EU-ländernas bästa praxis för stadgan

I detta avsnitt beskrivs medlemsstaternas initiativ för att i respektive land främja användningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och medvetenheten om den.

Syftet är att ge följande information:

  • Exempel på statliga initiativ från alla medlemsstater som aktivt främjar stadgans användning och medvetenheten om den bland lagstiftare, förvaltning, brottsbekämpande organ och rättsväsende.
  • Exempel på hur medlemsstaterna informerar sina medborgare om deras rättigheter enligt stadgan och hur de samarbetar med olika aktörer, t.ex. civilsamhällets organisationer, nationella människorättsinstitutioner, jämställdhetsorgan eller den akademiska världen för att stadgan ska tillämpas på korrekt sätt.
  • Exempel på andra initiativ än de statliga som främjar stadgans användning och medvetenheten om den.
Senaste uppdatering: 17/02/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.