Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Fínsko

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou.

Autor obsahu
Fínsko

Hlavným politickým dokumentom, ktorý je v platnosti, je Správa fínskej vlády o ľudských právach 2014 (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), ktorá sa zaoberá spôsobmi posilňovania rozmeru základných práv EÚ, a to aj zvyšovaním informovanosti o Charte základných práv EÚ. V tejto správe sa informuje aj o správe Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ a výročnej správe Agentúry Európskej únie pre základné práva, ako aj o diskusiách o týchto správach na úrovni Rady. Takisto sa v nej uvádza, že je dôležité zvyšovať informovanosť občanov o charte. V správe sa zdôrazňuje, že na účely zvyšovania informovanosti je dôležité rozvíjať a využívať existujúce praktické nástroje pre autorov, ako sú usmernenia a kontrolné zoznamy. Malo by sa to podporovať napríklad prostredníctvom odbornej prípravy spravodajcov EÚ (s. 38). Veľký výbor fínskeho parlamentu vo svojom stanovisku k správe o ľudských právach osobitne zdôraznil potrebu zvyšovať informovanosť o Charte základných práv (SuVL 6/2014 vp).

Správa fínskej vlády o ľudských právach 2014

V druhom Národnom akčnom pláne Fínska v oblasti základných a ľudských práv na roky 2017 – 2019 (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) sa popri iných relevantných zdrojoch pre základné a ľudské práva odkazuje konkrétne na Chartu základných práv ako na právny základ celého akčného plánu (s. 17). Charta základných práv je právnym základom aj pre niektoré individuálne projekty akčného plánu, ako je akcia 1.1 Posilnenie kapacity vlády v záležitostiach základných a ľudských práv (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) a akcia 1.1.1 Posilnenie základných zručností a zručností v oblasti ľudských práv vládnych úradníkov (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen).

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017 – 2019 (Národný akčný plán v oblasti základných a ľudských práv na roky 2017 – 2019)

Odborná príprava týkajúca sa uplatňovania Charty základných práv

  • vládny program odbornej prípravy v oblasti základných a ľudských práv (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) pre vládnych úradníkov, ktorý sa konal na jar 2017 a ktorý sa zaoberal aj základnými právami v EÚ vrátane časti o posúdení vplyvu základných a ľudských práv,
  • odborná príprava pre úradníkov o základných a ľudských právach v Európskej únii (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), ktorá obsahuje samostatnú časť o Charte základných práv (koná sa každoročne, posledný kurz odbornej prípravy sa uskutočnil 30. marca 2020),
  • kurz odbornej prípravy pre úradníkov s názvom Právo EÚ v kocke (EU-oikeus pähkinänkuoressa), ktorý sa takisto podrobne zaoberá Chartou základných práv EÚ (koná sa každoročne, posledný kurz odbornej prípravy sa uskutočnil 10. mája 2019),
  • odborná príprava o ochrane údajov a Charte základných práv EÚ v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva, fínskym Centrom pre ľudské práva a fínskym ministerstvom spravodlivosti (16. januára 2019),
  • kurz odbornej prípravy pre úradníkov o kritériách tvorby právnych predpisov, ktorý zahŕňa aj časť o základných právach a Charte základných práv (koná sa každoročne),
  • odborná príprava pre úradníkov stáleho zastúpenia Fínska pri EÚ (Brusel) o tom, ako zohľadňovať chartu pri práci pracovných skupín Rady (jar 2019, v rámci príprav Fínska na fínske predsedníctvo Rady), v spolupráci s Agentúrou EÚ pre základné práva a Generálnym sekretariátom Rady,
  • zamestnanci Úradu parlamentného ombudsmana navštívili v októbri 2019 Agentúru EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni, a to v nadväznosti na iniciatívu tejto agentúry zameranú na užšiu spoluprácu. Počas tejto návštevy sa účastníkom priblížila činnosť agentúry, najmä monitorovanie Charty základných práv, ako aj jej úloha pri monitorovaní a posudzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím a detí. Účastníci sa dohodli na ďalšom rozvoji spolupráce medzi agentúrami. Na Úrade predsedu vlády sa zorganizovali ďalšie kurzy odbornej prípravy o obsahu a uplatňovaní charty.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo poznámku o výklade a uplatňovaní Charty základných práv EÚ. Táto poznámka bola prvýkrát vypracovaná v roku 2016 a aktualizovaná v roku 2020. Má slúžiť ako nástroj pre tvorbu vnútroštátnych právnych predpisov a tvorbu právnych predpisov Fínska vo vzťahu k EÚ, najmä pri posudzovaní základných a ľudských práv v záležitostiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva EÚ. Veľká časť práva EÚ sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni, a preto sú základné práva EÚ takisto nevyhnutnou súčasťou tvorby vnútroštátnych právnych predpisov. V práve EÚ sa okrem toho často ponecháva priestor pre vnútroštátnu diskrečnú právomoc pri praktickom vykonávaní práva EÚ, ako aj pri výbere opatrení, ale táto diskrečná právomoc sa musí uplatniť v súlade so základnými právami EÚ.

Uvedená poznámka sa zaoberá otázkami súvisiacimi s rozsahom pôsobnosti, výkladom, právnymi účinkami a úrovňou ochrany Charty základných práv EÚ. V aktualizácii sa zohľadnila najnovšia judikatúra a jej cieľom bolo najmä podrobnejšie riešiť hlavné otázky súvisiace s praktickými aspektmi tvorby právnych predpisov. Patria sem podmienky pre obmedzenie základných práv EÚ a vzťah medzi chartou a inými základnými a ľudskými právami, ako sú tie, ktoré sú zahrnuté v Európskom dohovore o ľudských právach a v Ústave Fínska.

Muistio EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta ja tulkinnasta(Poznámka o výklade a uplatňovaní Charty základných práv EÚ)  PDF (978 Kb) fi

Využívanie a presadzovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Informácie o správach a nástrojoch Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) sa poskytujú prostredníctvom vládnej siete pre základné a ľudské práva. Výročná správa o ľudských právach bude predmetom ministerskej tlačovej správy s cieľom podporiť komunikáciu s občanmi.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv Európskej únie a informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Kurz tvorby právnych predpisov, ktorý zorganizovala Univerzita v Tampere a ktorý zahŕňal sekciu o posúdení vplyvu základných a ľudských práv, a najmä o Charte základných práv EÚ (konal sa 8. novembra 2018 a 26. novembra 2019 a ďalší sa bude konať na jeseň 2020).

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

Zdôrazňovanie významu Charty základných práv pri príležitosti jej desiateho výročia: článok zverejnený v novinách Turun Sanomat 11. decembra 2019.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.