Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Portugalsko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej.

Autor obsahu
Portugalsko

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a súdnymi orgánmi

Konkrétne odkazy na uplatňovanie charty alebo vysvetlenia jej uplatňovania

 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (ministerstvo spravodlivosti) vypracovalo v roku 2019 príručku o uplatňovaní charty v súvislosti s využívaním európskych finančných prostriedkov určenú odborníkom pôsobiacim v tejto oblasti.

Odborná príprava týkajúca sa uplatňovania charty

 • odborná príprava pre sudcov a ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti práva:
  • Stredisko pre justičné vzdelávanie (Centro de Estudos Judiciários) ponúka počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu pre sudcov a prokurátorov o práve EÚ vo všeobecnosti, ako aj o špecifických otázkach práva EÚ. Táto odborná príprava zahŕňa aj chartu. Právnici a ďalší odborníci pracujúci v oblasti práva sa takisto môžu zúčastňovať na konferenciách a seminároch organizovaných týmto strediskom.
  • Toto stredisko zorganizovalo v roku 2018 celodenný kurz odbornej prípravy, ktorý bol osobitne zameraný na Súdny dvor Európskej únie a chartu. Program kurzu, videozáznamy a príslušné texty možno nájsť tu.
  • Priebežný plán odbornej prípravy strediska na roky 2022 – 2023 v rámci programu POMOC v EÚ III zahŕňa pokračujúcu odbornú prípravu sudcov a prokuratúry (Ministério Público) s cieľom podporovať kompetencie pri uplatňovaní charty.
 • odborná príprava pre prijímateľov zapojených do využívania finančných prostriedkov EÚ:
  • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku zorganizovalo v júni 2019 pre všetky subjekty ministerstva spravodlivosti kurz odbornej prípravy o uplatňovaní charty v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov EÚ.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Pre aplikujúcich odborníkov (zákonodarcov, správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány, odborníkov pracujúcich v oblasti práva):

 • Stredisko pre justičné vzdelávanie vydáva pravidelný informačný bulletin o judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php.
 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku vypracovalo v roku 2019 príručku o uplatňovaní charty v súvislosti s využívaním európskych finančných prostriedkov určenú odborníkom pôsobiacim v tejto oblasti.

Pre občanov:

Využívanie a presadzovanie nástrojov týkajúcich sa charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti zahŕňa osobitnú webovú stránku venovanú charte, ktorá odkazuje na nástroje, ktoré sprístupnila Agentúra pre základné práva (FRA), a uvádza sa na nej odkaz na webové sídlo tejto agentúry.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv EÚ a informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

[Neuvádza sa]

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

[Neuvádza sa]

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

 • projekt Charta základných práv Európskej únie „v akcii“
  Tento projekt bol financovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a vypracovaný konzorciom európskych univerzít (Inštitútom ľudských práv v Katalánsku, Utrechtskou univerzitou – Školou práva a Štetínskou univerzitou). V Portugalsku tento projekt koordinovalo Stále monitorovacie stredisko pre spravodlivosť (Observatório Permanente de Justiça) Centra pre sociálne štúdiá Univerzity v Coimbre (Centro de Estudos Sociais) a zapojili sa doň Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura), prokuratúra, Stredisko pre justičné vzdelávanie a Advokátska komora (Ordem dos Advogados). Hlavným cieľom projektu bolo vypracovať rozsiahly program odbornej prípravy zameraný na posilnenie kompetencií aktérov v oblasti justície v súvislosti s uplatňovaním charty, aby ju vedeli lepšie vykladať a uplatňovať. Účelom tohto projektu bolo nielen pomôcť prekonať ťažkosti súvisiace s nedostatkom vedomostí o charte, pričom sa zdôraznila potreba zvýšiť informovanosť o nej, ale aj lepšie vysvetliť význam charty na vnútroštátnej úrovni a v rámci európskeho priestoru spravodlivosti.
  V rámci tohto projektu sa v roku 2018 zorganizovali rôzne kurzy odbornej prípravy a konferencie zamerané predovšetkým na aktérov v oblasti justície. Uskutočnila sa aj online odborná príprava: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Výsledkom projektu bola aj Príručka najlepších postupov a Príručka odbornej prípravy.
  Všetky informácie o tejto iniciatíve sú k dispozícii na: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • projekt Vnútroštátna aktívna odborná príprava e-learning týkajúca sa charty (E-Learning National Active Charter Training – e-NACT)
  Do tohto projektu, ktorý sa financuje z programu Európskej komisie Základné práva a občianstvo, je zapojených viacero európskych univerzít vrátane Centra pre výskum verejného práva (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) Právnickej fakulty Lisabonskej Univerzity. Jeho cieľom je poskytnúť metodiku odbornej prípravy a činnosti odbornej prípravy, ktoré spolu s odbornými znalosťami zapojených školiteľov podporia vytváranie a upevňovanie spoločnej kultúry základných práv.
  V rámci tejto iniciatívy sa ponúkajú aj kurzy e-learningu a tematické príručky o rôznych oblastiach práva.
  V roku 2019 sa na Právnickej fakulte Lisabonskej univerzity uskutočnili tri semináre o ochrane údajov, azyle a migrácii a slobode prejavu určené predovšetkým právnikom, sudcom a prokurátorom prokuratúry – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Viac informácií o tomto projekte nájdete na: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • konferencia s názvom „Charta základných práv EÚ a súdny aktivizmus Súdneho dvora Európskej únie: listina práv pod tlakom?“
  Právnická fakulta Lisabonskej univerzity zorganizovala v roku 2017 konferenciu o charte a súdnom aktivizme Súdneho dvora Európskej únie. V nadväznosti na túto konferenciu sa v roku 2018 na túto problematiku zameralo vydanie online časopisu o verejnom práve e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (roč. 5, č. 2, júl 2018).
Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.