Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Lotyšsko

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou.

Autor obsahu
Lotyšsko

Do lotyšských právnych predpisov a judikatúry boli začlenené články Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) týkajúce sa otázok ochrany osobných údajov, rovnosti medzi ľuďmi a ľudských práv v oblasti migrácie, vedy a prístupu k informáciám.

Odkazy v dôvodových správach k návrhom právnych predpisov

Odkazy v rozsudkoch ústavného súdu

  • rozsudok vo veci č. 2018-18-01 o súlade článkov zákona o cestnej premávke s ústavou. Zistilo sa, že články sú protiústavné, pokiaľ ide o požiadavky na ochranu osobných údajov. Uviedol sa odkaz na článok 8 charty o ochrane osobných údajov,
  • rozsudok vo veci č. 2018-15-01 o súlade článkov zákona o inštitúciách vysokoškolského vzdelávania s ústavou. Obsahuje odkaz na článok 13 charty o slobode umenia a vedeckého bádania,
  • rozsudok vo veci č. 2018-11-01 o súlade článkov zákona o odmeňovaní úradníkov a zamestnancov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy s ústavou. Obsahuje odkaz na článok 8 charty o ochrane a riadnom spracúvaní osobných údajov,

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Pre odborníkov z praxe

V Lotyšsku existuje Lotyšské stredisko odbornej justičnej prípravy [Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC)], ktoré organizuje a poskytuje ďalšiu odbornú prípravu a kurzy odborného rozvoja pre sudcov a súdnych úradníkov. Pravidelne sa organizujú všeobecné prednášky o ľudských právach, počas ktorých je možné diskutovať aj o charte.

LTMC pracuje v súčinnosti s Akadémiou európskeho práva (ERA) a Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy (EJTN) a ponúka aj medzinárodné kurzy odbornej prípravy pre sudcov.

  • LTMC zorganizovalo v roku 2014 šesť prednášok o charte. Celkovo sa na podujatiach v roku 2014 zúčastnilo 141 právnikov.
  • Od roku 2017 do roku 2019 sa na seminároch týkajúcich sa charty zúčastnilo 43 lotyšských sudcov.
  • V roku 2018 bola uzavretá dohoda o spolupráci s Akadémiou európskeho práva (ERA) týkajúca sa služieb odbornej prípravy na vysokej úrovni pre lotyšských zamestnancov súdnictva a orgánov presadzovania práva s cieľom poskytnúť sudcom, súdnym odborníkom, vyšetrovateľom, prokurátorom a úradníkom odbornú prípravu, a to aj vo veciach všeobecného práva EÚ.

Pre občanov

Najvyšší súd presadzuje transparentné uplatňovanie charty tým, že sa do zoznamu právnych predpisov zahrnula osobitná časť venovaná tejto charte. V uvedenom zozname nie sú zahrnuté všetky konania senátu, ale len tie, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie právnych ustanovení (pozri v danom zozname: Právo Európskej únie -> Zmluvy -> Charta základných práv Európskej únie).

Do časti Príručky na webovom sídle najvyššieho súdu sa zahrnuli informácie o výdavkoch Agentúry Európskej únie pre základné práva (pozri Výdavky Agentúry Európskej únie pre základné práva).

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.