Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Španija

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej.

Vsebino zagotavlja
Španija

Znotraj izvršilne veje oblasti in uprave sta ozaveščenost o Listini in njena uporaba zelo neenakomerni.

Kadar koli vlada potrdi svojo zavezo človekovim pravicam, omeni pomen Listine. Tako kot ob dnevu človekovih pravic 10. decembra.

Uporaba Listine s strani ministrstva za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje iz očitnih razlogov izstopa.

Na spletnem mestu je potrjena zaveza Španije k spodbujanju in varstvu človekovih pravic s poudarkom, da je Listina EU o temeljnih pravicah del nacionalnega pravnega sistema Španije in dopolnjuje seznam pravic in svoboščin španske ustave.

Ministrstvo za notranje zadeve Listino zelo dobro pozna v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva (akcijski načrt za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio] (2019)), azilom (urad za azil in za begunce [Oficina de Asilo y Refugio] ter generalni poddirektorat za mednarodno zaščito [Subdirección General de Protección Internacional]) ter varstvom podatkov (obveščevalni center za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada]).

Leta 2014 je bilo sprejeto navodilo št. 16/2014 sekretariata za varnost, s katerim je bil potrjen akcijski protokol varnostnih sil o kaznivih dejanjih iz sovraštva in ravnanjih, s katerimi se kršijo pravni predpisi o diskriminaciji (Protocolo de actuación de las /fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de „delitos motivados por el odio“ y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación). To navodilo je bilo naslednje leto spremenjeno z navodilom št. 16/2015, ki je bilo rezultat različnih zakonodajnih reform. Zgoraj navedeni protokol je bil posebej naveden v zbirki najboljših praks iz celotne Evropske unije za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva. Zbirko je objavila Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Ta vsebuje ukrepe in postopke, ki so jih pripravile države članice EU za boj proti „kaznivim dejanjem iz sovraštva“, in čeprav je bila Listina Evropske unije o temeljnih pravicah eden od glavnih predpisov, uporabljenih v zbirki, ni bila deležna veliko pozornosti: besedilo protokola.

Isti državni sekretariat za varnost pri ministrstvu za notranje zadeve je odobril akcijski načrt za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio), na podlagi katerega nacionalna policija sodeluje v programih Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za usposabljanje in izmenjave najboljših praks med državami članicami: besedilo akcijskega načrta.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za področje človekovih pravic in Listini posveča posebno pozornost pri pripravi osnutkov zakonov tako v obrazložitvenih memorandumih kot tudi pri pripravi poročil o oceni učinka zakonodaje, zlasti pri prenosu evropskih direktiv, prilagajanju španskega pravnega sistema evropskemu pravu ali skladnosti mednarodnih pogodb ali konvencij na tem področju, katerih podpisnica je Španija.

Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti uradu za usklajevanje in kakovost zakonodaje (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) (znotraj ministrstva za urad predsednika vlade, odnose s parlamentom in demokratično zavest [Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]), ustanovljenem leta 2017 s ciljem zagotoviti usklajevanje in kakovost zakonodajne dejavnosti, ki jo izvaja vlada. Kot del te splošne naloge mora v skladu s členom 26(9) zakona št. 50/1997 z dne 27. novembra 1997 proučiti „skladnost zakonodajne pobude s preostalim nacionalnim pravnim sistemom in tudi pravnim sistemom Evropske unije“. Urad je nedavno začel v svojih poročilih zahtevati, da se v poročilih o oceni učinka zakonodaje prouči, ali je osnutek zakonodaje skladen z Listino. Zato se zdi, da bi ta urad lahko imel zelo pomembno vlogo pri spodbujanju upoštevanja Listine pri pripravi osnutkov zakonodaje, kar bi pripeljalo do večje ozaveščenosti pomena Listina v vseh ministrstvih izvršilne veje oblasti.

