Δικαστική Συνεργασία

Δικαστής ή εισαγγελέας μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή ή την εκτέλεση δικαστικής απόφασης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.