Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Grécko

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou.

Autor obsahu
Grécko

Charta základných práv je neoddeliteľnou súčasťou gréckeho právneho poriadku, ktorú grécki sudcovia takisto posudzujú z vlastnej iniciatívy, a otázka jej porušenia môže byť vznesená pred Štátnou radou (Symvoúlio tis Epikrateías)a Najvyšším súdom Grécka (Áreios Págos). Všetci verejní činitelia, a najmä zástupcovia polície ako príslušníci orgánov presadzovania práva sú takisto povinní dôsledne uplatňovať ústavné, trestné a procesné ustanovenia, ktorými sa zaručujú ľudské práva.

Grécko úzko spolupracuje s kontrolnými orgánmi medzinárodných organizácií a robí všetko, čo je v jeho silách na zaručenie ľudských práv. V tejto súvislosti pravidelne realizuje inštitucionálne iniciatívy s cieľom ubezpečiť, že sa dodržiavajú kritériá a záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o ochrane týchto práv, akým je Charta základných práv. Typickým príkladom je zákon č. 4443/2016 o zabezpečovaní rovnakého zaobchádzania s jednotlivcami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, v ktorom sa priamo odkazuje na požiadavky Charty základných práv EÚ a konkrétne na jej článok 21.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Prokuratúra na najvyššom súde (Eisangelía Areíou Págou) zasiela v rámci spolupráce s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) všetkým prokuratúram na odvolacom súde (Eisangelíes Efetón) a prokuratúram na súde prvého stupňa (Eisangelíes Protodikón) v Grécku písomné príručky agentúry, ak sú k dispozícii, a po tom, ako grécky expert poskytne agentúre príslušné oznámenie, zasiela e-mailom odkazy agentúry, ktoré umožňujú prístup k jej nedávno publikovaným príručkám týkajúcim sa trestov odňatia slobody a alternatívnych opatrení, obetí násilných trestných činov, maloletých osôb, ochrany zraniteľných skupín a menšín atď. Okrem toho sa výročná správa agentúry posiela e-mailom všetkým gréckym prokuratúram na odvolacom súde a prokuratúram na súde prvého stupňa.

Grécki prokurátori sa navyše môžu v rámci pokračujúcej spolupráce medzi prokuratúrou na Najvyššom súde (ako partnera) a Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy (EJTN) zúčastniť na študijných návštevách v inštitúciách EÚ, ako je Súdny dvor Európskej únie, Európsky súd pre ľudské práva, Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) atď.

A napokon obežníky prokuratúry na Najvyššom súde, ktoré sa vydávajú v súvislosti s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a ktoré sú určené gréckym prokuratúram na odvolacom súde a prokuratúram na súde prvého stupňa, sa zverejňujú na webovom sídle prokuratúry na Najvyššom súde s cieľom poskytovať všeobecné usmernenia na predchádzanie súvisiacim porušeniam článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP).

Grécka polícia vydáva z času na čas pre svojich zamestnancov konkrétnejšie pokyny, príručky a usmernenia týkajúce sa ochrany a dodržiavania ľudských práv.

Štát a jeho jednotlivé orgány sú najmä na základe obežného pokynu č. 7100/25/14-δ΄ z 8. novembra 2014 vydaného náčelníkom gréckej polície s názvom „Riešenie rasizmu, xenofóbie a diskriminácie počas policajnej práce“ povinné nepoškodiť pri výkone štátnej moci ľudskú dôstojnosť vo všeobecnosti, bez ohľadu na akýkoľvek rozlišovací znak, ktorý daná osoba môže mať, a prijímať aktívne opatrenia na predchádzanie takémuto trestnému činu.

V prezidentskom dekréte č. 254/2004 o kódexe správania príslušníkov orgánov presadzovania práva sa zároveň stanovuje nielen všeobecná povinnosť rešpektovať ľudskú dôstojnosť a chrániť ľudské práva, ale aj konkrétnejšie ustanovenia o správaní sa príslušníkov orgánov presadzovania práva počas policajnej práce, a to vždy z hľadiska ľudských práv.

Zamestnancom gréckej polície sa z času na čas poskytujú príručky, ako napríklad: „Príručka dobrého správania sa gréckej polície voči náboženským a zraniteľným sociálnym skupinám“, „Nenávistný prejav: zdroj rasizmu vo verejných prejavoch“, ktorú financovalo ministerstvo spravodlivosti (Ypourgeío Dikaiosýnis) s podporou Rady Európy, „Policajná činnosť v prípade trestných činov z nenávisti voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám (LGBTI)“ Rady Európy, „Prístup verejnej správy k rasovo motivovanej trestnej činnosti“ Národnej rady proti rasizmu a intolerancii a „Príručka interkultúrneho vzdelávania“ Centra pre bezpečnostné štúdie.

V tejto súvislosti je potrebné vziať na vedomie, že oddelenia a úrady sa zapájajú do boja proti rasovo motivovanému násiliu s cieľom účinne bojovať proti násiliu, ktoré má podľa všetkého rasistickú motiváciu alebo pozadie a zameriava sa na konkrétnych jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov. Okrem toho sa v celom Grécku zriadili služby zaoberajúce sa domácim násilím s cieľom účinne reagovať na prípady domáceho násilia a chrániť obete.

Pokiaľ ide o odbornú prípravu zamestnancov polície v záležitostiach týkajúcich sa ochrany ľudských práv, je potrebné poznamenať, že učebné plány Škôl pre dôstojníkov a policajtov gréckej polície zahŕňajú na základnej úrovni modul „ľudské práva“ ako samostatný predmet (učebné plány orientačne zahŕňajú tieto oblasti: medzinárodná ochrana základných práv, ochrana práv v EÚ, orgány základných práv a príjemcovia týchto práv, rasizmus – xenofóbia, osobná sloboda a bezpečnosť, ochrana detí, žien a pracovnoprávnych vzťahov, zákaz mučenia, menšiny atď.).

