Informacje dla organów wydających europejskie poświadczenie spadkowe

Wydając europejskie poświadczenie spadkowe, organ może zwrócić się do innego państwa członkowskiego o informacje zawarte w niektórych rejestrach. Na tej stronie przedstawiono wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych państw członkowskich.

Informacje dla organów wydających europejskie poświadczenie spadkowe

Zgodnie z art. 66 ust. 5 rozporządzenia w sprawie dziedziczenia przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego organ wydający (na przykład sąd lub notariusz) może zwrócić się do innego państwa członkowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji. Właściwy organ w państwie członkowskim, do którego skierowano wniosek, musi wówczas przekazać organowi wydającemu informacje zawarte w szczególności w księgach wieczystych, rejestrach stanu cywilnego oraz rejestrach zawierających dokumenty i fakty mające znaczenie dla dziedziczenia lub dla małżeńskiego ustroju majątkowego albo dla równoważnego ustroju majątkowego zmarłego, jeżeli na mocy prawa krajowego określony właściwy organ byłby uprawniony do przekazania tych informacji innemu organowi krajowemu.

W celu ułatwienia wymiany informacji między państwami członkowskimi w niniejszej sekcji przedstawiono opis rejestrów prowadzonych w każdym z państw członkowskich, informacji przechowywanych w każdym z takich rejestrów oraz procedur i warunków otrzymania takich informacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązana strona

Ogólne informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej, rejestrów gruntów i rejestrów upadłości na szczeblu unijnym i krajowym

Ostatnia aktualizacja: 07/09/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.