Informatie voor autoriteiten die Europese erfrechtverklaringen afgeven

Bij de afgifte van een Europese erfrechtverklaring kan een autoriteit van een andere lidstaat om informatie uit bepaalde registers verzoeken. Op deze pagina vindt u alle nodige informatie voor de verschillende lidstaten.

Informatie voor autoriteiten die Europese erfrechtverklaringen afgeven

Bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring kan de autoriteit van afgifte (bv. een gerecht of een notaris) op grond van artikel 66, lid 5, van de erfrechtverordening een andere lidstaat om informatie verzoeken. De bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat moet de autoriteit van afgifte dan de informatie verschaffen die met name is opgenomen in het kadaster, de registers van de burgerlijke stand en de registers waarin documenten en feiten die betrekking hebben op de erfopvolging of op het huwelijksvermogensstelsel of equivalent vermogensstelsel van de erflater zijn opgenomen, mits de bevoegde autoriteit volgens het nationaal recht die informatie aan een andere nationale autoriteit zou mogen verschaffen.

Om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te vergemakkelijken, wordt op deze pagina informatie verstrekt over de in elke lidstaat bijgehouden registers, de in elk van deze registers opgenomen informatie en de procedures en voorwaarden voor het verkrijgen van de informatie.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

Algemene informatie over ondernemingsregisters, kadasters en insolventieregisters op Europees en nationaal niveau

Laatste update: 07/09/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.