EU-ländernas bästa praxis för stadgan

Spanien

Myndighetsstrategier som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan inom lagstiftningen, förvaltningen, de brottsbekämpande organen och rättsväsendet.

Innehåll inlagt av
Spanien

Inom den verkställande makten och förvaltningen är medvetenheten om och användningen av stadgan mycket ojämnt fördelad.

När regeringen bekräftar sitt engagemang för mänskliga rättigheter nämner den stadgans betydelse. Detta sker exempelvis under Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Av förklarliga skäl används stadgan särskilt av utrikes-, EU- och samarbetsministeriet.

På ministeriets webbplats bekräftas Spaniens engagemang för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna. Det understryks att stadgan utgör en del av Spaniens nationella rättsordning och kompletterar den spanska konstitutionens förteckning av rättigheter och friheter.

Inrikesministeriet är väl förtroget med stadgan när det gäller hatbrott (handlingsplanen för bekämpning av hatbrott [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio] [2019]), asyl (myndigheten för asyl- och flyktingfrågor [Oficina de Asilo y Refugio] och undergeneraldirektoratet för internationellt skydd (Subdirección General de Protección Internacional]) och dataskydd (underrättelseenheten för bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada]).

Under 2014 antogs instruktion nr 16/2014 från statssekretariatet för säkerhet, vilket utgör ett godkännande av åtgärdsprotokollet för säkerhetsstyrkorna om hatbrott och beteenden som bryter mot lagstadgade bestämmelser om diskriminering (Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de ”delitos motivados por el odio” y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación). Till följd av olika lagstiftningsreformer ersattes den året därpå av instruktion nr 16/2015. Ovanstående protokoll har särskilt omnämnts i förteckningen över bästa praxis inom EU för bekämpning av hatbrott. Förteckningen offentliggjordes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Protokollet innehåller åtgärder som EU-länderna har utvecklat för att bekämpa hatbrott, och stadgan är en av många bestämmelser som tillämpas även om den inte intar en framträdande plats – texten till protokollet.

Statssekretariatet för inrikesministeriets säkerhet har antagit en handlingsplan för bekämpning av hatbrott (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio), enligt vilken den nationella polisen ska delta i FRA:s utbildningsprogram och utbyten av bästa praxis med de deltagande länderna: Texten till handlingsplanen.

Justitieministeriet har behörighet på området mänskliga rättigheter och tar särskild hänsyn till stadgan i sina lagförslag, både i motiveringen och i utarbetandet av konsekvensbedömningsrapporterna. Detta gäller särskilt vid införlivandet av EU-direktiv, anpassning av det spanska rättssystemet till unionsrätten och efterlevnad av internationella fördrag och överenskommelser som Spanien har undertecknat på detta område.

Särskild uppmärksamhet bör tillägnas myndigheten för lagstiftningens samordning och kvalitet (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) (vid premiärministeriets kansli med ansvar för förbindelserna med parlamentet och det historiska minnet [Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]) som inrättades 2017 och ansvarar för samordningen av och kvaliteten på regeringens lagstiftningsverksamhet. En del av dess allmänna uppgifter består i att granska huruvida lagstiftningsinitiativen är förenliga med det övriga rättssystemet, både på nationell och europeisk nivå, i enlighet med artikel 26.9 i lag 50/1997 av den 27 november 1997. I sina rapporter har myndigheten på senare tid börjat kräva att konsekvensbedömningsrapporterna ska innehålla analyser av huruvida lagförslagen överensstämmer med stadgan. Det finns därför anledning att tro att denna myndighet kan spela en mycket viktig roll i främjandet av att stadgan beaktas när lagförslag utarbetas, vilket därmed skulle öka medvetenheten om stadgans betydelse inom alla ministerier.

Stadgan är även en viktig faktor när beslut ska fattas om huruvida spanska staten ska delta i mål om förhandsavgörande vid andra medlemsstaters domstolar. Så har redan varit fallet i samband med förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling (artikel 4 i stadgan, fängelseförhållanden i målen C-128/18 av den 15 oktober 2019, C-220/18 PPU av den 25 juli 2018 och C-496/16 av den 15 november 2017), respekt för privatlivet och familjelivet samt skydd av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i stadgan, mål C-73/16 av den 27 september 2017), likhet inför lagen och icke-diskriminering (artiklarna 20 och 21 i stadgan, mål C-205/15 av den 30 juni 2016) och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47 i stadgan, mål C-73/16 av den 27 september 2017).

På Europadagen den 9 maj offentliggjorde de spanska kommunernas och provinsernas centralorgan (Federación Española de Municipios y Provincias) ett manifest för ett lokalt och regionalt Europa (Manifiesto por una Europa local y regional) i vilket följande föreslogs: Att verka för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och unionens historia i skolor i alla medlemsstaterna samt att främja kunskapen om institutionernas sätt att fungera. Det är viktigt att skapa lämpliga ekonomiska och rättsliga förutsättningar för att alla skolelever ska kunna besöka unionens institutioner under skolgången.

