Informācija iestādēm, kuras izdod Eiropas mantošanas apliecību (EMA)

Iestādēm, kuras izdod Eiropas mantošanas apliecību, var būt nepieciešama informācija no kādas citas dalībvalsts reģistriem. Šajā lapā ir sniegta visa šādām uzziņām svarīgā informācija par dažādām dalībvalstīm.

Informācija iestādēm, kuras izdod Eiropas mantošanas apliecību (EMA)

Mantošanas regulas 66. panta 5. punkts ļauj EMA izdevējiestādei (piemēram, tiesai vai notāram), skatot pieteikumu par Eiropas mantošanas apliecības izdošanu, pieprasīt informāciju no citas dalībvalsts. Pēc tam pieteikuma saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei tās rīcība esošā informācija, jo īpaši zemes reģistros, civilstāvokļa reģistros un reģistros, kuros reģistrēti dokumenti un fakti, kas ir svarīgi attiecībā uz mirušā mantojumu vai laulības mantisko attiecību regulējumam, vai līdzvērtīgam mantisko attiecību regulējumam, ja minētā kompetentā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu pilnvarota šādu informāciju sniegt citai savas valsts iestādei, ir jāsniedz izdevējiestādei.

Lai sekmētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, šajā sadaļā sniegta informācija par katrā dalībvalstī pastāvošajiem reģistriem, katrā šādā reģistrā ietverto informāciju un procedūrām un nosacījumiem informācijas iegūšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Vispārīga informācija par uzņēmējdarbības reģistriem, zemes reģistriem un maksātnespējas reģistriem ES un dalībvalstu līmenī

Lapa atjaunināta: 07/09/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.