Listina je tudi pomemben dejavnik, ki se upošteva pri odločanju o tem, ali bi morala država Španija sodelovati pri predhodnem odločanju sodišč drugih držav članic, kakor je odločala v zvezi s prepovedjo mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (člen 4 Listine o pogojih pridržanja v zadevah v zvezi z odvzemom prostosti C-128/18 z dne 15. oktobra 2019, C-220/18 PPU z dne 25. julija 2018 in C-496/16 z dne 15. novembra 2017), spoštovanjem zasebnega in družinskega življenja ter varstvom osebnih podatkov (člena 7 in 8 Listine, zadeva C-73/16 z dne 27. septembra 2017), z enakostjo pred zakonom ter prepovedjo diskriminacije (člena 20 in 21 Listine, zadeva C-205/15 z dne 30. junija 2016) ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47 Listine, zadeva C-73/16 z dne 27. septembra 2017).

Ob dnevu Evrope 9. maja je španska zveza občin in pokrajin (Federación Española de Municipios y Provincias) izdala manifest za lokalno in regionalno Evropo (Manifiesto por una Europa local y regional), v katerem je predlagala: „spodbujanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in tudi poučevanje zgodovine EU v šolah v vseh državah članicah ter izboljšanje znanja o delovanju institucij. Pomembno je predstaviti ustrezne finančne in pravne pogoje, da bi se zagotovilo, da imajo vsi učenci in dijaki med celotnim šolanjem priložnost obiskati evropske institucije.“

V zakonodajni skupščini se obrazložitvene izjave zakonov včasih nanašajo na Listino; v parlamentarnih razpravah se EKČP in sodbe ESČP pogosto uporabljajo kot podlaga ali merilo, za razliko od Listine ali sodb Sodišča, ki se na splošno ne uporabljajo tako pogosto; vendar se Listina uporablja čedalje pogosteje, čeprav zagotovo ne v širšem smislu. O naklonjenosti španskih poslancev Evropi ni nobenega dvoma, vendar bi bilo koristno, če bi se jim zagotovila boljše usposabljanje ali znanje, ki bi bila lažje razpoložljiva in dostopna, vendar na tem področju vedno obstajajo možnosti za izboljšave, kot je navedeno spodaj. Spremljanje dela skupnega odbora za Evropsko unijo (Comité Mixto para la Unión Europea) kaže (skupna komisija za Evropsko unijo [Comisión Mixta para la Unión Europea]), da Listina ni eno od vprašanj, ki bi mu bilo pri njegovem delu namenjeno največ časa.

Skupna komisija španskega poslanskega kongresa za Evropsko unijo (Skupna komisija za Evropsko unijo) bi lahko redno spremljala zadeve v zvezi z Listino, kot sta sprejetje evropske zakonodaje, pomembna sodna praksa itn.

Znotraj pravosodja je Agencija Evropske unije za temeljne pravice „priznala čedalje pomembnejšo vlogo nacionalnih sodišč pri zagotavljanju učinkovitosti Listine“. Ozaveščenost o Listini se med sodniki povečuje, čeprav Listina v programih državnih preskusov znanja prihodnjih sodnikov ni deležna velike pozornosti. Študij Listine je bil uveden v program v študijskem letu 2016, znotraj predmeta, v katerem se obravnavajo pogodbe o človekovih pravicah, skupaj s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, drugimi pogodbami Združenih narodov ter Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Listina je postala del predmeta o pravu Evropske unije šele leta 2020.

