Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Holandsko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej.

Autor obsahu
Holandsko

1. Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou

národnom akčnom pláne pre ľudské práva na rok 2020 vláda vysvetľuje, ako zamýšľa chrániť a podporovať ľudské práva v Holandsku. Charta je súčasťou „infraštruktúry ľudských práv“ opísanej v akčnom pláne, t. j. právneho rámca pre (vládne) organizácie a osoby prispievajúce k ochrane ľudských práv v Holandsku. Uvádza sa v ňom, že charta – v porovnaní s ústavou a EDĽP – je najmodernejším a najkomplexnejším dokumentom o základných právach. Vysvetľuje sa aj vzťah medzi týmito dokumentmi o základných právach.

Integrovaný rámec posudzovania poskytuje kontrolný zoznam základných právhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 na vypracovanie politiky a pravidiel. Odkazuje sa v ňom na chartu, ktorá sa môže uplatňovať. V pokynoch na vypracovanie právnych predpisov sa takisto uvádza, že pri vypracúvaní ustanovení by sa mal zohľadniť ich súvis s nadradenými právnymi predpismi vrátane charty.

Academie voor wetdreation (Legislatívna akadémia) ponúka kurzy pre vládnych právnikov a zákonodarcov (Európske a medzinárodné právo | Legislatívna akadémia / Akadémia pre vládnych právnikov) s cieľom podporiť využívanie Charty základných práv EÚ a informovanosť o nej. Tieto kurzy sú určené napríklad pre sudcov (odborných justičných stážistov), prokurátorov a ich právnických zamestnancov, a to aj vo forme elektronického učenia sa [pozri Vyhľadávanie – SSR (Školiace a študijné stredisko pre súdnictvo)].

Pri vypracúvaní právnych predpisov sa v súčasnosti pravidelne zohľadňujú aj základné práva stanovené v charte. Deje sa to napríklad pri vykonávaní smerníc a nariadení, ale aj v prípade „štandardných“ právnych predpisov, ako sú predpisy v oblasti ochorenia COVID-19. V odporúčaniach poradného odboru Štátnej rady určených pre vládu sa často uvádza, že vláda by mala overovať súlad nových legislatívnych návrhov s chartou. Overovací rámec vypracovaný poradným odborom pre oblasť digitalizácie osobitne vyzýva na to, aby sa venovala pozornosť základným právam stanoveným v charte (články 7, 8 a 21).

2. Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Pre tvorcov politík a zákonodarcov bola vypracovaná osobitná Príručka o uplatňovaní charty. V dokumente sa vysvetľuje, kedy sa charta uplatňuje a ktoré základné práva z charty ponúkajú väčšiu ochranu ako ústava a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP). Príručku si môžete pozrieť napríklad aj na webovom sídle centra Expertisecentrum Europees recht (ECER – Odborné centrum pre európske právo) ministerstva zahraničných vecí. Toto webové sídlo ponúka viac (podkladových) informácií o charte a odkazy na výročné správy Európskej komisie o jej uplatňovaní, ako aj správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA). ECER pravidelne uverejňuje správy o nových rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, ktoré sa šíria aj prostredníctvom informačného bulletinu.

V bulletine Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (Informačný bulletin európskej judikatúry), ktorý vydáva Odvolací súd v Amsterdame, sa uvádza mesačný prehľad judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora v oblastiach, na ktoré sa okrem iného vzťahuje charta. Informačný bulletin obsahuje informácie o príslušnej odbornej príprave a seminároch o charte buď všeobecnejšie, alebo vo vzťahu ku konkrétnym oblastiam (napr. trestné právo alebo migračné právo).

Okrem toho sú k dispozícii rôzne (holandské) akademické publikácie o charte vo viacerých oblastiach práva (pozri ďalej v bode 5).

3. Využívanie a presadzovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Správy agentúry FRA a usmernenia týkajúce sa uplatňovania charty, nástroje elektronického učenia sa o charte a príručky nájdete na webovom sídle centra ECER. Týmto spôsobom možno nájsť aj výročné správy Európskej komisie v oblasti uplatňovania charty a tematický hárok Riaditeľstva Súdneho dvora EÚ pre výskum a dokumentáciu.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv EÚ a informovanosti o nej

4. Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Nedávno bola vytvorená platforma pre ľudské práva a miestnu samosprávu s cieľom poskytovať informácie a vymieňať si poznatky o ľudských právach v miestnej samospráve. Táto platforma je spoločným podnikom ministerstva vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva, Združenia holandských obcí (VNG), Holandského inštitútu pre ľudské práva a národného ombudsmana. Mohla by sa využiť aj na výmenu informácií a odborných znalostí o (konkrétnych základných právach zahrnutých v) charte.

5. Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Holandské univerzity sa pravidelne zaoberajú (praktickým) významom charty. Napríklad pri príležitosti desiateho výročia charty boli zorganizované rôzne sympóziá vrátane podujatí organizovaných Radboudovou univerzitou, v rámci ktorých akademická obec, vládni právnici a sudcovia diskutovali o význame charty pre rôzne oblasti práva. Výsledkom bolo vydanie knihy [J. Krommendijk, H. C. F. J. A. De Waele a K. M. De Zwaan (editori): „Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment“ (Desať rokov Charty základných práv EÚ v Holandsku – posúdenie vplyvu), Deventer: Wolters Kluwer 2019].

Študijné dni organizuje aj Utrechtská univerzita pre sudcov, právnikov a prokurátorov s cieľom zvýšiť znalosti a informovanosť o charte.

6. Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM – Holandský výbor právnikov pre ľudské práva) zorganizoval v roku 2020 tretie Sympózium o charte. Pri tejto príležitosti sa diskutovalo o pridanej hodnote charty pre právnu prax. Príspevky rečníkov boli potom zozbierané v časopise Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – zväzok 45, 2020, č. 1).

Posledná aktualizácia: 21/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.