Teave ametiasutustele, kes annavad välja Euroopa pärimistunnistust

Euroopa pärimistunnistust välja andvad organid võivad nõutada teavet teiste liikmesriikide registritelt. Sellelt lehelt leiate eri liikmesriikide kohta kogu vajaliku teabe.

Teave ametiasutustele, kes annavad välja Euroopa pärimistunnistust

Euroopa pärimistunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamisel on seda tunnistust välja andval asutusel (näiteks kohtul või notaril) pärimismääruse artikli 66 lõike 5 kohaselt võimalik nõutada teavet teisest liikmesriigist. Teabenõude saanud riigi pädev asutus peab andma nõude esitanud asutusele teavet, mis on kättesaadav eelkõige kinnistusraamatutes, perekonnaseisuregistrites ja sellistes registrites, milles hoitakse pärimisasjade või surnud isiku abieluvararežiimi või mõne samalaadse vararežiimiga seotud dokumente ja andmeid, tingimusel et kõnealusel pädeval asutusel on siseriikliku õiguse kohaselt õigus esitada teisele riiklikule ametiasutusele sellist teavet.

Liikmesriikide teabevahetuse hõlbustamise eesmärgil antakse selles rubriigis ülevaade iga liikmesriigi registritest, neis hoitavast teabest ning neist teabe saamise menetlustest ja tingimustest.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Lingi

Üldine teave ELi ja liikmesriikide äriregistrite, kinnistusraamatute ja maksejõuetusregistrite kohta

Viimati uuendatud: 07/09/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.