Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Uporaba Listine in ozaveščenost o njej v vaši državi

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej

V sodni praksi ustavnega sodišča je opiranje na Listino razvijajoča se praksa. Redna sodišča se v svojih sodbah prav tako sklicujejo na določbe Listine. Ta trend je povezan z večjim številom tečajev in seminarjev o temah, povezanih s pravicami, ki so podeljene sodnikom v različnih oblikah.

Nacionalni inštitut za sodnike in tožilce (Institutul Național al Magistraturii) je razvil programe, s katerimi se zagotavljajo informacije o pravu EU in sodni praksi Sodišča EU v tesni povezavi s sodno prakso ESČP s posebnim poudarkom na pravosodnem sodelovanju. Teh tečajev se udeležujejo bodoči tožilci in sodniki. Sodniki in tožilci, ki opravljajo funkcijo, se teh tečajev udeležujejo v okviru nadaljnjega izobraževanja. Nedaven primer v zvezi s tem je spletni seminar o uporabi Listine v azilnih postopkih.

Listina je vključena v učni načrt pravnih fakultet in drugih univerz v Romuniji ter v učne načrte, ki jih izvaja nacionalni inštitut za sodnike in tožilce.

Drugi romunski javni organi uporabljajo določbe Listine pri oblikovanju politik (na primer politike zaposlovanja in brezposelnosti, politike trajnostnega razvoja) ali pri obrazložitvi uporabe kazni (glej na primer prakso nacionalnega sveta za preprečevanje diskriminacije (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării)). Charterpedia in na splošno podatki, ki jih zagotavlja Agencija Evropske unije za temeljne pravice v vseh oblikah, so zelo uporabni instrumenti, ki služijo kot opora, na primer pri delu ministrstva za notranje zadeve (Ministerul Afacerilor Interne). Ministrstvo za notranje zadeve ima lastne enote za izobraževanje, ki zagotavljajo izobraževanje o človekovih pravicah za organe kazenskega pregona. Ta izobraževanja se dotikajo vseh mednarodnih instrumentov za varstvo človekovih pravic, vključno z Listino.

Med ukrepi, ki morajo izpolnjevati predpogoj za „dejansko uporabo in izvajanje Listine EU o temeljnih pravicah“, je ministrstvo za evropska sredstva (Ministerul Fondurilor Europene) pristojno tudi za zagotavljanje, da so vzpostavljeni učinkoviti mehanizmi za zagotavljanje skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah, kot je določeno v Prilogi III k predlogu uredbe o skupnih določbah. V zvezi s tem je generalni direktorat za načrtovanje in koordinacijo sistema (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) pripravil Smernice za uporabo Listine EU o temeljnih pravicah pri izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Smernice), katerih namen je pomagati zaposlenim na ministrstvu za evropska sredstva (Ministerul Fondurilor Europene), pristojnim ministrstvom, pooblaščenim za upravljanje evropskih sredstev, agencijam in drugim javnim organom v fazah načrtovanja in izvajanja za proračunska leta 2021–2027, ter potencialnim upravičencem, ki zaprošajo za financiranje iz sredstev EU, pri dejanski uporabi in izvajanju določb Listine EU o temeljnih pravicah. Ministrstvo meni, da sta pomembna reden dialog o uporabi Listine in institucionalna pomoč EU v zvezi s tem.

Orodja za boljše razumevanje Listine in tega, kdaj se uporablja

Charterpedia in na splošno gradivo FRA v zvezi z Listino so uporabni instrumenti. Ministrstvo za notranje zadeve je na primer navedlo, da uporablja gradivo FRA.

Uporaba in razširjanje orodij v zvezi z Listino, ki so jih razvile druge države EU ali drugi deležniki v EU

Glej odgovor na vprašanje št. 2 – instrumenti, ki jih je razvila FRA, so ustrezni in se uporabljajo.

