EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Lettland

Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet.

Innehåll inlagt av
Lettland

Lettlands lagstiftning och rättspraxis omfattar artiklar i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) som berör skydd av personuppgifter, jämlikhet och mänskliga rättigheter på områdena migration, vetenskap och tillgång till information.

Hänvisningar i motiveringar till utkast till lagstiftning

Hänvisningar i avgöranden från författningsdomstolen

  • Avgörande i mål nr 2018-18-01 om huruvida artiklarna i lagen om vägtrafik var förenliga med författningen. Artiklarna konstaterades stå i strid med författningen gällande kraven på skydd av personuppgifter. Hänvisning gjordes till artikel 8 i stadgan om skydd av personuppgifter.
  • Avgörande i mål nr 2018-15-01 om huruvida artiklarna i lagen om högre lärosäten var förenliga med författningen. Hänvisning till artikel 13 i stadgan om akademisk frihet för konsten och den vetenskapliga forskningen.
  • Avgörande i mål nr 2018-11-01 om huruvida artiklarna i lagen om löner till tjänstemän och anställda vid statliga och lokala myndigheter var förenliga med författningen. Hänvisning till artikel 8 i stadgan om skydd och rättvis behandling av personuppgifter.

Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den gäller

Yrkesverksamma

I Lettland finns Lettlands centrum för rättslig utbildning (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) som anordnar och tillhandahåller kurser för fortbildning och yrkesutveckling för domare och domstolspersonal. Allmänna föreläsningar om mänskliga rättigheter anordnas regelbundet, och under dessa är det även möjligt att diskutera stadgan.

Centret samarbetar med Europeiska rättsakademin (ERA) och Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) och erbjuder även internationella kurser för domare.

  • Under 2014 anordnade centret sex föreläsningar om stadgan. Sammanlagt 141 jurister deltog i dessa.
  • Mellan 2017 och 2019 deltog 43 lettiska domare i seminarier om stadgan.
  • Ett samarbetsavtal slöts 2018 med ERA om utbildning på högre nivå för personal vid lettiska rättsliga och brottsbekämpande myndigheter i syfte att tillhandahålla domare, domstolspersonal, utredare, åklagare och tjänstemän utbildning, bl.a.i frågor inom allmän EU-rätt.

Privatpersoner

Högsta domstolen främjar öppen tillämpning av stadgan genom att ge den ett separat avsnitt i lagstiftningsregistret. Registret innehåller inte alla domar från Högsta domstolen, utan bara de som är relevanta för tillämpningen av de rättsliga bestämmelserna (se i registret: European Union Law -> Treaties -> Charter of Fundamental Rights of the European Union).

I avsnittet för handböcker på Högsta domstolens webbplats finns information om utgifter i samband med FRA (se Expenditure of European Union Agency for Fundamental Rights).

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.