Informacija EPP išduodančioms institucijoms

Išduodama Europos paveldėjimo pažymėjimą, institucija gali prašyti kitos valstybės narės pateikti tam tikruose registruose esančią informaciją. Šiame puslapyje pateikiama visa informacija, reikalinga įvairioms valstybėms narėms.

Informacija EPP išduodančioms institucijoms

Nagrinėjant prašymą išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, Paveldėjimo reglamento 66  straipsnio 5 dalimi išduodančiajai institucijai (pavyzdžiui, teismui arba notarui) leidžiama prašyti informacijos iš kitos valstybės narės. Tada prašomosios valstybės narės kompetentinga institucija išduodančiajai institucijai turi pateikti informaciją, saugomą visų pirma žemės kadastruose, civilinės būklės aktų registruose ir registruose, kuriuose registruojami dokumentai ir faktai, susiję su paveldėjimu arba palikėjo sutuoktinių turto režimu ar jam lygiaverčiu turto režimu, jeigu pagal nacionalinę teisę kompetentinga institucija būtų įgaliota pateikti tokią informaciją kitai nacionalinei institucijai.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms keistis informacija, šiame skirsnyje pateikiama informacija apie kiekvienoje valstybėje narėje esančius registrus, kiekviename iš tokių registrų laikomą informaciją ir informacijos gavimo tvarką bei sąlygas.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Bendra informacija apie įmonių registrus, žemės kadastrus ir bankroto registrus ES ir valstybių narių lygmeniu

Paskutinis naujinimas: 07/09/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.