Osvedčené postupy členských krajín týkajúce sa Charty

V tejto časti sa opisujú iniciatívy členských štátov, ktorými v svojich krajinách podporujú využívanie Charty základných práv EÚ a informovanosť o nej.

Cieľom tejto časti je poskytovať tieto informácie:

  • príklady vládnych iniciatív v jednotlivých členských štátoch, ktoré aktívne podporujú využívanie charty na strane zákonodarcov, administratívy, orgánov presadzovania práva a súdnictva a informovanosť o nej.
  • príklady toho, ako členské štáty informujú občanov o ich právach vyplývajúcich z charty a o tom, ako spolupracujú s rôznymi aktérmi, ako sú organizácie občianskej spoločnosti, vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, orgány pre rovnosť alebo akademická obec, s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie charty.
  • príklady mimovládnych iniciatív, ktoré podporujú využívanie charty a informovanosť o nej.
Posledná aktualizácia: 22/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.