Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a zvyšovanie informovanosti o nej v rámci zákonodarných a správnych orgánov, orgánov presadzovania práva a súdnych orgánov

Ústavný súd zaviedol odvolávanie sa na chartu ako nový postup vo svojej judikatúre. Všeobecné súdy takisto vo svojich rozsudkoch zvyknú odkazovať na ustanovenia charty. Táto tendencia súvisí s nárastom počtu kurzov a seminárov o témach súvisiacich s právami udelenými sudcom v rôznych formách.

Národný justičný inštitút (Institutul Național al Magistraturii) vypracoval programy, v rámci ktorých sa poskytujú informácie o práve EÚ a judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v úzkej súvislosti s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva s osobitným zameraním na justičnú spoluprácu. Budúci prokurátori, ako aj budúci sudcovia absolvujú takéto kurzy. Sudcovia a prokurátori vo funkcii navštevujú takéto kurzy ako súčasť svojej ďalšej odbornej prípravy. Nedávnym príkladom v tejto súvislosti je webinár týkajúci sa používania charty v konaniach o azyle.

Charta je zahrnutá do učebných osnov právnických fakúlt a iných univerzít v Rumunsku, ako aj do učebných osnov, ktoré aplikuje Národný justičný inštitút.

Iné rumunské verejné orgány využívajú ustanovenia charty pri tvorbe politík (napríklad politiky zamestnanosti a nezamestnanosti; politiky udržateľného rozvoja) alebo pri poskytovaní dôvodov na uplatňovanie sankcií [pozri napríklad prax Národnej rady pre boj proti diskriminácii (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării)]. Nástroj Charterpedia a vo všeobecnosti údaje poskytnuté Agentúrou Európskej únie pre základné práva vo všetkých formách sú veľmi užitočnými nástrojmi, na ktoré sa pri práci spolieha napríklad ministerstvo vnútra (Ministerul Afacerilor Interne). Ministerstvo vnútra má vlastné jednotky odbornej prípravy, ktoré poskytujú orgánom presadzovania práva odbornú prípravu v oblasti ľudských práv. Tieto kurzy odbornej prípravy sa týkajú všetkých medzinárodných nástrojov na ochranu ľudských práv vrátane charty.

Spomedzi opatrení, ktoré sú potrebné na splnenie podmienky „účinného uplatňovania a implementácie Charty základných práv Európskej únie“, je ministerstvo európskych fondov (Ministerul Fondurilor Europene) zodpovedné aj za zabezpečenie zavedenia účinných mechanizmov na zaistenie súladu s Chartou základných práv Európskej únie, ako sa stanovuje v prílohe III k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU). V tejto súvislosti Generálne riaditeľstvo pre programovanie a koordináciu systémov (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) pripravilo usmernenia pre uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (Usmernenia), ktorých cieľom je pomáhať zamestnancom ministerstva európskych fondov (Ministerul Fondurilor Europene), príslušným ministerstvám povereným spravovaním európskych fondov, agentúram a iným verejným orgánom vo fázach programovania a implementácie na rozpočtové roky 2021 – 2027, ako aj potenciálnym prijímateľom žiadajúcim o financovanie z fondov EÚ pri účinnom uplatňovaní a implementácii ustanovení Charty základných práv Európskej únie. Ministerstvo berie ohľad na to, že dôležitý je pravidelný dialóg o uplatňovaní charty, ako aj poskytovanie inštitucionálnej pomoci zo strany EÚ v tejto súvislosti.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje

Užitočnými nástrojmi sú Charterpedia a vo všeobecnosti materiály agentúry FRA týkajúce sa charty. Napríklad ministerstvo vnútra uviedlo, že používa materiály agentúry FRA.

Využívanie a propagovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Pozri odpoveď na otázku č. 2 – nástroje vyvinuté agentúrou FRA sú relevantné a používané.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv Európskej únie a zvyšovania informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti a lepšiemu využívaniu charty

Príkladom takejto spolupráce je webinár o používaní charty v konaniach o azyle, ktorý nedávno (t. j. v júni 2020) zorganizoval Národný justičný inštitút. Na tomto podujatí sa zúčastnilo niekoľko národných a medzinárodných mimovládnych organizácií spolu s advokátskou komorou v Bukurešti.

