Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Uporaba Listine in ozaveščenost o njej v vaši državi

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej

Vlada je v svoji nacionalni strategiji na področju človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: strategija na področju človekovih pravic, sporočilo vlade 2016/17:29) ugotovila, da je treba oceniti uporabo Listine. Univerza v Uppsali je leta 2017 dobila nalogo, da pripravi pregled uporabe Listine. Del naloge je bil osvetliti, v katerih zadevah in kako Listino uporabljajo sodišča, vključno z zbiranjem statističnih podatkov o številu sodb, ki se sklicujejo na Listino. Analiza, ki je bila predložena 31. decembra 2017, izvedena pa je bila med drugim v posvetovanju z nacionalno sodno upravo (Domstolverket), je pokazala, da je Listino večkrat uporabilo več sodišč. Sklicevanje na Listino je običajno, kadar je zadeva povezana z EKČP in/ali drugim pravom EU. Nekaj členov je bilo uporabljenih širše, in sicer načelo ne bis in idem (člen 50) in druge procesne pravice.

V povezavi z vladno strategijo na področju človekovih pravic (glej zgoraj) je Univerza v Uppsali dobila nalogo, da pripravi dejavnosti razvoja znanj in spretnosti za državne uslužbence. Univerza zagotavlja brezplačne programe usposabljanja, ki potekajo prek spleta ali pa jih gostijo posamezni organi. Ti programi vključujejo usposabljanje o uporabi Listine.

Nacionalna sodna uprava prispeva k znanju o uporabi Listine na Švedskem z glasilom o pravu EU, ki izhaja desetkrat na leto. Glavni namen glasila je osvetliti in ponazoriti pomen prava EU s selektivnim spremljanjem sodne prakse Sodišča Evropske unije ter spremljanjem uporabe prava EU na švedskih sodiščih in poročanjem o njej. Sodna praksa Sodišča Evropske unije ima seveda pomembno vlogo pri uporabi prava EU. Zato ni dvoma, da sodna praksa Sodišča vpliva tudi na vsebino pravic, določenih v Listini. V okviru tega je glasilo o pravu EU, zlasti zaradi spremljanja zadevne sodne prakse Sodišča Evropske unije, pomemben instrument za ozaveščanje zadevnega osebja na švedskih sodiščih in širše javnosti o pravu EU ter s tem o temeljnih pravicah, določenih v Listini. Dejstvo, da ima Sodišče Evropske unije zelo širok pogled na področje uporabe prava EU in s tem tudi Listine, dodatno poudarja pomen nenehnega spremljanja in dajanja splošnih smernic v zvezi z odločitvami, ki so z vidika švedskih sodišč najpomembnejše/najbolj odločilne na področju prava EU. To področje prava je namreč dinamično in se nenehno razvija.

Seznam povezav do pravnih virov s področja človekovih pravic na intranetnem spletišču švedskih sodišč zagotavlja informacije o vseh zadevnih organih, institucijah ter dokumentih in pravnih aktih, ki se nanašajo na človekove pravice. Nacionalna sodna uprava s posredovanjem teh informacij zagotavlja, da ima osebje švedskih sodišč ustrezen dostop – ki se nenehno posodablja – do podatkovne zbirke, ki vsebuje ključne informacije o Listini in drugi zadevni zakonodaji v zvezi s človekovimi pravicami.

Akademija za usposabljanje v pravosodju (Domstolsakademin) in enota za izobraževanje (Enheten för lärande) sta odgovorna za razvoj znanj in spretnosti med zaposlenimi na švedskih sodiščih. To vključuje usposabljanje v zvezi s sodno dejavnostjo imenovanih sodnikov, tehničnih svetovalcev, uradnikov poročevalcev, notarjev, poročevalcev in pravnikov redaktorjev ter usposabljanje, ki ni povezano s sodno dejavnostjo. Tečaji usposabljanja pokrivajo najrazličnejše teme, kot so kazensko pravo, družinsko pravo, zemljiško in okoljsko pravo, davčno pravo, pravo socialne varnosti, migracijsko pravo ter procesno in upravno procesno pravo. Poleg tega je prilagojeno usposabljanje namenjeno na primer vodstvenemu kadru in sodnim uradnikom. Listina se na usposabljanjih obravnava neposredno (z usposabljanjem o sami Listini) in posredno (v okviru usposabljanja, pri katerem sta Listina in vidik temeljnih pravic pomembna glede na tematiko). Usposabljanja za bodoče sodnike na primer vključujejo pregled temeljnih vidikov Listine in njene povezave z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kar vključuje člene, sodno prakso in pisanje sodnih odločb. Udeleženci se usposabljajo tudi za iskanje v podatkovnih zbirkah prava EU. Imenovanim sodnikom je med drugim namenjeno spletno usposabljanje o evropskem pravu, v okviru katerega se obravnava tudi Listina. Listina se obravnava tudi na usposabljanjih na drugih področjih, kot sta kazensko pravo in upravno procesno pravo. Prav tako se Listina poudarja, ko imenovani sodniki in osebe, ki se usposabljajo za sodnike, odpotujejo na študijske obiske v Evropo. Taka potovanja vključujejo obiske na Sodišču Evropske unije in Evropskem sodišču za človekove pravice. Listina se preučuje v okviru številnih usposabljanj, namenjenih drugim zaposlenim na sodiščih in vsem kategorijam osebja. Taki primeri so začetno usposabljanje za nove zaposlene in tečaji komuniciranja z javnostjo, o medijih, GDPR, uporabi tolmaških storitev in enakosti ter obveščanju javnosti in zaupnosti.

Orodja, ki prispevajo k boljšemu razumevanju Listine in njenega področja uporabe

  • za strokovne delavce (zakonodajalec, uprava, organi kazenskega pregona, sodstvo, delavci v pravni stroki)
  • za državljane

Uporaba in spodbujanje orodij v zvezi z Listino, ki so jih razvile druge države EU ali drugi deležniki v EU

Priročnik „Fundamental Rights Training for Border Guards“ (Priročnik za usposabljanje mejnih policistov o temeljnih pravicah, Frontex, 2013), v katerem se Listina navaja kot orodje za krepitev vzajemnega spoštovanja in sodelovanja, se uporablja pri usposabljanju za osebje mejne policije v agenciji Frontex.

Sodelovanje z deležniki za spodbujanje uporabe Listine EU o temeljnih pravicah in ozaveščenosti o njej

Primeri sodelovanja med zagovorniki pravic in nacionalnimi organi, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Primeri sodelovanja med nacionalnimi organi in akademiki, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Kot je navedeno zgoraj, je Univerza v Uppsali dobila nalogo, da pripravi dejavnosti razvoja znanj in spretnosti za državne uslužbence. V okviru te naloge ponuja operativno usposabljanje za javne organe. Univerza to usposabljanje razvija v tesnem posvetovanju z zadevnim organom. Več informacij o usposabljanju, ki ga zagotavlja Univerza v Uppsali, je na voljo na https://mr-forum.se/.

Primeri nevladnih pobud, namenjenih spodbujanju uporabe Listine in ozaveščenosti o njej v vaši državi

Zadnja posodobitev: 26/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.