Bune practici ale statelor membre privind Carta

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Politici guvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei de către organul legislativ, administrație, organismele de asigurare a respectării legii și sistemul judiciar

În Strategia Națională privind Drepturile Omului a Guvernului („strategia privind drepturile omului”, Comunicarea Guvernului 2016/17:29), guvernul a considerat că este necesar să se evalueze aplicarea Cartei. În 2017, Universitatea din Uppsala a fost însărcinată cu analiza modului de aplicare al Cartei. O parte a acestei sarcini a constat în evidențierea cazurilor și a modului în care Carta este aplicată de instanțe, inclusiv compilarea statisticilor privind numărul hotărârilor judecătorești în care se face trimitere la Cartă. Analiza, care a fost prezentată la 31 decembrie 2017 și care a fost realizată în consultare, printre altele, cu Administrația Națională a Instanțelor (Domstolverket), a indicat faptul că mai multe instanțe au aplicat Carta în diferite situații. O trimitere la Cartă se face, în general, atunci când problema este legată de CEDO și/sau de alte reglementări ale UE. Unele articole au fost aplicate pe scară mai largă, și anume principiul ne bis in idem (articolul 50) și alte drepturi procedurale.

În ceea ce privește strategia guvernamentală privind drepturile omului (a se vedea mai sus), Universitatea din Uppsala a fost însărcinată cu pregătirea activităților de dezvoltare a competențelor pentru funcționarii publici. Universitatea oferă programe de formare gratuite atât online, cât și găzduite de anumite autorități. Acestea includ cursuri de formare privind punerea în aplicare a Cartei.

Administrația Națională a Instanțelor contribuie la cunoașterea modului de aplicare al Cartei în Suedia prin intermediul buletinului său informativ privind dreptul UE care este publicat de 10 ori pe an. Scopul principal al acestui buletin informativ este de a evidenția și de a ilustra importanța dreptului UE prin intermediul unei monitorizări selective a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și prin monitorizarea și raportarea modului de aplicare a dreptului UE de către instanțele din Suedia. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene joacă, în mod evident, un rol important în aplicarea dreptului UE. Prin urmare, nu există nicio îndoială că jurisprudența Curții de Justiție afectează și conținutul drepturilor prevăzute în Cartă. În acest context, buletinul informativ privind dreptul UE, în special prin monitorizarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, este astfel un instrument important menit să asigure o mai bună cunoaștere a dreptului UE și, prin urmare, a drepturilor fundamentale prevăzute în Cartă, atât în rândul personalului relevant din cadrul instanțelor suedeze, cât și al publicul larg. Întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene are o viziune foarte largă asupra domeniului de aplicare al dreptului UE și, prin urmare, al domeniului de aplicare al Cartei, reiese importanța monitorizării continue și a orientărilor generale cu privire la acele decizii care, din perspectiva instanțelor suedeze, sunt cele mai importante/decisive în ceea ce privește dreptul UE. Acest lucru se datorează faptului că acesta este un domeniu al dreptului dinamic și în continuă evoluție.

Lista linkurilor către site-uri internet juridice dedicate drepturilor omului de pe site-ul intranet al instanțelor suedeze oferă informații despre toate organismele, instituțiile, documentele și actele juridice relevante referitoare la drepturile omului. Prin furnizarea acestor informații, Administrația Națională a Instanțelor se asigură că personalul din cadrul instanțelor judecătorești suedeze dispune de acces adecvat și în permanență actualizat la o bază de date care conține informații esențiale cu privire la Cartă, precum și cu privire la alte acte legislative relevante privind drepturile omului.