Pokiaľ ide o odbornú rekvalifikáciu, zamestnanci gréckej polície sa v Grécku aj v zahraničí pravidelne zúčastňujú na špeciálnej odbornej príprave a seminároch o legislatívnom rámci na ochranu ľudských práv (napr. identifikácia motívov rasovo motivovaného násilia, ľudské práva a policajná etika, základné práva a policajný étos, prístup k zraniteľným sociálnym skupinám a ich riadenie, riešenie domáceho násilia a ochrana obetí atď.).

Grécka polícia okrem toho spolupracuje s ďalšími orgánmi a úradmi, ktorých cieľom je zabezpečovať dodržiavanie a ochranu ľudských práv pri práci polície [ako napríklad s Európskym výborom Rady Európy na zabránenie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), pracovnou skupinou Organizácie Spojených národov pre svojvoľné zadržiavanie, Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), Národným mechanizmom na vyšetrovanie svojvoľných incidentov gréckeho ombudsmana (Synígoros tou Políti), Generálnym sekretariátom pre rodinnú politiku a rodovú rovnosť, gréckou Národnou komisiou pre ľudské práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), ako aj s mimovládnymi organizáciami – Úsmev dieťaťa, Európska sieť proti násiliu, pričom všetky pôsobia v kontexte riadenia incidentov domáceho násilia atď.].

Komisia v rámci novej stratégie týkajúcej sa charty vyzvala členské štáty, aby okrem iného určili kontaktné miesto pre záležitosti týkajúce sa charty s cieľom uľahčiť koordináciu a spoluprácu. Ministerstvo spravodlivosti prijalo výzvu Komisie a určilo v rámci ministerstva kontaktné miesto na posilnenie zapájania a príspevku ministerstva k vykonávaniu charty vnútroštátnymi orgánmi. Ako kontaktné miesto sa určilo Riaditeľstvo pre ľudské práva a udeľovanie milosti ministerstva spravodlivosti. Iniciatíva je založená na spolupráci medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom zahraničných vecí (oddelenie ministerstva zahraničných vecí pre právo Európskej únie), pričom cieľom kontaktného miesta je na jednej strane uľahčovať tok informácií a najlepších postupov týkajúcich sa charty a na druhej strane koordinovať úsilie zamerané na rozvoj iniciatív na účely účinného vykonávania charty v Grécku. Grécko dostalo pochvalu za túto iniciatívu počas videokonferencie pracovnej skupiny pre základné práva, občianske práva a voľný pohyb osôb (FREMP) a ostatné členské štáty boli vyzvané, aby si takisto osvojili túto prax.

Keďže účinné vykonávanie Charty základných práv EÚ na základe odporúčaní Komisie uvedených v jej novej stratégii je pre Grécko najvyššou prioritou, zvažujú sa ďalšie iniciatívy na splnenie tohto cieľa. Napríklad: vytvorenie mechanizmu na podporu kontaktného miesta za účasti zástupcov viacerých ministerstiev, zvyšovanie informovanosti a vedomostí členov právnických profesií o otázkach vykonávania charty, a to prostredníctvom seminárov a prednášok v podaní špecializovaných gréckych a zahraničných príslušníkov právnického povolania, ako aj sudcov Súdneho dvora Európskej únie, neustále monitorovanie judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva vzhľadom na vývoj judikatúry a jej dosah na vnútroštátnej úrovni, nepretržitá spolupráca s inými vnútroštátnymi orgánmi pre ľudské práva, ďalší dôraz na doplnenie analýzy vplyvu regulácie, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa Charty základných práv, po konzultácii s ministerstvom usilujúcim sa o presadzovanie.

Využívanie a presadzovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv Európskej únie a informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Ministerstvo spravodlivosti

Generálny sekretariát pre rodinnú politiku a rodovú rovnosť – poradné centrá pre ženy trpiace násilím

Grécky ombudsman

Výskumné centrum pre rodovú rovnosť (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Národné centrum sociálnej solidarity (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grécky helsinký monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – grécka sekcia (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

Grécky orgán pre ochranu údajov (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) koná v rámci špecifického legislatívneho rámca na ochranu údajov. Úrad sa v tejto súvislosti, a najmä pri vydávaní stanovísk a skúmaní prípadov odvoláva predovšetkým na právo na ochranu osobných údajov uvedené v článku 8 Charty základných práv EÚ, ako aj na súvisiace právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života uvedené v článku 7.

Orgán okrem toho dlhodobo spolupracuje s Agentúrou EÚ pre základné práva, konkrétne s orgánom EÚ, ktorý je primárne zodpovedný za ochranu základných práv. Táto spolupráca spočíva v poskytovaní pomoci prostredníctvom komentárov k príslušnej príručke o ochrane osobných údajov vydanej agentúrou a prekladu tejto príručky, v pravidelných príspevkoch k obsahu štvrťročných/mesačných správ vypracovaných agentúrou prostredníctvom gréckeho národného prepojenia, ako aj v monitorovaní týchto správ.

Tento orgán napokon bežne využíva nástroje, ktoré vyvinula uvedená agentúra, ako je informačný prehľad (ktorý je výsledkom spolupráce medzi agentúrou a koordinačnou skupinou pre dohľad nad systémom Eurodac – so zapojením Gréckeho orgánu pre ochranu údajov) určený vnútroštátnym orgánom zodpovedným za záležitosti týkajúce sa azylu, pričom grécky orgán tento prehľad v súčasnosti prekladá, aby ho mohol umiestniť na svoje webové sídlo a poslať uvedeným orgánom.

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.