EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Slovakien

I målet PL. ÚS 10/2014 prövade Slovakiens författningsdomstol (Ústavný súd Slovenskej republiky) stadgans tillämplighet i Slovakien. Den slog uttryckligen fast att stadgan ska ha samma ställning i Slovakiens konstitutionella ordning som andra internationella fördrag om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som omfattas av artikel 7.5 i den slovakiska författningen. Det innebär att den har företräde framför nationell lagstiftning. Varje ny rättsakt innehåller en klausul om dess förenlighet med EU-rätten, och om lagstiftningen rör rättigheter som är knutna till stadgan ska rättsakten dessutom innehålla information om dess förenlighet med stadgan.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Användning av och kunskap om stadgan i ditt land

Regeringspolitik som främjar användning av och kunskap om stadgan inom den lagstiftande makten, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet

Nedanstående dokument omfattar hänvisningar till stadgan och dess betydelse i internationell och europeisk människorättslagstiftning.

EU-stadgan ingår i utbildningsramen (koncepcia vzdelávania) för Slovakiens rättsakademi (Justičná akadémia Slovenskej republiky). I utbildningsramen för den slovakiska rättsakademin (rättsakademin) anges det hur rättsakademin ska utbilda de målgrupper som anges i lag nr 548/2003 om rättsakademin, i dess ändrade lydelse, vid justitieministeriet och allmänna åklagarmyndigheten (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky). Som ett led i det livslånga lärande som avses nedan innebär detta utbildning för domare, ställföreträdande domare och exekutionsbiträden på området för deras specialisering och befogenheter.

• Utbildningsramen för Slovakiens rättsakademi (gäller sedan den 25 september 2019)

 • Ingår i det livslånga lärandet. EU-rätten berörs i avsnittet om aktuella frågor som rör domstolars rättstillämpning på olika områden.
 • Utbildningsvägen återspeglar nuvarande europeiska trender. Den bygger på de tre utbildningspelarna, respekt för lag och rätt och rättsstatsprincipen.
 • Utbildningen bygger i hög grad på paneldiskussioner, seminarier samt kunskap och erfarenhet från praktisk rättstillämpning, som förmedlas av slovakiska och internationella föreläsare. Programmet är interaktivt och omfattar analyser av fallstudier och vissa verkliga mål.

• Inom EU-rätt och internationell rätt läggs tonvikten på

 • EU-rättens tillämpning av nationella domstolar, EU-domstolens rättspraxis och rättspraxis från EU-medlemsstaternas författningsdomstolar,
 • förfarandet för frågor som hänskjuts för ett förhandsavgörande och mål om förhandsavgörande,
 • skyddet av de mänskliga rättigheterna i EU – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 2009 och dess användning i praktiken (EU-domstolens rättspraxis),
 • skadestånd inom ramen för rättspraxis från EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
 • EU:s konsumenträtt,
 • EU:s arbetsrätt på den inre marknaden, särskilt antidiskriminerings- och jämställdhetslagstiftningen samt social trygghet.

Verktyg som gör det enklare att förstå stadgan och när den gäller

• För yrkesverksamma (lagstiftare, förvaltning, brottsbekämpning, rättsväsende och rättstillämpare).

 • Publikationer av Europeiska kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. En detaljerad förteckning finns nedan.

• För allmänheten.

 • Webbplatsen om jämställdhet som drivs av Slovakiens arbets-, social- och familjeministerium.
 • Faktablad med grundläggande information om stadgan.
 • Dina rättigheter i EU – Europeiska kommissionens webbplats med information.

Användning och främjande av verktyg som har tagits fram av andra EU-länder eller av andra intressenter i EU

Olika material från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) finns tillgängliga kostnadsfritt, många på slovakiska. De grundläggande dokumenten och verktygen är bl.a. följande:

Rapporten om grundläggande rättigheter 2019, kapitel 2 om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och medlemsstaternas användning av den.

Charterpedia är ett onlineverktyg som ger lättillgänglig information om alla grundläggande rättigheter enligt stadgans olika artiklar. Det innehåller också den fullständiga texten samt rättsliga förklaringar av enskilda artiklar, besläktad europeisk och nationell rättspraxis samt tillhörande FRA-publikationer. Verktyget finns också tillgängligt som mobilapp.

Även, till exempel, Europaparlamentets betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram av den 30 januari 2019.

Samarbete med intressenter för att främja användningen av och kunskapen om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Exempel på samarbete mellan människorättsförsvarare och nationella myndigheter som bidrar till en bättre kunskap om och användning av stadgan

• Publikation av Slovakiens nationella centrum för mänskliga rättigheter (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva): Vägledning om mänskliga rättigheter i samband med Slovakiens EU-medlemskap (Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii)

• Yrkesinriktade webbplatser med information om praktisk rättstillämpning samt artiklar av experter och forskare

 • Webbplatsen för slovakiska advokatsamfundet (Slovenská advokátska komora) och slovakiska kammaren för skatterådgivare (Slovenská komora daňových poradcov).
 • Slovakiska advokatsamfundets tidning (Bulletin Slovenskej advokátskej komory).
 • Juristtidning online på pravnelisty.sk.
 • Webbplatsen epravo.sk.

Exempel på samarbete mellan nationella myndigheter och den akademiska världen som bidrar till en bättre kunskap om och användning av stadgan

Denna information är inte tillgänglig.

Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och kunskapen om stadgan i ditt land

 • Webbplatsen för EUROIURIS European Legal Center, en medborgarorganisation – EU:s och Europarådets människorättslagstiftning och dess tillämpning i Slovakien (Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky).
 • Nyhetsportalen euractiv.sk om EU-frågor, särskilt i förhållande till Slovakien.
Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.