EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Portugal

Användning och medvetenhet i ditt land.

Innehåll inlagt av
Portugal

Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet

Särskilda hänvisningar till eller förklaringar om tillämpningen av stadgan

 • Under 2019 utarbetade generaldirektoratet för politik i rättsliga frågor en vägledning om tillämpningen av stadgan i samband med genomförandet av EU-fondernas stödåtgärder och som riktades till yrkesverksamma inom området.

Utbildning om tillämpningen av stadgan

 • Utbildning för domare och andra rättstillämpare:
  • Centret för rättsliga studier (Centro de Estudos Judiciários) erbjuder grundläggande utbildning och fortbildning för domare och åklagare i både allmän unionsrätt och i särskilda frågor inom denna. Stadgan ingår i denna utbildning. Jurister och andra rättstillämpare kan också delta i konferenser och seminarier som anordnas av centret.
  • Centret anordnade 2018 en endagsutbildning med särskild tonvikt på EU-domstolen och stadgan. Kursprogrammet, videoupptagning och relevanta texter finns här.
  • Inom ramen för programmet ”HELP in the EU III” omfattar centrets kontinuerliga utbildningsplan 2022–2023 fortlöpande utbildning för domare och åklagarmyndigheten (Ministério Público) för att främja kompetens att tillämpa stadgan.
 • Utbildning för personer som medverkar i genomförandet av EU-fondernas stödåtgärder:
  • I juni 2019 anordnade generaldirektoratet för politik i rättsliga frågor en utbildning om tillämpning av stadgan för alla organ inom justitieministeriet i samband med genomförandet av EU-fondernas stödåtgärder.

Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den är tillämplig

Yrkesverksamma (lagstiftare, förvaltningen, brottsbekämpande myndigheter, rättsväsendet, rättstillämpare)

 • Centret för rättsliga studier utger regelbundet ett nyhetsbrev om Europeiska unionens domstols rättspraxis: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php.
 • Under 2019 utarbetade generaldirektoratet för politik i rättsliga frågor en vägledning om tillämpningen av stadgan i samband med genomförandet av EU-fondernas stödåtgärder och som riktades till yrkesverksamma inom området.

Privatpersoner

Användning och främjande av verktyg som rör stadgan och som har utvecklats av andra EU-länder eller andra aktörer i EU

På justitieministeriets webbplats finns en särskild sida om stadgan med hänvisningar till verktyg som Byrån för grundläggande rättigheter (FRA) gjort tillgängliga och en länk till FRA:s webbplats.

Samarbete med berörda parter för att främja användningen av och medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Exempel på samarbete mellan människorättsförsvarare och nationella myndigheter för att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

Ej tillämpligt.

Exempel på samarbete mellan nationella myndigheter och den akademiska världen vilket bidrar till att öka medvetenheten om och användningen av stadgan

Ej tillämpligt.

Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan i ditt land

 • Projektet ”The Charter of Fundamental Rights of the European Union ’in action’”.
  Detta projekt finansierades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor och utarbetades av en sammanslutning av europeiska universitet (Kataloniens människorättsinstitut, juridiska fakulteten vid Utrechts universitet och Szczecins universitet). I Portugal samordnades projektet av rättsväsendets ständiga observationsorgan (Observatório Permanente de Justiça) på centret för samhällsvetenskapliga studier (Centro de Estudos Sociais) vid universitetet i Coimbra. Medverkade gjorde Högsta rättsrådet (Conselho Superior da Magistratura), allmänna åklagarmyndigheten, centret för rättsliga studier och advokatsamfundet (Ordem dos Advogados). Huvudsyftet med projektet var att utarbeta ett brett utbildningsprogram avsett att höja rättstillämpares kunskap om stadgan så att de lättare skulle kunna tolka och tillämpa den. Målet var inte bara att övervinna svårigheter förbundna med bristande kunskaper om stadgan och att uppmärksamma behovet av att öka medvetenheten om den, utan även att förklara stadgans relevans på nationell nivå och inom det europeiska rättssystemet.
  Olika utbildningar och konferenser som främst riktade sig till rättstillämpare anordnades 2018 som en del av detta projekt. Webbaserad utbildning erbjöds också: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Projektet gav upphov till en handbok för bästa praxis och en utbildningshandbok.
  All information om detta initiativ finns på:https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • Projektet E-Learning National Active Charter Training (e-NACT).
  Detta projekt finansieras genom Europeiska kommissionens program ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”, och flera europeiska universitet medverkar i det, däribland centret för forskning inom den offentliga rätten (Centro de Investigação de Direito Público) på juridiska fakulteten vid universitetet i Lissabon. Syftet med projektet är att ta fram en utbildningsmetod och kursverksamhet som tillsammans med de medverkande utbildarnas specialistkunskaper ska främja utvecklingen och konsolideringen av en gemensam kultur på området för mänskliga rättigheter.
  Genom detta initiativ erbjuds även onlinebaserade kurser och tematiska handböcker inom olika rättsområden.
  Under 2019 anordnades tre seminarier om skydd av personuppgifter, asyl och migration och yttrandefrihet av juridiska fakulteten vid universitetet i Lissabon. Dessa seminarier riktades främst till jurister, domare och åklagare från den allmänna åklagarmyndigheten – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  För mer information om projektet, se: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferensen ”EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska unionens domstols rättsliga aktivism: en rättighetsförklaring utsatt för påfrestningar?”
  Juridiska fakulteten vid universitetet i Lissabon anordnade 2017 en konferens om stadgan och EU-domstolens rättsliga aktivism. Efter denna konferens ägnades under 2018 en utgåva av nättidskriften om offentlig rätt e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público åt denna fråga (vol. 5 nrº 2 juli 2018).
Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.