EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Grekland

Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet.

Innehåll inlagt av
Grekland

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) är en integrerad del av den grekiska rättsordningen, vilket grekiska domare också anser. En överträdelse av stadgan kan prövas vid Högsta förvaltningsdomstolen (Symvoúlio tis Epikrateías) och Högsta domstolen (Áreios Págos). Alla offentliga tjänstemän, i synnerhet företrädare för polisen i egenskap av brottsbekämpande myndighet, måste tillämpa de konstitutionella, straffrättsliga och praktiska bestämmelserna om mänskliga rättigheter på ett korrekt sätt.

Grekland har ett nära samarbete med internationella organisationers kontrollorgan och gör stora ansträngningar för att garantera de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang tar Grekland regelbundet institutionella initiativ för att uppfylla kriterier och åtaganden i enlighet med internationella överenskommelser om skydd av dessa rättigheter, däribland stadgan. Ett exempel på detta är lag 4443/2016 om säkerställande av lika behandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, vilken direkt hänvisar till kraven i stadgan och särskilt artikel 21 i denna.

Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den gäller

Inom ramen för sitt samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) sänder Högsta domstolens allmänna åklagarmyndighet (Eisangelía Areíou Págou), när så är möjligt, FRA:s handböcker till alla allmänna åklagare vid appellationsdomstolarna (Eisangelíes Efetón) och förstainstansdomstolarna (Eisangelíes Protodikón) i Grekland. Efter att en grekisk sakkunnig meddelat FRA om saken får dessa allmänna åklagare även e-post innehållande FRA:s länkar till dess nyligen offentliggjorda handböcker om frihetsberövande och alternativa åtgärder, offer för våldsbrott, minderåriga, skydd av utsatta grupper och minoriteter osv. Dessutom skickas FRA:s årsrapport via e-post till alla allmänna åklagare vid appellationsdomstolarna och förstainstansdomstolarna.

Som en fortsättning på samarbetet mellan Högsta domstolens allmänna åklagarmyndighet (som partner) och Europeiska nätverket för rättslig utbildning kan Greklands allmänna åklagare delta i studiebesök vid EU:s institutioner, Europeiska unionens domstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och FRA.

Skrivelser från Högsta domstolens allmänna åklagarmyndighet som berör beslut som fattats av Europadomstolen och som vänder sig till Greklands allmänna åklagare vid appellationsdomstolarna och förstainstansdomstolarna publiceras på webbplatsen för Högsta domstolens allmänna åklagarmyndighet. Syftet är att tillhandahålla allmänna riktlinjer så att det i samband med dessa beslut inte sker överträdelser av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Med jämna mellanrum sammanställer den grekiska polismyndigheten mer specifika handböcker och riktlinjer för sin personal om skydd av och respekt för mänskliga rättigheter.

Särskilt kan anges att staten och särskilt dess olika organ enligt skrivelse nr 7100/25/14-δ΄ av den 8 november 2014 om hantering av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering i polisarbetet, utfärdad av Greklands rikspolischef, har som skyldighet att i sin myndighetsutövning inte kränka den allmänna mänskliga värdigheten, oavsett vilka särskiljande drag en person kan ha, och att vidta aktiva åtgärder för att förhindra sådana kränkningar.

I presidentdekret 254/2004 om uppförandekoden för personal inom brottsbekämpande myndigheter fastställs inte bara den allmänna skyldigheten att respektera den mänskliga värdigheten och skydda de mänskliga rättigheterna, utan även särskilda bestämmelser om uppträdande i polisarbetet, alltid utifrån ett människorättsperspektiv.

Den grekiska polisen har vid olika tillfällen försetts med handböcker såsom ”Grekiska polisens uppförandekod gällande religiösa och utsatta sociala grupper”, ”Hatpropaganda: rasismens väg i offentliga uttalanden” med stöd från justitieministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis) och Europarådet, ”Polisarbete vid hatbrott mot homosexuella, bisexuella, transsexuella och intersexuella personer (hbti-personer)” från Europarådet, ”Den offentliga förvaltningens strategi vid rasistiska brott” från det nationella rådet mot rasism och intolerans samt ”Handbok för interkulturell fortbildning” från Centret för säkerhetsstudier.

I detta hänseende driver de olika instanserna och myndigheterna kampen mot rasistiskt våld för att effektivt bekämpa brott som misstänks ha rasistiska motiv eller grunder och som riktar sig till särskilda personer eller grupper av personer. Vidare har inrättningar för hantering av våld i hemmet etablerats i hela Grekland med uppdraget att agera effektivt när sådant våld inträffar och skydda de utsatta.

Vad gäller utbildning av polispersonal i ämnen som rör skyddet av mänskliga rättigheter ingår studier om mänskliga rättigheter som ett separat ämne i kursplanen för grundutbildningen vid de grekiska polisskolorna. (Som en vägledning kan anges att följande ämnen ingår i kursplanen: internationellt skydd av mänskliga rättigheter, skydd av rättigheter i EU, organ och berörda personer på området för grundläggande rättigheter, rasism och främlingsfientlighet, individuell frihet och säkerhet, skydd av barn, kvinnor och anställningsförhållanden, förbud mot tortyr, minoriteter osv.).

På området för fortbildning deltar personal vid den grekiska polisen regelbundet i särskilda utbildningar och seminarier, både i Grekland och utomlands, om de rättsliga ramarna för skydd av mänskliga rättigheter (t.ex. identifiering av motiv bakom rasistiskt våld, mänskliga rättigheter och polisens yrkesetik, grundläggande rättigheter och polisens etiska grundsyn, tillvägagångssätt och behandling i fråga om utsatta sociala grupper, hantering av våld i hemmet och skydd av de utsatta osv.)