I de regionala parlamenten hänvisas det ibland till stadgan i motiveringen till lagarna. I de parlamentariska debatterna används Europakonventionen och Europadomstolens avgöranden ofta som ett stöd eller kriterium, till skillnad från stadgan och EU-domstolen som sällan åberopas. Stadgan börjar dock användas alltmer, men inte i någon vid bemärkelse. Det råder inga tvivel om EU-andan hos de spanska parlamentsledamöterna, men det skulle vara en fördel om de lättare fick tillgång till utbildning och kunskap. Såsom visas nedan är detta ett område som alltid kan förbättras. En genomgång av arbetet som bedrivs av den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Spanien (Comisión Mixta para la Unión Europea) visar att stadgan inte är kommitténs mest tidskrävande fråga.

Kommittén skulle rutinmässigt kunna övervaka frågor som rör stadgan, såsom antagandet av EU-lagstiftning, relevant rättspraxis osv.

Vad gäller rättsväsendet har FRA erkänt den allt viktigare roll som de nationella domstolarna spelar i att se till att stadgan får genomslag. Bland domare ökar medvetenheten om stadgan trots att den inte förekommer i någon nämnvärd omfattning i examensfordringarna för blivande domare. Stadgan infördes i kursplanen för 2016 inom ämnet som behandlar fördrag om mänskliga rättigheter, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, andra FN-fördrag och Europakonventionen. Det var först under 2020 som stadgan blev ett ämne inom unionsrätten.

När de sökande har klarat inträdesprovet för en karriär inom rättsväsendet deltar de i seminarier (utbildningsprogrammet [el plan de enseñanza]) vid juridikhögskolan (som är knuten till högsta domstolsrådet [Consejo General del Poder Judicial]) för att fördjupa sina kunskaper om mål av särskild betydelse, såsom målen Familiapress (C-368/95 av den 26 juni 1997), Grogan (C-159/90 av den 4 oktober 1991), García Avello (C-148/02 av den 2 oktober 2003) och Kücükdeveci (C-555/07 av den 19 januari 2010). Andra mål av särskild betydelse som hänvisar till stadgan studeras ingående, däribland målen Fransson (C-617/10 av den 26 februari 2013), Melloni (C-399/11 av den 26 februari 2013), Aranyosi och Căldăraru (i de förenade målen C‑404/15 av den 5 april 2016 och C-659/15 PPU av den 3 mars 2016) samt N.S. och M.E. (i de förenade målen C-411/10 av den 21 december 2011 och C-493/10 av den 22 september 2011).

Mängden olika fortbildningskurser i unionsrätt som högsta domstolsrådet erbjuder domare har ökat sedan 2010. Det finns inga kurser som enbart berör stadgan men sedan 2018 har den dock börjat få ett ledande utrymme i dessa fortbildningskurser. Dessutom anordnas utbildning i grundläggande rättigheter och unionsrättens påverkan på vissa rättsliga områden, huvudsakligen förvaltningsrätten, sociallagstiftningen och straffrätten.

Verktyg för att bättre förstå stadgan och när den gäller

Det finns ett ökande antal publikationer och verktyg som förklarar vad stadgan består i och hur den ska genomföras. Nedan ges några exempel som återspeglar olika befogenhetsnivåer, nivåer inom förvaltningen och det civila samhället.

Författningsdomstolen har upprättat enförteckning över författningsdomstolens rättspraxis rörande unionsrätten (Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea). Ett avsnitt i denna ägnas förhållandet mellan den spanska konstitutionen och stadgan, där frågor som ”underlag för gemensam tolkning” och ”motstridig tolkning” behandlas.

Kataloniens institut för mänskliga rättigheter (Institut de Drets Humans de Catalunya) och högsta domstolsrådet anordnade en utbildning iEuropeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna för allmänna åklagare och domstolsväsendet (La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura). Utbildningen inriktade sig på rättspraxis för att ge allmänna åklagare och domstolsväsendet verktyg som underlättar användningen av den rättsliga ramen för grundläggande rättigheter och därmed utvidgar stadgans räckvidd.

De lokala myndigheterna i Madrid har offentliggjort en publikation kallad ”Det Europa vi vill ha. 20 stadgar för Europa” (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa). Denna innehåller de huvudsakliga EU-texterna om tjänster och rättigheter, däribland naturligtvis stadgan (sidorna 20–31).

Det spanska advokatsamfundet (Consejo General de la Abogacía), ett offentligrättsligt branschorgan för advokatsammanslutningar, har en artikel på sin webbplats som förklarar tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

På sin webbplats tillhandahåller sammanslutningen av organisationer för förebyggande av övergrepp mot barn (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil, FAPMI) detaljerad information om stadgan som består av grundläggande uppgifter, ingående beskrivningar och de olika ämnesområden som stadgan är uppdelad i.

Samarbete med berörda parter för att främja användningen av och medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

De lokala myndigheterna i Madrid har godkänt att läsämnet Europeiska unionen ska ingå i kursplanen på gymnasienivå, och ämnet ska även inbegripa stadgan.

Exempel på icke-statliga initiativ som främjar användningen av och medvetenheten om stadgan i ditt land

Spanska kommittén för företrädare för personer med funktionsnedsättning (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI) är en plattform som grundades 1997 i syfte att företräda, försvara och agera till förmån för spanska medborgare med funktionsnedsättning. Kommittén har upprepade gånger uppmanat myndigheterna att stärka deras rättigheter, och i detta syfte har de åberopat stadgan i sina kontakter med dessa myndigheter.

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.