Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Využívanie charty vo vašej krajine a informovanosť o nej

Verejné politiky, ktoré podporujú využívanie charty a zvyšovanie informovanosti o nej v rámci zákonodarných a správnych orgánov, orgánov presadzovania práva a súdnych orgánov

V národnej stratégii vlády v oblasti ľudských práv („stratégia v oblasti ľudských práv“, oznámenie vlády 2016/17:29) sa vláda domnieva, že je potrebné vyhodnotiť uplatňovanie charty. Univerzita v Uppsale bola v roku 2017 poverená úlohou zmapovať uplatňovanie charty. Súčasťou tejto úlohy bolo objasniť, v akých veciach a akým spôsobom súdy chartu uplatňujú, čo zahŕňalo zostavenie štatistiky o počte rozsudkov, v ktorých sa odkazuje na chartu. Z analýzy, ktorá bola predložená 31. decembra 2017 a ktorá sa uskutočnila po porade s niekoľkými subjektmi vrátane správy vnútroštátnych súdov (Domstolverket), vyplynulo, že chartu uplatnilo viacero súdov pri viacerých príležitostiach. Na chartu sa vo všeobecnosti odkazuje vtedy, keď sa záležitosť týka EDĽP a/alebo iných právnych predpisov EÚ. Menšie množstvo článkov bolo uplatnených vo väčšej miere, a to konkrétne zásada ne bis in idem (článok 50) a ďalšie procesné práva.

Univerzita v Uppsale bola v súvislosti s uvedenou stratégiou vlády v oblasti ľudských práv poverená prípravou činností pre štátnych zamestnancov, ktoré boli zamerané na rozvoj zručností. Univerzita ponúka bezplatné online programy odbornej prípravy aj programy organizované jednotlivými orgánmi. Tieto programy zahŕňajú odbornú prípravu v oblasti uplatňovania charty.

Správa vnútroštátnych súdov prispieva k poznatkom týkajúcim sa uplatňovania charty vo Švédsku prostredníctvom informačného bulletinu o práve EÚ, ktorý sa vydáva 10-krát ročne. Hlavným účelom tohto informačného bulletinu je zdôrazniť a ilustrovať význam práva EÚ pomocou selektívneho monitorovania judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a monitorovania uplatňovania práva EÚ švédskymi súdmi a podávania správ o ňom. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie zjavne zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní práva EÚ. Niet preto pochýb o tom, že judikatúra Súdneho dvora má vplyv aj na podstatu práv stanovených v charte. V tejto súvislosti je informačný bulletin o práve EÚ (najmä vďaka monitorovaniu príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie) dôležitým nástrojom, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť dotknutých zamestnancov švédskych súdov a širokej verejnosti o práve EÚ, a teda o základných právach stanovených v charte. Skutočnosť, že Súdny dvor Európskej únie má veľmi široký pohľad na rozsah pôsobnosti práva EÚ, a tým pádom aj na chartu, ešte viac zdôrazňuje význam nepretržitého monitorovania a všeobecných usmernení, pokiaľ ide o tie rozhodnutia, ktoré sú z hľadiska švédskych súdov najdôležitejšie/najrozhodujúcejšie v oblasti práva EÚ. Je to preto, že ide o dynamickú a neustále sa vyvíjajúcu oblasť práva.

Zoznam právnych odkazov týkajúcich sa ľudských práv na intranetovej stránke švédskych súdov poskytuje informácie o všetkých príslušných orgánoch, inštitúciách a dokumentoch a právnych aktoch súvisiacich s ľudskými právami. Správa vnútroštátnych súdov poskytovaním týchto informácií zabezpečuje, aby zamestnanci švédskych súdov mali primeraný a neustále aktualizovaný prístup k databáze obsahujúcej kľúčové informácie o charte, ako aj ďalších príslušných právnych predpisoch týkajúcich sa ľudských práv.