Ko kandidati opravijo sprejemni izpit za poklicno pot v pravosodju, organizira pravni kolidž (povezan s splošnim sodnim svetom) delavnice (učni načrt [el plan de enseñanza]) za poglobitev znanja o ključnih zadevah, kot so zadeva Familiapress (zadeva C-368/95 z dne 26. junija 1997), zadeva Grogan (C-159/90 z dne 4. oktobra 1991), zadeva García Avello (C-148/02 z dne 2. oktobra 2003) in zadeva Kücükdeveci (C-555/07 z dne 19. januarja 2010). Poglobljeno se proučujejo druge ključne zadeve v zvezi z Listino, kot so zadeva Fransson (C-617/10 z dne 26. februarja 2013), zadeva Melloni (C-399/11 z dne 26. februarja 2013), združeni zadevi Aranyosi in Căldăraru (C-404/15 z dne 5. aprila 2016 in C-659/15 PPU z dne 3. marca 2016) ter združeni zadevi N.S. in M.E. (C-411/10 z dne 21. decembra 2011 in C-493/10 z dne 22. septembra 2011).

Število različnih tečajev nadaljnjega usposabljanja o pravu Evropske unije, ki jih sodnikom zagotavlja splošni sodni svet, se je od leta 2010 povečalo, vendar pa ni nobenih tečajev, ki bi bili izključno posvečeni Listini; vseeno pa je Listina od leta 2018 začela imeti vodilno vlogo na tečajih o evropskem pravu. Poleg tega potekajo tečaji o temeljnih pravicah ali vplivu evropskega prava na nekatera področja prava, pretežno na upravno pravo, socialno pravo in tudi kazensko pravo.

Orodja, ki prispevajo k pojasnitvi Listine in njenega področja uporabe

Vse več je publikacij in orodij, v katerih je pojasnjeno, iz česa je Listina sestavljena in kako bi jo bilo treba izvajati. Nekateri primeri so navedeni spodaj in odražajo različna pooblastila, ravni uprave in civilne družbe.

Vrhovno sodišče je pripravilo zbirko sodne prakse ustavnega sodišča o pravu Evropske unije [Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea], v kateri je en oddelek posvečen „(D) Razmerju med ustavo in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“, v njem pa se obravnavajo vprašanja, kot so „elementi skupne razlage“ in „razhajanja“.

Katalonski inštitut za človekove pravice (Institut de Drets Humans de Catalunya) je skupaj s splošnim sodnim svetom organiziral tečaj o Listini EU o temeljnih pravicah za državne tožilce in člane sodstva [La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura], s poudarkom na pravni praksi, da bi se državnim tožilcem in članom sodstva zagotovila orodja za lažjo uporabo pravnega okvira temeljnih pravic, s čimer bi se razširjale informacije o področju uporabe Listine.

Lokalni madridski organ je izdal digitalno publikacijo z naslovom Evropa, kakršno želimo. 20 listin za Evropo (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa), ki vključuje glavna evropska besedila o službah in pravicah, seveda tudi Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (str. 20–31).

Španska odvetniška zbornica (Consejo General de la Abogacía), poklicni subjekt javnega prava, ki združuje poklicna združenja odvetnikov, je na svoje spletno mesto vnesla prispevek, v katerem je pojasnjena uporaba Listine EU o temeljnih pravicah.

Zveza združenj za preprečevanje zlorab otrok (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil – FAPMI) na svojem spletnem mestu podrobno pojasnjuje informacije, potrebne za razumevanje Listine, z navedbo osnovnih podatkov, podrobnega opisa in tematskih področij.

Sodelovanje z deležniki za spodbujanje uporabe Listine EU o temeljnih pravicah in ozaveščenosti o njej

Madridski lokalni organ je odobril vključitev teme o Evropski uniji v program, ki ga uporabljajo srednje šole in vključuje tudi Listino EU o temeljnih pravicah.

Primeri nevladnih pobud, namenjenih spodbujanju uporabe Listine in ozaveščenosti o njej v vaši državi

Španski odbor predstavnikov invalidov (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI), platforma, ustanovljena leta 1997 za zastopanje, zagovorništvo in ukrepanje španskih invalidov, je večkrat pozvala organe, naj izboljšajo njihove pravice, in se v zvezi s tem v stikih z nacionalnimi organi sklicevala na Listino.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.