Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Francija

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej.

Vsebino zagotavlja
Francija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Ecole nationale de la magistrature (francoska nacionalna šola za sodnike)

Listina EU o temeljnih pravicah se na šoli za sodnike zelo široko obravnava na začetnih in nadaljnjih usposabljanjih za francoske sodnike.

1.1.1 Začetno usposabljanje

Na začetnih usposabljanjih sodnikov se Listina obravnava v tematskih sklopih (pravica do nepristranskega sodišča, nepristransko sodišče, razumni rok odločanja, vodilna načela odločanja).

Od leta 2019 se je Listina obravnavala v sklopu, posebej posvečenem Sodišču Evropske unije (viri prava EU, organizacija, delovanje, naloge in nadzor, ki ga izvaja Sodišče Evropske unije, sistem predlogov za sprejetje predhodnih odločb in metoda priprave takega vprašanja, obvladovanje spletnega mesta e-Curia in orodij, kot je Evropska pravosodna mreža).

1.1.2 Usposabljanje na delovnem mestu

 • Tečaji posebnega usposabljanja, posvečeni Listini

Od leta 2019 se posebna pozornost posveča Listini EU o temeljnih pravicah za ozaveščanje sodnikov o uporabi tega orodja.

Leta 2019 je bilo poleg tečaja usposabljanja, posvečenega 10. obletnici začetka veljavnosti Listine, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze Grenoble-Alpes (Katedra Jean Monnet) pripravljeno posebnoad hoc usposabljanje o Listini in njenem reševanju sporov. Na tem enodnevnem tečaju usposabljanja je bilo doseženih več izobraževalnih ciljev: predstavitev Listine in njeni prispevki k varstvu temeljnih pravic ter njena praktična uporaba znotraj francoskega pravnega reda. Poleg teoretičnega pristopa (dopoldan) se načrtuje izvedba delavnic s praktičnimi primeri, zlasti na področju socialnih zadev in o evropskem nalogu za prijetje (popoldan). Tega srečanja so se lahko udeležili tudi odvetniki z namenom medstrokovnega usposabljanja.

Leta 2020 je bilo zaradi pandemije uvedeno usposabljanje na daljavo. Usposabljanje je razdeljeno na dva dela: udeleženci so se morali seznaniti z vsebino (videi in dokumentacija tematskega tečaja) na pedagoški platformi ENM, ki so ji sledili virtualna učilnica s praktičnimi primeri, odgovori na vzorčna vprašanja in preskusi znanja, pa tudi razprava med udeleženci. To usposabljanje je povezalo sodnike in tudi odvetnike, da bi dosegli medstrokovno sodelovanje, usposabljalo pa se je okoli trideset ljudi. Tečaj usposabljanja naj bi bil od leta 2021 naprej prilagojen za izvajanje v živo.

 • Usposabljanje v zvezi z Listino na področju evropskega prava

Listina EU o temeljnih pravicah se proučuje tudi v okviru štirih tečajev na področju evropskega prava, ki so na voljo sodnikom v okviru stalnega usposabljanja:

 • pravosodje in evropsko povezovanje: tridnevni tečaj usposabljanja je posebej posvečen delovanju evropskih institucij in sedanji sodni praksi SEU. Tri predavanja so posvečena Listini („Uporaba prava EU v kazenskih postopkih“, „Listina Evropske unije o temeljnih pravicah“ in „Predlog za sprejetje predhodne odločbe“).
 • Evropsko sodišče za človekove pravice in Evropska konvencije o človekovih pravicah: ta tečaj usposabljanja je posebej osredotočen na razmerje med Listino EU o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. zajema ustrezno sodno prakso dveh sodišč in tudi sodno prakso nacionalnih vrhovnih sodišč v zvezi s skladnostjo evropske sodne prakse.
 • Sodnik in mednarodno okolje: na srečanju se obravnava vloga sodnikov glede na sedanji razvoj na področju evropskega in mednarodnega prava. Ob tej priložnosti se o Listini EU o temeljnih pravicah razpravlja kot o evropskem instrumentu, ki prispeva k razširjenosti temeljnih pravic pri oblikovanju prava.
 • Ciklus konferenc z naslovom „Pravosodje in svoboda izražanja“: vzpostavljen v okviru projekta „JUST FREE (‚Samo svoboden‘) – 2020–2022“, ki ga financira GD za pravosodje, poteka ta niz konferenc, ki se izvajajo od septembra 2020, v obliki treh seminarjev, na katerih se obravnavajo meje svobode izražanja, pravica javnosti do obveščenosti in etika delavcev v pravni stroki v zvezi z Listino EU o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Njuna uporaba bo podprla vse konference v okviru tega projekta.

