Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Slovensko

V otázke aplikovateľnosti Charty na Slovensku je kľúčovým rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 10/2014, v ktorom Ústavný súd výslovne konštatoval, že Charte je potrebné v ústavnom poriadku Slovenskej republiky priznať také postavenie, aké majú v Ústave v čl. 7 ods.5 medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a teda prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi. V procese prijímania novej legislatívy, každá legislatíva obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom európskej únie a zároveň a musí v nej byť vyjadrený súlad s Chartou ak sa predpis týka práv vyplývajúcich z charty.

Autor obsahu
Slovensko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej medzi zákonodarnými a správnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva a justíciou

Nižšie uvedené dokumenty obsahujú odkaz na Chartu a jej význam z hľadiska medzinárodnej a európskej ľudsko-právnej úpravy.

Charta EÚ je súčasťou koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „Justičná akadémia“) je dokumentom, ktorý upravuje postup pri plnení úloh Justičnej akadémie v oblasti vzdelávania cieľových skupín určených zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. V rámci nižšie uvedeného celoživotného vzdelávania je toto vzdelávanie určené pre sudcov, asistentov sudcov a súdnych úradníkov v rámci ich špecializácie a kompetencií.

• Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky (účinná od 25.9.2019)

 • je súčasťou celoživotného vzdelávania, európske právo je zahrnuté v rámci „Vzdelávania v aktuálnej súdno-aplikačnej problematike podľa právnych odvetví“.
 • Vzdelávací proces reflektuje aktuálne európske trendy. Jeho piliermi sú výchova, rešpektovanie práva a spravodlivosti, ako aj myšlienky právneho štátu.
 • Pri realizácii vzdelávacích aktivít sa kladie dôraz na panelovú diskusiu, workshopy, poznatky a skúsenosti aplikačnej praxe domácich i zahraničných lektorov. Podujatia sa realizujú interaktívnou formou, rozborom prípadových štúdií a konkrétnych prípadov z aplikačnej praxe.

• V oblasti európskeho a medzinárodného práva sa dôraz kladie na:

 • aplikáciu úniového práva vnútroštátnymi súdmi, judikatúru Súdneho dvora EÚ a judikatúru ústavných súdov členských štátov EÚ
 • predkladanie prejudiciálnej otázky a prejudiciálne konanie
 • ochranu ľudských práv v EÚ – Charta základných práv Európskej únie z roku 2009 a jej využitie v praxi (kazuistika Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“),
 • náhradu škody v kontexte judikatúry SDEÚ a ESĽP
 • európske spotrebiteľské právo
 • pracovné právo EÚ na voľnom trhu, najmä antidiskriminačné právo a právo rodovej rovnosti, sociálne zabezpečenie.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje:

• pre odborníkov z praxe (zákonodarcov, správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány, právnikov),

 • publikácie Európskej komisie, FRA podrobný prehľad uvedený nižšie

• pre občanov

Využívanie a presadzovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Voľne dostupné sú rôzne materiály Agentúry pre Ľudské práva (FRA), mnohé z nich aj v slovenskom jazyku. Medzi základné dokumenty a nástroje považujeme:

Výročná správa FRA o využívaní Charty členskými štátmi - Fundamental rights report 2019, Chapter 2 EU Charter of fundamental rights and its use by member states

Charterpedia je on-line nástroj, ktorý poskytuje ľahko dostupné informácie o celej škále základných práv podľa jednotlivých článkov a zhŕňa úplné znenie textu ako i právne vysvetlenie jednotlivých  článkov charty, súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru a súvisiace publikácie agentúry FRA. Zároveň je dostupná vo forme mobilnej aplikácie.

Ďalej napríklad dokument Európskeho parlamentu z 30.1.2019 Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charte základných práv EÚ a informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

• Publikácia Slovenského národného strediska ľudských páv: Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii

• Odborné internetové stránky, ktoré poskytujú informácie ohľadom aplikácie v praxi, odborné a vedecké články

 • Internetové stránky Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory daňových poradcov
 • Bulletin Slovenskej advokátskej komory
 • Internetová stránka pravnelisty.sk, online odborný právny časopis
 • Internetová stránka epravo.sk

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti o charte a jej lepšiemu využívaniu

Tieto informácie nie sú k dispozícii.

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej vo vašej krajine

 • Internetová stránka občianskeho združenia Európskeho právneho centra EUROIURIS - Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky
 • Internetová stránka euractiv.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku
Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.