Sodelovanje z deležniki za spodbujanje uporabe Listine EU o temeljnih pravicah in ozaveščenosti o njej

Primeri sodelovanja zagovornikov pravic in nacionalnih organov, ki prispevajo k večji ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Spletni seminar, ki ga je nedavno, tj. junija 2020, organiziral nacionalni inštitut za sodnike in tožilce v zvezi z uporabo Listine v azilnih postopkih, je primer takega sodelovanja. Tega dogodka se je udeležilo več nacionalnih in mednarodnih NVO, vključno z odvetniško zbornico v Bukarešti.

Leta 2019 in 2020 je romunski inštitut za človekove pravice (Institutul Român pentru Drepturile Omului) razvil in zagotovil vrsto tečajev, zasnovanih za različne poklicne kategorije, od katerih se zaradi specifičnosti njihovega dela zahteva, da se seznanijo s človekovimi pravicami in jih uporabljajo. Tečaji so se nanašali na določbe Listine. Te so bile temeljito proučene in o njih se je razpravljalo na tečajih, namenjenih mejni policiji (ki so bili organizirani znotraj generalnega inšpektorata policije (Inspectoratul General al Poliției) in trem drugim krajevnim inšpektoratom: Temišvar, Giurgiu, Constanta), na temo človekovih pravic v okviru nezakonite migracije (s sklicevanjem zlasti na člene 2, 3, 4, 6 in 35 Listine).

Tečaji, ki so potekali leta 2019, so na voljo tukaj.

Poleg tega, kar zadeva vprašanje preprečevanja mučenja ter nečloveškega in poniževalnega kaznovanja ali ravnanja, so bile določbe Listine vključene v tečaje, razvite za agente v nacionalnih centrih za pridržanje in pripor.

Ob 10. obletnici sprejetja Listine je bil organiziran tečaj, na katerem se je na delavnicah, namenjenih učiteljem in šolskim inšpektorjem v okrožju Vâlcea, razpravljalo o določbah Listine, zlasti tistih o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov.

Leta 2020 se je Listina spodbujala z izobraževanji, namenjenimi policistom iz nacionalnih centrov za pridržanje in pripor, inšpektoratom mejne policije in odvetnikom.

Tečaji, ki so potekali leta 2020, so na voljo tukaj.

Primeri sodelovanja nacionalnih organov in akademikov, ki prispevajo k večji ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Vsi zgoraj navedeni tečaji, ki jih je organiziral romunski inštitut za človekove pravice, so bili oblikovani v sodelovanju z naslednjimi javnimi institucijami in partnerji iz izobraževalnega/akademskega okolja:

  • inštitut za študije javnega reda(Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (preprečevanje mučenja ter nečloveškega in poniževalnega ravnanja za zaposlene nacionalnih centrov za pridržanje in pripor);
  • romunska mejna policija (Poliția Română de Frontieră), generalni inšpektorat za priseljevanje (Inspectoratul General pentru Imigrări), protikorupcijski direktorat (Direcția Anti-corupție) ministrstva za notranje zadeve (v okviru skupnega akcijskega načrta generalnega protikorupcijskega direktorata (Direcția Generală Anticorupție – DGA) – generalnega inšpektorata romunske mejne policije (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) – generalnega inšpektorata za priseljevanje – IGI za preprečevanje korupcije v okviru nezakonitega priseljevanja);
  • srednje šole, šole, nacionalni centri za usposabljanje učiteljev, vključeni v usposabljanje učiteljev iz nacionalnega izobraževalnega sistema.

Glej tudi odgovor na vprašanje št. 1 – Listina je vključena v učni načrt predmetov pravo EU in mednarodno javno pravo na pravnih fakultetah v Romuniji.

Primeri nevladnih pobud, ki spodbujajo uporabo Listine in ozaveščanje o njej v vaši državi

  • Romunski inštitut za človekove pravice nenehno spodbuja uporabo Listine in ozaveščenost o pravicah, ki jih ta zagotavlja.
  • Zveza Civil Liberties Union for Europe je NVO z uradi v več državah, vključno z Romunijo. Spletišče je prevedeno v romunščino in vsebuje smernice glede uporabe Listine.
Zadnja posodobitev: 25/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.