2. Nacionalna šola uprave zaporov

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je navedena kot vir za izobraževanje osebja v zaporih in njihovo podporo pri usposabljanju, tudi na področjih evropskega varstva človekovih pravic in bolj specifično pravic pridržanih oseb.

Orodja, ki prispevajo k boljšemu razumevanju Listine in njenega področja uporabe

 • Za strokovne delavce (zakonodajalec, uprava, organi kazenskega pregona, sodstvo, delavci v pravni stroki)

Orodja, ki jih je oblikovala nacionalna šola za sodnike

Nacionalna šola za sodnike zagotavlja sodnikom na svoji izobraževalni platformi začetno in nadaljnje usposabljanje s tematskim področjem in izobraževalnim kompletom, posvečenim Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (zgodovina, sodna praksa, raziskave itn.), ki se nanaša zlasti na orodja Listine, ki jih je razvila Agencija Evropske unije za temeljne pravice(Priročnik Agencije o uporabi Listine iz leta 2018).

 • Za državljane

Mreža centrov za pravno pomoč (des maisons de la justice et du droit)

S 141 enotami po vsej državi so v centrih za pravno pomoč kraji dobrodošli posamezniki, ki se jim prisluhne ter se jim zagotavljajo vodenje in brezplačne in zaupne informacije o pravicah in obveznostih državljanov. Te enote zagotavljajo lokalno pravosodno navzočnost in prispevajo k preprečevanju kriminala, podpori žrtvam in dostopu do pravnega varstva. Centri za pravno pomoč lahko uporabljajo Listino, zlasti za spodbujanje dostopa do pravnega varstva za mlade z izobraževalnimi dejavnostmi, namenjenimi šolam.

Uporaba in razširjanje orodij v zvezi z Listino, ki so jih razvile druge države članice EU ali drugi deležniki v EU

I – Varuh človekovih pravic (Le Défenseur des Droits)

V Franciji je varuh človekovih pravic neodvisni upravni organ, ustanovljen s sistemskim zakonom št. 2011-333 z dne 29. marca 2011. Vključen je bil v ustavo od njene reforme leta 2008, njegova naloga pa je obravnavanje pritožb, ki spadajo na njegovih pet področij pristojnosti: obramba pravic in svoboščin uporabnikov javnih storitev, obramba in spodbujanje koristi in pravic otroka, boj proti diskriminaciji in spodbujanje enakosti, spoštovanje etike osebe, ki opravljajo varnostne dejavnosti ter nazadnje vodenje in zaščita žvižgačev.

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki meni, da so bile njene pravice kršene, lahko vloži pritožbo neposredno pri več kot 500 pooblaščencih na celotnem ozemlju na več kot 800 lokacijah ali neposredno na sedežu prek spletnega obrazca ali z brezplačnim dopisom.

Varuh človekovih pravic ima znatna preiskovalna pooblastila. Zahteva lahko pojasnila in predložitev katerih koli informacij, pomembnih za preiskovanje in reševanje sporov, kateri koli javni ali zasebni organizaciji.

Na koncu svoje preiskave se varuh človekovih pravic zavzema za sporazumno rešitev. Skoraj 80 % vseh rešitev na pobudo institucije je uspešnih.

Sprejme lahko tudi sklep, v katerem poda posamezna ali splošna priporočila. Če o zadevi odločajo sodišča, lahko varuh človekovih pravic na vseh sodiščih predloži tudi pripombe kot amicus curiae. Varuh človekovih pravic vzporedno z svojim delovanjem na področju varstva pravic, oblikuje politiko spodbujanja enakosti in dostopa do pravic.

