Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Holandsko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou

národnom akčnom pláne pre ľudské práva na rok 2020 vláda vysvetľuje, ako zamýšľa chrániť a podporovať ľudské práva v Holandsku. Charta je súčasťou „infraštruktúry ľudských práv“ opísanej v akčnom pláne, t. j. právneho rámca pre (vládne) organizácie a osoby prispievajúce k ochrane ľudských práv v Holandsku. Uvádza sa v ňom, že charta – v porovnaní s ústavou a EDĽP – je najmodernejším a najkomplexnejším dokumentom o základných právach. Vysvetľuje sa aj vzťah medzi týmito dokumentmi o základných právach.

Integrovaný rámec posudzovania poskytuje kontrolný zoznam základných právhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 na vypracovanie politiky a pravidiel. Odkazuje sa v ňom na chartu, ktorá sa môže uplatňovať. V pokynoch na vypracovanie právnych predpisov sa takisto uvádza, že pri vypracúvaní ustanovení by sa mal zohľadniť ich súvis s nadradenými právnymi predpismi vrátane charty.

Academie voor wetdreation (Legislatívna akadémia) ponúka kurzy pre vládnych právnikov a zákonodarcov (Európske a medzinárodné právo | Legislatívna akadémia / Akadémia pre vládnych právnikov) s cieľom podporiť využívanie Charty základných práv EÚ a informovanosť o nej. Tieto kurzy sú určené napríklad pre sudcov (odborných justičných stážistov), prokurátorov a ich právnických zamestnancov, a to aj vo forme elektronického učenia sa [pozri Vyhľadávanie – SSR (Školiace a študijné stredisko pre súdnictvo)].

Pri vypracúvaní právnych predpisov sa v súčasnosti pravidelne zohľadňujú aj základné práva stanovené v charte. Deje sa to napríklad pri vykonávaní smerníc a nariadení, ale aj v prípade „štandardných“ právnych predpisov, ako sú predpisy v oblasti ochorenia COVID-19. V odporúčaniach poradného odboru Štátnej rady určených pre vládu sa často uvádza, že vláda by mala overovať súlad nových legislatívnych návrhov s chartou. Overovací rámec vypracovaný poradným odborom pre oblasť digitalizácie osobitne vyzýva na to, aby sa venovala pozornosť základným právam stanoveným v charte (články 7, 8 a 21).

2. Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Pre tvorcov politík a zákonodarcov bola vypracovaná osobitná Príručka o uplatňovaní charty. V dokumente sa vysvetľuje, kedy sa charta uplatňuje a ktoré základné práva z charty ponúkajú väčšiu ochranu ako ústava a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP). Príručku si môžete pozrieť napríklad aj na webovom sídle centra Expertisecentrum Europees recht (ECER – Odborné centrum pre európske právo) ministerstva zahraničných vecí. Toto webové sídlo ponúka viac (podkladových) informácií o charte a odkazy na výročné správy Európskej komisie o jej uplatňovaní, ako aj správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA). ECER pravidelne uverejňuje správy o nových rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, ktoré sa šíria aj prostredníctvom informačného bulletinu.

V bulletine Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (Informačný bulletin európskej judikatúry), ktorý vydáva Odvolací súd v Amsterdame, sa uvádza mesačný prehľad judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora v oblastiach, na ktoré sa okrem iného vzťahuje charta. Informačný bulletin obsahuje informácie o príslušnej odbornej príprave a seminároch o charte buď všeobecnejšie, alebo vo vzťahu ku konkrétnym oblastiam (napr. trestné právo alebo migračné právo).

Okrem toho sú k dispozícii rôzne (holandské) akademické publikácie o charte vo viacerých oblastiach práva (pozri ďalej v bode 5).

3. Využívanie a presadzovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Správy agentúry FRA a usmernenia týkajúce sa uplatňovania charty, nástroje elektronického učenia sa o charte a príručky nájdete na webovom sídle centra ECER. Týmto spôsobom možno nájsť aj výročné správy Európskej komisie v oblasti uplatňovania charty a tematický hárok Riaditeľstva Súdneho dvora EÚ pre výskum a dokumentáciu.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv EÚ a informovanosti o nej

4. Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Nedávno bola vytvorená platforma pre ľudské práva a miestnu samosprávu s cieľom poskytovať informácie a vymieňať si poznatky o ľudských právach v miestnej samospráve. Táto platforma je spoločným podnikom ministerstva vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva, Združenia holandských obcí (VNG), Holandského inštitútu pre ľudské práva a národného ombudsmana. Mohla by sa využiť aj na výmenu informácií a odborných znalostí o (konkrétnych základných právach zahrnutých v) charte.

5. Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Holandské univerzity sa pravidelne zaoberajú (praktickým) významom charty. Napríklad pri príležitosti desiateho výročia charty boli zorganizované rôzne sympóziá vrátane podujatí organizovaných Radboudovou univerzitou, v rámci ktorých akademická obec, vládni právnici a sudcovia diskutovali o význame charty pre rôzne oblasti práva. Výsledkom bolo vydanie knihy [J. Krommendijk, H. C. F. J. A. De Waele a K. M. De Zwaan (editori): „Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment“ (Desať rokov Charty základných práv EÚ v Holandsku – posúdenie vplyvu), Deventer: Wolters Kluwer 2019].

Študijné dni organizuje aj Utrechtská univerzita pre sudcov, právnikov a prokurátorov s cieľom zvýšiť znalosti a informovanosť o charte.

6. Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM – Holandský výbor právnikov pre ľudské práva) zorganizoval v roku 2020 tretie Sympózium o charte. Pri tejto príležitosti sa diskutovalo o pridanej hodnote charty pre právnu prax. Príspevky rečníkov boli potom zozbierané v časopise Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – zväzok 45, 2020, č. 1).

Posledná aktualizácia: 21/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.