Za rozvoj zručností zamestnancov švédskych súdov je zodpovedná Akadémia odbornej justičnej prípravy (Domstolsakademin) a oddelenie pre vzdelávanie (Enheten för lärande). Zahŕňa to odbornú prípravu týkajúcu sa justičnej činnosti vymenovaných sudcov, odborných poradcov, referentov, notárov, spravodajcov a právnikov, ktorí vypracúvajú návrhy právnych dokumentov, ako aj odbornú prípravu, ktorá sa justičnej činnosti netýka. Kurzy odbornej prípravy pokrývajú širokú škálu tém, ako je trestné právo, rodinné právo, procesné právo, pozemkové a environmentálne právo, daňové právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo v oblasti migrácie a procesné právo a správne právo procesné. Okrem toho sa napríklad vedúcim pracovníkom a súdnym úradníkom poskytuje prispôsobená odborná príprava. Kurzy odbornej prípravy sa charte venujú priamo (prostredníctvom školení o samotnej charte), ako aj nepriamo (začlenením do odbornej prípravy v prípade, že charta a hľadisko ľudských práv sú v rámci predmetu daného kurzu relevantné). Kurzy pre budúcich sudcov napríklad zahŕňajú preskúmanie základných aspektov charty a toho, ako súvisí s Európskym dohovorom o ľudských právach, a to vrátane článkov, judikatúry a písania súdnych rozhodnutí. Účastníci sa takisto zúčastňujú na školeniach o tom, ako vyhľadávať v databázach práva EÚ. Pre vymenovaných sudcov existuje okrem iného online kurz odbornej prípravy v oblasti európskeho práva zameraný na chartu. Zmienky o charte boli zahrnuté aj v kurzoch v iných oblastiach, ako je trestné právo a správne právo procesné. Charta sa zdôrazňuje aj vtedy, keď vymenovaní sudcovia a sudcovia v štádiu odbornej prípravy idú na študijné návštevy do Európy. Takéto cesty zahŕňajú návštevy Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Charta je zahrnutá do veľkého počtu kurzov ponúkaných ostatným zamestnancom súdov a všetkým kategóriám personálu. Medzi príklady patrí úvodný kurz pre nových pracovníkov a kurzy o styku s verejnosťou, o médiách, všeobecnom nariadení o ochrane údajov, využívaní služieb tlmočníkov a rovnosti, ako aj publicite a dôvernosti.

Nástroje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť chartu a to, kedy sa uplatňuje:

  • pre odborníkov z praxe (zákonodarcovia, správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány, odborníci pracujúci v oblasti práca)
  • pre občanov

Využívanie a propagovanie nástrojov na výklad charty, ktoré vyvinuli iné krajiny EÚ alebo iné zainteresované strany v EÚ

Príručka s názvom Fundamental Rights Training for Border Guards (Odborná príprava pre príslušníkov pohraničnej stráže v oblasti základných ľudských práv) (Frontex, 2013), v ktorej sa charta spomína ako nástroj na posilnenie vzájomného rešpektu a spolupráce, sa používa pri odbornej príprave pracovníkov pohraničnej polície agentúry Frontex.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na podporu využívania Charty základných práv Európskej únie a zvyšovania informovanosti o nej

Príklady spolupráce medzi obhajcami práv a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti a lepšiemu využívaniu charty

Príklady spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a akademickou obcou, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti a lepšiemu využívaniu charty

Ako už bolo uvedené, Univerzita v Uppsale bola poverená prípravou činností pre štátnych zamestnancov, ktoré boli zamerané na rozvoj zručností. V rámci tejto úlohy univerzita ponúka subjektom verejného sektora operačnú odbornú prípravu. Univerzita túto odbornú prípravu pripravuje v úzkej spolupráci s príslušným orgánom. Viac informácií o odbornej príprave ponúkanej Univerzitou v Uppsale nájdete na webovom sídle https://mr-forum.se/.

Príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a zvyšovanie informovanosti o nej vo vašej krajine

Posledná aktualizácia: 26/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.