Πληροφορίες για τις αρχές που εκδίδουν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Κατά την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, η αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος πληροφορίες που περιέχονται σε ορισμένα μητρώα. Η σελίδα αυτή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα διάφορα κράτη μέλη.

Πληροφορίες για τις αρχές που εκδίδουν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, το άρθρο 66 παράγραφος 5 του κανονισμού για την κληρονομική διαδοχή επιτρέπει στην εκδίδουσα αρχή (η οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δικαστήριο ή συμβολαιογράφος) να ζητήσει πληροφορίες από άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να παράσχει στην εκδίδουσα αρχή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται, ιδίως, στο κτηματολόγιο, στα ληξιαρχεία και στα μητρώα καταχώρισης των εγγράφων και των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με την κληρονομική διαδοχή ή με το γαμικό περιουσιακό καθεστώς ή με ισοδύναμο περιουσιακό καθεστώς του θανόντος, εφόσον το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στην εν λόγω αρμόδια αρχή να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε άλλες εθνικές αρχές.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, τις πληροφορίες που τηρούνται σε κάθε τέτοιο μητρώο, και τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικός σύνδεσμος

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα επιχειρήσεων, τα κτηματολόγια και τα μητρώα αφερεγγυότητας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/09/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.