Varuh človekovih pravic uporablja Listino bolj omejeno, saj se ta uporablja le, ko država izvaja pravo EU (člen 51 Listine). Zato mora biti to izkazano na začetku, kar ni vedno jasno. Varuh človekovih pravic se lažje sklicuje na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in obsežno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ali na direktive EU o diskriminaciji.

Vendar pa se lahko varuh človekovih pravic na Listino včasih sklicuje poleg besedil drugih pogodb (kot je mednarodna konvencija o pravicah invalidov ali Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Včasih uporablja Listino v pritožbah, ki se nanašajo na diskriminatorne položaje, kar je eno od posebnih področij ukrepanja varuha človekovih pravic.

Tu je nekaj primerov odločb, v katerih je bila Listina uporabljena kot koristen pravni vzvod v primeru varuha človekovih pravic.

Primer 1: Zavrnitev možnosti zaposleni, da predčasno prekine svoj starševski dopust zaradi koriščenja porodniškega dopusta

Varuh človekovih pravic je prejel pritožbo, v kateri je delodajalec (glavni sklad zdravstvenega zavarovanja) zaposleni odrekel možnost, da bi predčasno prekinila svoj starševski dopust zaradi koriščenja porodniškega dopusta, ker je bila noseča po tem, ko je rodila prvega otroka [1].

Ko je varuh človekovih pravic zaslišal delodajalca, je ta priznal, da je Sodišče Evropske unije v treh primerih navedlo, da pomeni zavrnitev možnosti zaposleni, da predčasno prekine svoj starševski dopust zaradi koriščenja porodniškega dopusta, diskriminacijo na podlagi spola [2].

Vendar je zavrnil spoštovanje navedene sodne prakse, ker ni bila prenesena v francosko zakonodajo. Člen L.1225-52 zakonika o delovnih razmerjih določa dva primera, v katerih delodajalec ne more odreči predčasne prekinitve starševskega dopusta:

 • smrt otroka
 • ali znatno zmanjšanje virov v gospodinjstvu.

Zakonik o delovnih razmerjih tako ne izključuje možnosti predčasne prekinitve starševskega dopusta iz drugega razloga, če so stranke glede njega sporazumne.

Varuh človekovih pravic je moral zato glavni sklad zdravstvenega zavarovanja opozoriti, da prepoved diskriminacije pomeni prepoved na področju javnega reda, od katerega ne sme noben delodajalec odstopati. Zato je sklenil, da zavrnitev pritožničine predčasne prekinitve starševskega dopusta zaradi koriščenja porodniškega dopusta pomeni diskriminacijo na podlagi spola. V navedenem sklepu je varuh človekovih pravic svoje trditve utemeljil deloma s členi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah:

člen 33 Listine, ki jamči „varstvo družine in uskladitev družinskega in poklicnega življenja“. V zvezi s tem drugi odstavek člena 33 določa, da „[ima] [z]a uskladitev družinskega in poklicnega življenja […] vsakdo pravico do varstva pred odpustitvijo zaradi materinstva ter pravico do plačanega porodniškega in starševskega dopusta ob rojstvu ali posvojitvi otroka“.

Člen 21 Listine določa prepoved diskriminacije med drugim na podlagi spola, člen 23 pa zagotavlja enakost moških in žensk na vseh področjih.

Ta primer kaže, da lahko varuh človekovi pravic uporabi Listino takoj, ko gre za področje uporabe prava EU –, kot velja za ta primer, saj gre za področje uporabe nediskriminacije na podlagi spola na področju zaposlitve, natančneje, Direktivo 2006/54/ES –, in da se ta neposredno uporablja v nacionalnem pravu.

Primer 2 – Nezmožnost dostopa invalidov do posebnih ponudb, ki so na voljo izključno na namenskem spletnem mestu za prodajo vozovnic za vlak.

