Σύστημα ψηφιακής ανταλλαγής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

Ένα νέο εργαλείο δημιουργείται για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του για τη βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο, της 9ης Ιουνίου 2016, ζήτησε από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ασφαλή διαδικτυακή πύλη για ηλεκτρονικές αιτήσεις και απαντήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Στόχος είναι να αυξηθεί η αποδοτική χρήση των διαδικασιών αμοιβαίας συνδρομής και τυποποιημένων εντύπων για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Σε ανταπόκριση στο αίτημα αυτό, αναπτύσσεται μια πύλη αναφοράς, η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για τους σκοπούς της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και της παροχής αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πλατφόρμα ΤΠ για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των δικαστικών αρχών

Βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/01/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.