V rokoch 2019 a 2020 Rumunský inštitút pre ľudské práva (Institutul Român pentru Drepturile Omului) vypracoval a poskytol sériu kurzov určených pre rôzne profesijné kategórie, ktoré sú vzhľadom na špecifickosť svojej práce vyzvané, aby sa informovali o ľudských právach a uplatňovali ich. Kurzy sa týkali ustanovení charty. Boli dôkladne preskúmané a prediskutované počas kurzov určených pre pohraničnú políciu [organizované v rámci Generálneho policajného inšpektorátu (Inspectoratul General al Poliției) a ďalších troch územných inšpektorátov: Temešvár, Giurgiu, Konstanca] na tému ľudských práv v súvislosti s nelegálnou migráciou (s osobitným odkazom na články 2, 3, 4, 6 a 35 charty).

Do kurzov poskytnutých v roku 2019 môžete nahliadnuť na tomto odkaze.

Okrem toho, pokiaľ ide o otázku predchádzania mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu trestaniu a zaobchádzaniu, ustanovenia charty boli zahrnuté do kurzov vypracovaných pre tajomníkov národných centier pre zaistenie a vyšetrovaciu väzbu.

V rámci kurzu organizovaného pri príležitosti 10. výročia prijatia charty sa počas diskusných seminárov zameraných na učiteľov a školských inšpektorov v župe Vâlcea diskutovalo o ustanoveniach charty, najmä o tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany osobných údajov.

V roku 2020 bola charta propagovaná prostredníctvom kurzov odbornej prípravy zameraných na príslušníkov polície z národných centier pre zaistenie a vyšetrovaciu väzbu, inšpektorátov pohraničnej polície a právnikov.

Do kurzov poskytnutých v roku 2020 môžete nahliadnuť na tomto odkaze.

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti a lepšiemu využívaniu charty

Všetky uvedené kurzy, ktoré zorganizoval Rumunský inštitút pre ľudské práva, sa spojili v partnerstve s verejnými inštitúciami a partnermi zo vzdelávacieho/akademického prostredia, a to takto:

  • Inštitút pre štúdie verejného poriadku (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (Prevencia mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania pre zamestnancov národných centier pre zaistenie a vyšetrovaciu väzbu)
  • Rumunská pohraničná polícia (Poliția Română de Frontieră), Generálny inšpektorát pre prisťahovalectvo (Inspectoratul General pentru Imigrări), riaditeľstvo pre boj proti korupcii (Direcția Anti-corupție) ministerstva vnútra [v rámci spoločného akčného plánu Generálneho riaditeľstva pre boj proti korupcii (Direcția Generală Anticorupție – DGA) – Generálneho inšpektorátu rumunskej pohraničnej polície (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) – Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo – medziinštitucionálnej informačnej skupiny na predchádzanie korupcii v súvislosti s nelegálnym prisťahovalectvom]
  • stredné školy, školy, národné strediská odbornej prípravy učiteľov zapojené do odbornej prípravy učiteľov z národného vzdelávacieho systému

Pozri aj odpoveď na otázku č. 1 – charta je zahrnutá do učebných osnov predmetov práva EÚ a medzinárodného práva verejného na právnických fakultách v Rumunsku.

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a zvyšovanie informovanosti o nej vo vašej krajine

  • Rumunský inštitút pre ľudské práva neustále propaguje používanie charty a zvyšuje informovanosť o právach, ktoré sú v nej obsiahnuté.
  • Únia občianskych slobôd pre Európu je mimovládna organizácia s kanceláriami vo viacerých štátoch vrátane Rumunska. Webové sídlo je preložené do rumunčiny a obsahuje usmernenia o tom, ako sa má charta používať.
Posledná aktualizácia: 25/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.