Informácie pre orgány, ktoré vydávajú európske osvedčenie o dedičstve

Pri vydávaní európskeho osvedčenia o dedičstve si môže orgán vyžiadať informácie z niektorých registrov iných členských štátov. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa jednotlivých členských štátov.

Informácie pre orgány, ktoré vydávajú európske osvedčenie o dedičstve

Na základe článku 66 ods. 5 nariadenia o dedičských veciach môže vydávajúci orgán (napríklad súd alebo notár) pri preskúmavaní žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve požadovať informácie od iného členského štátu. Príslušný orgán v dožiadanom členskom štáte musí následne poskytnúť vydávajúcemu orgánu informácie uchovávané najmä v katastroch nehnuteľností, registroch matričných úradov a registroch listín a právnych skutočností, ktoré sú významné pre dedenie alebo úpravu majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku alebo rovnocenných majetkových práv zosnulého, ak by príslušný orgán bol podľa vnútroštátneho právneho poriadku oprávnený poskytnúť takéto informácie.

S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi sa v tomto oddiele uvádza prehľad registrov, ktoré existujú v každom členskom štáte, informácií uchovávaných v každom z takýchto registrov, ako aj príslušných postupov a podmienok, za ktorých je možné tieto informácie získať.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Všeobecné informácie o obchodných registroch, katastroch nehnuteľností a insolvenčných registroch na úrovni EÚ a členských štátov

Posledná aktualizácia: 07/09/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.