Academia de Formare Judiciară (Domstolsakademin) și Unitatea de învățare (Enheten för lärande) sunt responsabile pentru dezvoltarea competențelor angajaților din cadrul instanțelor suedeze. Aceasta include cursuri de formare privind activitatea judiciară a judecătorilor numiți, a consilierilor tehnici, a grefierilor raportori, a notarilor, raportorilor și avocaților stagiari, precum și cursuri de formare privind subiecte care nu sunt legate de activitatea judiciară. Cursurile de formare acoperă o gamă largă de subiecte precum dreptul penal, dreptul familiei, dreptul procesual, dreptul funciar și al mediului, dreptul fiscal, dreptul securității sociale, dreptul migrației și dreptul procesual și dreptul procesual administrativ. În plus, sunt oferite cursuri de formare personalizate, de exemplu, pentru personalul de conducere și pentru personalul administrativ din cadrul instanțelor. Carta este menționată în cadrul cursurilor de formare atât direct (prin sesiuni de instruire cu privire la Carta în sine), cât și indirect (inserată în cursul de formare atunci când Carta și perspectiva drepturilor omului sunt relevante pentru obiectul cursului respectiv). De exemplu, cursurile pentru viitorii judecători includ o reexaminare a aspectelor fundamentale ale Cartei și a relației acesteia cu Convenția europeană a drepturilor omului, inclusiv a articolelor, a jurisprudenței și a principiilor de redactare a hotărârilor judecătorești. Participanții beneficiază, de asemenea, de cursuri de formare cu privire la modul de căutare în bazele de date cu legislația UE. Pentru judecătorii numiți există, printre altele, un curs de formare online privind dreptul european în cadrul căruia este inclusă și Carta. Cursurile din alte domenii, precum dreptul penal și dreptul procesual administrativ, au inclus, de asemenea, trimiteri la Cartă. Carta este, de asemenea, menționată atunci când judecătorii numiți și judecătorii în formare se deplasează în Europa în timpul unor vizite de studiu. Aceste deplasări includ vizite la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Carta este inclusă într-un număr mare de cursuri oferite altor angajați din cadrul instanțelor și tuturor categoriilor de personal. Exemple: cursul de inițiere pentru nou-veniți și cursurile privind relațiile cu publicul, mass-media, Regulamentul RGPD, utilizarea serviciilor de interpretariat și egalitatea de gen, precum și publicitatea și confidențialitatea.

Instrumente care contribuie la o mai bună înțelegere a Cartei și a domeniului de aplicare al acesteia

  • pentru practicieni (organul legislativ, administrație, autoritățile de asigurare a respectării legii, sistemul judiciar, practicienii în domeniul dreptului)
  • pentru cetățeni

Utilizarea și promovarea instrumentelor privind Carta elaborate de alte țări ale UE sau de alte părți interesate din UE

Manualul „Fundamental Rights Training for Border Guards” (Formare în domeniul drepturilor fundamentale pentru polițiștii de frontieră, Frontex, 2013), în care Carta este citată ca instrument de consolidare a respectului și cooperării reciproce, este utilizat în cadrul cursurilor de formare organizate de Frontex pentru personalul din cadrul poliției de frontieră.

Cooperarea cu părțile interesate pentru promovarea utilizării și cunoașterii Cartei drepturilor fundamentale a UE

Exemple de cooperare între apărătorii drepturilor și autoritățile naționale care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Exemple de cooperare între autoritățile naționale și mediul academic care contribuie la o mai bună cunoaștere și utilizare a Cartei

Astfel cum s-a menționat anterior, Universitatea din Uppsala a fost însărcinată cu pregătirea activităților de dezvoltare a competențelor pentru funcționarii publici. Ca parte a acestei sarcini, universitatea oferă cursuri de formare operațională pentru autoritățile publice. Universitatea elaborează aceste cursuri de formare în strânsă colaborare cu autoritățile competente. Informații suplimentare cu privire la cursurile de formare oferite de Universitatea din Uppsala sunt disponibile la următoarea adresă: https://mr-forum.se/

Exemple de inițiative neguvernamentale care promovează utilizarea și cunoașterea Cartei în țara dumneavoastră

Ultima actualizare: 26/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.