Информация за органите, които издават европейски удостоверения за наследство

При издаването на европейско удостоверение за наследство даден орган може да поиска от органите на друга държава членка да предоставят информация, съдържаща се в определени регистри. Настоящата страница съдържа цялата необходима информация за различните държави членки.

Информация за органите, които издават европейски удостоверения за наследство

Съгласно член 66, параграф 5 от Регламента за наследяването при разглеждането на заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство издаващият орган (например съд или нотариус) може да поиска информация от друга държава членка. В такъв случай компетентният орган на държавата членка, от която се иска информация, трябва да предостави на издаващия орган информацията, съдържаща се по-специално в поземлените регистри, в регистрите за гражданско състояние и в регистрите, в които се вписват документи и факти, имащи отношение към наследяването или към режима на брачна собственост или равностоен режим на собственост на починалия, ако съгласно националното право на компетентния орган е разрешено да предоставя такава информация на национален орган на друга държава.

С цел да се улесни обменът на информация между държавите членки, в настоящия раздел се предоставя информация за съществуващите регистри във всяка държава членка, информацията, съхранявана във всеки от тях, и процедурите и условията, при които тя може да бъде получена.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзкa по темата

Обща информация за търговските регистри, поземлените регистри и регистрите по несъстоятелност на равнище ЕС и държави членки

Последна актуализация: 07/09/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.