System för utbyte av digitala bevis

Ett nytt verktyg håller på att utformas för att stödja och underlätta det straffrättsliga samarbetet.

I rådets slutsatser om förbättrad straffrätt i cyberrymden av den 9 juni 2016 uppmanade rådet kommissionen att ta fram en säker internetportal för elektroniska begäranden och svar och motsvarande förfaranden. Syftet är att effektivisera användningen av förfaranden för ömsesidigt bistånd och standardiserade formulär för inhämtning av elektroniska bevis.

Som svar på denna uppmaning förbereds en referensportal avsedd som verktyg för säker kommunikation mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna vid inhämtning av bevis och tillhandahållande av ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Länkar

It-plattform för utbyte av elektroniska bevis mellan rättsliga myndigheter

Bättre gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

Senaste uppdatering: 20/01/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.