Oplysninger til myndigheder, der udsteder et arvebevis

Når en myndighed udsteder et europæisk arvebevis, kan den anmode en anden medlemsstat om oplysninger i visse registre. Her kan du finde alle de relevante oplysninger for de forskellige medlemsstater.

Oplysninger til myndigheder, der udsteder et arvebevis

Ved behandlingen af en anmodning om udstedelse af et europæisk arvebevis giver artikel 66, stk. 5, i forordningen om arv den udstedende myndighed (f.eks. en domstol eller en notar) adgang til at anmode om oplysninger fra en anden medlemsstat. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som anmodningen er rettet til, skal derefter give udstedelsesmyndigheden oplysninger, der fremgår af navnlig matrikelregistre, folkeregistre og registre, der indeholder dokumenter og faktuelle oplysninger af relevans for bobehandlingen, for formueforholdet mellem afdøde og dennes ægtefælle eller tilsvarende formueordninger, som den afdøde var omfattet af, såfremt den kompetente myndighed efter national lovgivning ville være bemyndiget til at videregive disse oplysninger til en anden national myndighed.

For at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne indeholder dette afsnit oplysninger om de registre, der findes i hver medlemsstat, de oplysninger, som disse registre indeholder, samt om de procedurer og betingelser, under hvilke oplysningerne kan indhentes.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Generelle oplysninger om erhvervsregistre, matrikelregistre og insolvensregistre på EU- og medlemsstatsniveau

Sidste opdatering: 07/09/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.