Varuh človekovih pravic je prejel pritožbo glede nezmožnosti dostopa invalidov do posebnih ponudb, ki so na voljo izključno na namenskem spletnem mestu za prodajo železniških vozovnic. Varuh človekovih pravic je zato sklenil, da je ta položaj rezultat diskriminatorne prakse v smislu:

 • uredbe o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, ki določa, da „[p]revoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja ne sme zavrniti rezervacije ali izdaje vozovnice invalidni osebi in osebi z omejeno mobilnostjo“ [3];
 • člena 21(2) Listine EU o temeljnih pravicah
 • in nazadnje francoskega zakona št. 2008-496 z dne 27. maja 2008.

Varuh človekovih pravic je zato predlagal, da podjetje, ki upravlja spletno mesto za spletno prodajo vozovnic invalidnim osebam omogoči dostop do vseh promocijskih tarif, vključno s tistimi za mednarodna potovanja. Tudi tu se Listina uporablja kot dopolnilen in zavezujoč argument:

 • dopolnilen zato, ker v pravu EU ni horizontalne direktive, ki bi prepovedovala diskriminacijo pri dostopu invalidov do blaga in storitev, in ker je uredba o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu precej omejena, zato so v členu 21 Listine navedena glavna načela nediskriminacije pri dostopu do blaga in storitev, tudi na podlagi invalidnosti,
 • in zavezujoč zato, ker podpira priporočila in odškodninske zahtevke z določitvijo neposredne uporabe.

Poleg tega varuh človekovih pravic v okviru svojega dela za spodbujanje pravne države in temeljnih pravic prek svojih partnerskih mrež (evropska mreža varuhov človekovih pravic (ENOC, ki jo upravlja evropski varuh človekovih pravic in združuje varuhe pravic otrok; Equinet, mreža protidiskriminacijskih organov v Evropi; neformalna mreža IPCAN zunanjih in neodvisnih nadzornih mehanizmov; neformalna mreža NEIWA za izmenjavo stališč o prenosu Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije)

uporablja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ustrezne direktive, precej sistemsko pa tudi Listino EU o temeljnih pravicah. V okviru teh mrež varuh človekovih pravic tesno sodeluje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA), ki je dejansko gibalo spodbujanja Listine na teh forumih.

II – Nacionalna svetovalna komisija za človekove pravice (Commission consultative nationale des droits de l’Homme)

Nacionalna svetovalna komisija za človekove pravice (CNCDH) je francoska nacionalna institucija za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, ustanovljena leta 1947. Je neodvisen upravni organ (AAI), državno telo, ki vladi in parlamentu neodvisno svetuje in daje predloge na področju človekovih pravic, humanitarnega prava in ukrepanja ter spremljanje temeljnih jamstev, podeljenih državljanom za izvajanje javnih svoboščin. Kot organ, ki ga sestavlja 64 oseb in predstavnikov organizacij civilne družbe, je izraz najrazličnejših mnenj, izraženih v Franciji v zvezi z vprašanji o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom. V okviru svojih nalog opozarja javnost in ozavešča splošno javnost. Sodeluje tudi pri izobraževanju in spremljanju na področju spremljanja človekovih pravic.

Leta 2018 je CNCDH v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice pripravilo dvominutni video s predstavitvijo orodja:

2 minutes to understand the Charter of Fundamental Rights YouTube (Dve minuti za razumevanje Listine EU o temeljnih pravicah, YouTube)

2-minutes-pour-comprendre-la-charte-des-droits-fondamentaux-de-lunion-europeenne Site CNCDH

Treba je opozoriti, da bo Listina vključena v spletno mesto CNCDH med „vire“ z opisnim oknom, ki ga bo mogoče odpreti in na katere se redno sklicuje v svojih poročilih in mnenjih.[1] Odločba 2019-183 z dne 24. oktobra 2019 v zvezi z zavrnitvijo možnosti s strani delodajalca zaposleni, da predčasno prekine svoj starševski dopust zaradi koriščenja porodniškega dopusta.

[2] (Sodba Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Kiiski/Tampereen Kaupunki, C-116/06, sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. februarja 2014 v združenih zadevah C-512/11 in C-513/11, YTN in DST, in sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. maja 2019 v zadevi C-486/18).

[3] Člen 19(2) Uredbe (ES) št. 1971/2007 z dne 23. oktobra 2007.

Zadnja posodobitev: 24/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.