Elektrooniliste tõendite digitaalne vahetussüsteem

Kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö toetamiseks ja hõlbustamiseks töötatakse välja uut vahendit.

Nõukogu 9. juuni 2016. aasta järeldustes küberruumi käsitleva kriminaalõigussüsteemi parandamise kohta kutsus nõukogu komisjoni üles looma turvalise veebiportaali elektrooniliste taotluste ja vastuste esitamiseks seoses digitaalsete tõenditega ning vastavad menetlused. Selle eesmärk on tõhustada vastastikuse abi andmise menetluste ja standardvormide kasutamist elektrooniliste tõendite saamiseks.

Vastusena sellele üleskutsele valmistatakse ette etalonirakendusportaali, mis võimaldaks turvalist suhtlust liikmesriikide pädevate asutuste vahel kriminaalasjades tõendite saamiseks ja vastastikuse abi andmiseks.

Lingid

IT-platvorm elektrooniliste tõendite vahetamiseks õigusasutuste vahel

Elektrooniliste tõendite piiriülese kättesaadavuse parandamine

Viimati uuendatud: 20/01/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.