Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Nederländerna

Användning och medvetenhet i ditt land.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

1. Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet

I den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2020 förklarar regeringen hur den avser att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Nederländerna. Stadgan är en del av den ”infrastruktur för mänskliga rättigheter” som beskrivs i handlingsplanen, dvs. den rättsliga ramen för (statliga) organisationer och personer som bidrar till skyddet av de mänskliga rättigheterna i Nederländerna. I handlingsplanen anges att stadgan – jämfört med konstitutionen och Europakonventionen – är det modernaste och mest omfattande dokumentet om grundläggande rättigheter. Förhållandet mellan dessa dokument om grundläggande rättigheter förklaras också.

Den integrerade utvärderingsramen (IAK) omfattar en checklista för grundläggande rättigheterhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 som kan användas vid uppläggning av politiken och utarbetande av regler. Där hänvisas till stadgan, som kan vara tillämplig. I anvisningarna för utarbetande av lagstiftning anges också att överordnad rätt, inklusive stadgan, ska beaktas när bestämmelser utarbetas.

Academie voor wetgeving (Akademin för lagstiftning) erbjuder kurser för statliga advokater och lagstiftare (Europeisk och internationell rätt | Akademin för lagstiftning / Akademin för statliga advokater) för att främja användningen av och medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Dessa kurser erbjuds bland annat domare/domarkandidater, allmänna åklagare och deras jurister, även i form av e-lärande (se Sökresultat – SSR (domstolsväsendets utbildnings- och studiecentrum)).

Vid utarbetandet av lagstiftning tas nu också regelbundet hänsyn till de grundläggande rättigheterna i stadgan. Detta sker exempelvis vid genomförandet av direktiv och förordningar, men även när det gäller ”standardlagstiftning”, t.ex. på covid-19-området. I rekommendationerna från högsta förvaltningsdomstolens rådgivande avdelning till regeringen anges ofta att regeringen bör kontrollera om nya lagförslag uppfyller stadgans krav. I den kontrollram som den rådgivande avdelningen har utarbetat för digitalisering krävs uttryckligen att de grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan ska beaktas (artiklarna 7, 8 och 21).

2. Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den gäller

En särskild handbok om tillämpningen av stadgan har utarbetats för politiskt ansvariga och lagstiftare. I dokumentet förklaras när stadgan gäller och vilka grundläggande rättigheter i stadgan som ger ett bättre skydd än konstitutionen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Handboken finns bland annat på webbplatsen för utrikesministeriets Expertisecentrum Europees recht (Ecer – Europeiska rättscentrumet). På webbplatsen finns mer (bakgrunds-)information om stadgan och hänvisningar till Europeiska kommissionens årsrapporter om dess tillämpning samt till rapporterna från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Ecer offentliggör regelbundet rapporter om nya domar från EU-domstolen, som också skickas ut i ett nyhetsbrev.

Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (nyhetsbrevet om europeisk rättspraxis) från Amsterdams appellationsdomstol finns en månatlig översikt över rättspraxis från både Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen på de områden som bland annat omfattas av stadgan. Nyhetsbrevet innehåller information om relevant utbildning och seminarier om stadgan mer allmänt eller på särskilda områden (t.ex. straffrätt eller migrationslagstiftning).

Dessutom är olika (nederländska) akademiska publikationer om stadgan tillgängliga på flera rättsområden (se avsnitt 5 nedan).

3. Användning och främjande av verktyg som rör stadgan och som har utvecklats av andra EU-länder eller andra aktörer i EU

Rapporterna från FRA och vägledningen om tillämpningen av stadgan, verktygen för e-lärande om stadgan och handböckerna finns alla på Ecers webbplats. Europeiska kommissionens årsrapporter om stadgans tillämpningsområde och det tematiska informationsbladet från EU-domstolens direktorat för forskning och dokumentation finns alla där.

Samarbete med berörda parter för att främja användningen av och medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

4. Exempel på samarbete mellan människorättsförsvarare och nationella myndigheter för att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

En plattform för mänskliga rättigheter och lokala myndigheter har nyligen tagits fram för att ge information och utbyta kunskap om mänskliga rättigheter inom lokala myndigheter. Plattformen är ett samarbetsprojekt mellan ministeriet för inrikes frågor och kungarikets förbindelser, den nederländska kommunsammanslutningen (VNG), det nederländska institutet för mänskliga rättigheter och den nationella ombudsmannen. Den skulle också kunna användas för att utbyta information och sakkunskap om (särskilda grundläggande rättigheter i) stadgan.

5. Exempel på samarbete mellan nationella myndigheter och den akademiska världen vilket bidrar till att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

Vid nederländska universitet behandlas regelbundet stadgans (praktiska) innebörd. Olika symposier anordnades exempelvis i samband med stadgans tioårsjubileum, bland annat av Radbouds universitet, där akademiker, statliga advokater och domare diskuterade dess betydelse för olika rättsområden. Detta ledde till publiceringen av en bok (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele och K. M. de Zwaan (red.), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment (EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 10 år i Nederländerna – en konsekvensbedömning) Deventer: Wolters Kluwer 2019).

Utrechts universitet anordnar också studiedagar för domare, advokater och allmänna åklagare för att öka kunskapen och medvetenheten om stadgan.

6. Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan i ditt land

Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM – Nederländska juristers kommitté för mänskliga rättigheter) anordnade det tredje symposiet om stadgan 2020. Vid det tillfället diskuterades stadgans mervärde för rättspraxis. Talarnas inlägg samlades sedan in i Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – volym 45, 2020, nr 1).

Senaste uppdatering: 21/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.