Utöver det ovanstående samarbetar den grekiska polisen med andra organ och myndigheter som arbetar för att främja respekten för och skyddet av mänskliga rättigheter i polisarbetet (exempelvis Europarådets europeiska kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden, FRA, grekiska ombudsmannens (Synígoros tou Políti) nationella mekanism för utredning av godtyckliga ageranden, grekiska generalsekretariatet för familjepolitik och jämställdhet, grekiska nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou) samt icke-statliga organisationer såsom The Smile of the Child och European Anti-Violence Network som verkar inom ramen för hantering av våld i hemmet.).

Som en del i den nya strategin för stadgan har kommissionen uppmanat medlemsstaterna att bland annat utse en kontaktpunkt för stadgan i syfte att underlätta samordning och samarbete. Justitieministeriet har svarat på denna uppmaning genom att utse en kontaktpunkt inom ministeriet för att utöka dess medverkan och bidrag till att nationella organ genomför stadgan. Kontaktpunkten är justitieministeriets direktorat för mänskliga rättigheter och benådande. Initiativet grundar sig på ett samarbete mellan justitieministeriet och utrikesministeriets enhet för unionsrätt. Syftet med kontaktpunkten är dels att underlätta spridningen av information och bästa praxis om stadgan och dels att samordna arbetet med att utveckla initiativ för ett effektivt genomförande av stadgan i Grekland. Grekland fick beröm för detta initiativ under en videokonferens som hölls av arbetsgruppen för grundläggande rättigheter, medborgerliga rättigheter och fri rörlighet för personer, och de andra medlemsstaterna uppmanades att införa samma system.

Vidare skickades en begäran till generaldirektören för nationella domarskolan om att en kurs i stadgan och seminarier om dess praktiska genomförande skulle ingå i kursplanen för läsåret 2021/2022. Generaldirektören svarade att justitieministeriets initiativ till ett effektivt genomförande av stadgan i syfte att förstärka Greklands trovärdighet och internationella roll var utmärkt, och han betonade att nationella domarskolan skulle ge sitt stöd till detta. Enligt uppgift har en kurs om Europakonventionen och stadgan redan införlivats i kursplanen för förberedande utbildning vid skolans alla avdelningar. Seminarier om förstärkning av stadgans genomförande som riktar sig till aktiva domare och allmänna åklagare har i samarbete med Europeiska kommissionen planerats för 2021/2022.

Slutligen har en arbetsgrupp för stadgan inrättats med deltagare från justitieministeriet, biträdande justitieminister G. Kotsas kansli, justitieministeriets generalsekretariat, generalsekretariatet för rättsliga och parlamentariska frågor och enheten för unionsrätt vid utrikesministeriets särskilda avdelning för rättsliga frågor.

Då det är av högsta prioritet för Grekland att effektivt genomföra stadgan utifrån kommissionens rekommendationer, något som återspeglas i landets nya strategi, övervägs nya initiativ för hur denna målsättning ska uppnås. Exempel på detta är att inrätta en mekanism till stöd för kontaktpunkten med deltagare från olika ministerier och att öka medvetenheten och kunskaperna inom juristkåren om frågor kring genomförandet av stadgan med hjälp av seminarier och föreläsningar ledda av specialiserade grekiska och utländska rättstillämpare och domare vid Europeiska unionens domstol. Andra exempel är ständig kontroll av den rättspraxis som tillämpas av Europeiska unionens domstol och Europadomstolen i fråga om dess utveckling och räckvidd, fortsatt samarbete med andra inhemska människorättsorgan samt ytterligare insatser för komplettering av konsekvensanalysen av lagstiftningen när det gäller bestämmelser med anknytning till stadgan, efter samråd med det ministerium som ansöker om detta.

Användning och främjande av verktyg som rör stadgan och som har utvecklats av andra EU-länder eller andra aktörer i EU

Samarbete med berörda parter för att främja användningen av och medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Exempel på samarbete mellan människorättsförsvarare och nationella myndigheter för att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

Justitieministeriet

Grekiska generalsekretariatet för familjepolitik och jämställdhet – Centrum för rådgivning till kvinnor som utsatts för våld

Grekiska ombudsmannen

Forskningscentret för jämställdhet (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Nationella centret för social solidaritet (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Grekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – Grekiska avdelningen (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Exempel på samarbete mellan nationella myndigheter och den akademiska världen vilket bidrar till att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

-

Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan i ditt land

Grekiska dataskyddsmyndigheten (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) verkar inom den särskilda lagstiftningsramen för skydd av personuppgifter. I detta sammanhang, och särskilt i samband med yttranden och undersökningar, hänvisar dataskyddsmyndigheten till och åberopar huvudsakligen artikel 8 i stadgan om skydd av personuppgifter och artikel 7 i densamma om respekt för privatlivet och familjelivet.

Vidare upprätthåller myndigheten sitt sedan länge etablerade samarbete med FRA, det EU-organ som i första hand ansvarar för skyddet av mänskliga rättigheter. Samarbetet består av stöd i form av synpunkter, översättning av en handbok om skydd av personuppgifter som utges av FRA och periodiska bidrag till innehållet i FRA:s kvartals- eller månadsrapporter från justitieministeriets direktorat för lagstiftning, internationella rättsförhållanden och internationellt rättsligt samarbete, samt övervakning av dessa rapporter.

Slutligen har myndigheten som praxis att utnyttja de verktyg som FRA utarbetat, däribland ett faktablad (framtaget i samarbete med samordningsgruppen för tillsyn av Eurodac och med deltagande från Greklands dataskyddsmyndighet) för nationella myndigheter med ansvar för asylfrågor, vilket för närvarande håller på att översättas av den grekiska myndigheten så att det kan läggas ut på dess webbplats och skickas till ovannämnda myndigheter.

Senaste uppdatering: 25/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.