate ale ONU și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Abia în 2020, Carta a devenit parte a materiei privind dreptul Uniunii Europene.

Odată ce candidații au promovat examenul de intrare pentru a urma o carieră în sistemul judiciar, se organizează ateliere [planul de predare (el plan de enseñanza)] la Colegiul Judiciar (atașat Consiliului General al Puterii Judiciare) pentru a aprofunda cunoașterea unor cauze-cheie precum cauza Familiapress (cauza C-368/95 din 26 iunie 1997), cauza Grogan (C-159/90 din 4 octombrie 1991), cauza García Avello (C-148/02 din 2 octombrie 2003) și cauza Kücükdeveci (C-555/07 din 19 ianuarie 2010). Alte cauze esențiale referitoare la Cartă sunt examinate în profunzime, cum ar fi cauza Fransson (C-617/10 din 26 februarie 2013), cauza Melloni (C-399/11 din 26 februarie 2013), cauzele conexate Aranyosi și Căldăraru (C-404/15 din 5 aprilie 2016 și C-659/15 PPU din 3 martie 2016) și cauzele conexate N. S. și M.E. (C-411/10 din 21 decembrie 2011 și C-493/10 din 22 septembrie 2011).

Numărul diferitelor cursuri de formare continuă privind dreptul Uniunii Europene oferite judecătorilor de Consiliul General al Puterii Judiciare a crescut din 2010, dar nu există cursuri dedicate exclusiv Cartei; cu toate acestea, începând din 2018, Carta a început să joace un rol principal în cursurile de drept european. În plus, se studiază cursuri privind drepturile fundamentale sau impactul dreptului european asupra anumitor jurisdicții, în special dreptul administrativ, dreptul social și dreptul penal.

Instrumente care contribuie la clarificarea și aplicarea Cartei

Există un număr tot mai mare de publicații și instrumente care explică conținutul Cartei și modul în care aceasta ar trebui pusă în aplicare. Mai jos sunt prezentate câteva exemple, care reflectă diferitele puteri, niveluri de administrație și societatea civilă.

Curtea Constituțională a elaborat o „Culegere de jurisprudență a Curții Constituționale privind dreptul Uniunii Europene” (Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea), a cărei secțiune D este dedicată „Relației dintre Constituție și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, abordând aspecte precum „elemente de interpretare comună” și „conflicte”.

Institutul pentru Drepturile Omului din Catalonia (Institut de Drets Humans de Catalunya), împreună cu Consiliul General al Puterii Judiciare, a organizat un curs privind „Carta drepturilor fundamentale a UE pentru procurori și magistrați” (La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la Judicatura), care s-a axat pe practica juridică cu scopul de a le oferi procurorilor și magistraților instrumente pentru a facilita utilizarea cadrului juridic al drepturilor fundamentale, diseminând astfel domeniul de aplicare al Cartei.

Autoritatea locală din Madrid a difuzat o publicație digitală intitulată „Europa pe care ne-o dorim. 20 de Carte pentru Europa” (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa), care include principalele texte europene privind serviciile și drepturile, inclusiv, bineînțeles, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (paginile 20-31).

Consiliul Barourilor din Spania (Consejo General de la Abogacía), un organism profesional de drept public care reunește asociații profesionale ale avocaților, include o mențiune pe site-ul său web care explică aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE.

Pe site-ul său web, Federația Asociațiilor pentru Prevenirea Abuzului asupra Copiilor (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil – FAPMI) oferă o explicație detaliată a informațiilor necesare pentru înțelegerea Cartei, pe baza unor date de bază, a unei descrieri detaliate și a domeniilor sale de activitate.

Cooperarea cu părțile interesate în vederea promovării utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Autoritatea locală din Madrid a aprobat includerea unei materii referitoare la Uniunea Europeană în programa utilizată de școlile secundare, care cuprinde și Carta drepturilor fundamentale.

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Comitetul Reprezentanților Persoanelor cu Handicap din Spania (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI), o platformă înființată în 1997 pentru reprezentarea și apărarea cetățenilor spanioli cu handicap și pentru acțiuni ale acestora, a solicitat în repetate rânduri autorităților să le consolideze drepturile și a invocat Carta în acest scop în relația cu autoritățile naționale.

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.