EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Användning av och kunskap om stadgan i ditt land

Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet

Författningsdomstolen har fastställt att man i sin rättspraxis har börjat förlita sig på stadgan. Även allmänna domstolar tenderar att hänvisa till bestämmelserna i stadgan i sina domar. Denna tendens är kopplad till ett ökat antal kurser och seminarier om ämnen relaterade till rättigheterna som erbjuds domare och åklagare i olika former.

Nationella institutet för domar- och åklagarkåren (Institutul Național al Magistraturii) har utformat program där information tillhandahålls om EU-rätten och rättspraxis från Europeiska unionens domstol i nära samband med rättspraxis från Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, med särskild inriktning på rättsligt samarbete. Både framtida åklagare och framtida domare deltar i dessa kurser. Tjänstgörande domare och åklagare deltar i kurserna som en del av sin fortlöpande utbildning. Ett aktuellt exempel på detta är ett webbinarium om hur stadgan används i asylförfaranden.

Stadgan ingår i kursplanen vid juridiska fakulteter och andra universitet i Rumänien, liksom i kursplaner som inrättats av Nationella institutet för domar- och åklagarkåren.

Andra myndigheter i Rumänien använder bestämmelserna i stadgan i sitt beslutsfattande (t.ex. sysselsättningspolitik, arbetslöshetspolitik och strategier för hållbar utveckling) eller när de anger skäl för tillämpning av påföljder (se t.ex. praxis från Nationella rådet för bekämpning av diskriminering (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării). Charterpedia och i allmänhet alla typer av uppgifter som tillhandahålls av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är mycket användbara verktyg som bland annat inrikesministeriet (Ministerul Afacerilor Interne) förlitar sig på i sitt arbete. Inrikesministeriet har egna utbildningsenheter som tillhandahåller utbildning om mänskliga rättigheter för brottsbekämpningsmyndigheterna. Dessa kurser handlar om alla internationella instrument för skydd av mänskliga rättigheter, inbegripet stadgan.

Bland de åtgärder som krävs för att uppfylla förutsättningen för ”effektiv tillämpning och genomförande av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna” ansvarar ministeriet för EU-medel (Ministerul Fondurilor Europene) även för att säkerställa att det finns fungerande system som garanterar överensstämmelse med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna enligt bilaga III till förslaget till förordningen om gemensamma bestämmelser. I detta avseende har generaldirektoratet för programmering och samordningssystem (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) utarbetat riktlinjer för tillämpning av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna vid genomförandet av europeiska struktur- och investeringsfonder (Riktlinjer) vars syfte är att hjälpa såväl personalen vid ministeriet för EU-medel (Ministerul Fondurilor Europene) som behöriga myndigheter som anförtrotts förvaltningen av europeiska fonder, organ och andra offentliga myndigheter i planerings- och genomförandefaserna under budgetåren 2021–2027, och potentiella stödmottagare som ansöker om finansiering med EU-medel vad gäller effektiv tillämpning och genomförande av bestämmelserna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Ministeriet anser att det är viktigt med en regelbunden dialog om hur stadgan ska tillämpas och att EU beviljar institutionellt stöd på detta område.

Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den gäller

Charterpedia och i allmänhet material från FRA om stadgan är användbara instrument. Inrikesministeriet uppgav exempelvis att de använder sig av material från FRA.

Användning och främjande av verktyg som rör stadgan och som har utvecklats av andra EU-länder eller av andra intressenter i EU

Se svaret på fråga nr 2 – instrument som har utvecklats av FRA är relevanta och används.

Samarbete med intressenter för att främja användningen av och medvetenheten om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Exempel på samarbete mellan människorättsförsvarare och nationella myndigheter som bidrar till ökad medvetenhet om och användning av stadgan

Det webbinarium som Nationella institutet för domar- och åklagarkåren nyligen anordnade (juni 2020) om användning av stadgan i asylförfaranden är ett exempel på sådant samarbete. Ett flertal nationella och internationella icke-statliga organisationer deltog, tillsammans med Bukarests advokatsamfund.

År 2019 och 2020 utvecklade och tillhandahöll det rumänska institutet för mänskliga rättigheter (Institutul Român pentru Drepturile Omului) en serie kurser utformade för olika yrkeskategorier där arbetets särdrag gör att de yrkesverksamma anmodas att vara medvetna om och att tillämpa mänskliga rättigheter. Dessa kurser handlade om bestämmelserna i stadgan. Bestämmelserna gicks igenom grundligt och diskuterades under de kurser som utformats för gränspolisen (anordnat tillsammans med polisens generalinspektorat (Inspectoratul General al Poliției) och ytterligare tre regionala enheter: Timișoara, Giurgiu, Constanța) om ämnet mänskliga rättigheter i samband med irreguljär migration (med särskild hänvisning till artiklarna 2, 3, 4, 6 och 35 i stadgan).

De kurser som hölls under 2019 finns tillgängliga här.

När det dessutom gäller förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ingick bestämmelserna i stadgan i de kurser som utformats för anställda vid nationella enheter för frihetsberövande och häktning.

Med anledning av en kurs som anordnats för att uppmärksamma 10-årsdagen av antagandet av stadgan diskuterades bestämmelserna i stadgan, särskilt avseende integritet och skydd av personuppgifter, under diskussionsseminarier riktade till lärare och skolinspektörer i Vâlcea kommun.

Under 2020 främjades stadgan genom utbildningskurser riktade till polistjänstemän vid nationella enheter för frihetsberövande och häktning, gränsinspektioner och advokater.

De kurser som hölls under 2020 finns tillgängliga här.

Exempel på samarbete mellan nationella myndigheter och den akademiska världen som bidrar till ökad medvetenhet om och användning av stadgan

Alla de ovan nämnda kurserna, som anordnades av det rumänska institutet för mänskliga rättigheter, utformades tillsammans med offentliga institutioner och partner inom utbildning och den akademiska världen, nämligen följande:

  • Institutet för studier av allmän ordning (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning för personal vid nationella enheter för frihetsberövande och häktning).
  • Den rumänska gränspolisen (Poliția Română de Frontieră), generalinspektoratet för invandring (Inspectoratul General pentru Imigrări), direktoratet för antikorruption (Direcția Anti-corupție) vid inrikesministeriet (enligt den gemensamma handlingsplanen för generaldirektoratet för antikorruption (Direcția Generală Anticorupție – DGA), generalinspektoratet för den rumänska gränspolisen (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) och generalinspektoratet för invandring – IGI om förhindrande av korruption i samband med irreguljär migration).
  • Gymnasieskolor, grundskolor, nationella centrum för lärarutbildning som är verksamma inom utbildning av lärare från det nationella utbildningssystemet.

Se även svaret på fråga nr 1 – stadgan ingår i kursplanen för ämnena EU-rätt och folkrätt vid juridiska fakulteter i Rumänien.

Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan i ditt land

  • Det rumänska institutet för mänskliga rättigheter främjar ständigt användningen av stadgan och medvetenheten om de rättigheter som föreskrivs däri.
  • Civil Liberties Union for Europe är en icke-statlig organisation med kontor i flera stater, däribland Rumänien. Organisationens webbplats är översatt till rumänska och innehåller riktlinjer för användning av stadgan.
Senaste uppdatering: 25/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.